Inlägg

Neutral kanal för kärnteknisk information

Sverige ligger i täten när det gäller insyn i verksamheten vid kärnkraftverken. Lokala säkerhetsnämnden är en neutral informationskanal till allmänheten om säkerhets- och strålskyddsarbetet vid OKG och SKB.

Sedan nyår är kommunalråd Andreas Erlandsson ordförande för den lokala säkerhetsnämnden i Oskarshamn. Vid ett antal årliga sammankomster träffas ord­förande och övriga ledamöter, som samtliga är utsedda av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen i Oskars­hamn, för att få uppdaterad informa­tion om det kärntekniska säkerhets­arbetet vid OKG och SKB. Vid de flesta nämndmöten med­verkar även representanter för Strål­säkerhetsmyndigheten, SSM, för att informera om den generella kärn­säkerheten.

– Det handlar framför allt om att vi ska känna till hur beredskapen mot kärnkraftsolyckor är utformad vid kärnkraftverket och även kunna informera allmänheten om det kärn­tekniska säkerhetsarbetet och om beredskapsplaneringen. Vi fungerar även som remissinstans i olika frågor som rör säkerheten kring OKG och SKB, förklarar Andreas Erlandsson.

Lokala säkerhetsnämnden, som är en statlig myndighet, har funnit i samt­liga fem svenska kärnkraftskommuner sedan början av 1980-­talet. Detta för att allmänheten, enligt svensk lag, ska ha möjlighet att få insyn och neutral information i och kring det kärn­tekniska säkerhets-­ och strålskydds­arbetet. Ted Lindquist, sekreterare i lokala säkerhetsnämnden, förklarar att nämndens huvudsakliga uppgift är att lämna information till allmänheten. Både via möten och olika typer av media, som exempelvis radio.
– Men vi varken kan eller ska ta över det övergripande ansvaret för informationen. Det sköter OKG och SKB samt länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Vid några tillfällen, när det har hänt något extraordinärt som exempelvis i samband med kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima, har säkerhetsnämnden bjudit in allmän­heten till möte för att informera om hur det påverkar oss lokalt.

De båda kommunikationscheferna vid SKB respektive OKG, Simon Roth och Anders Österberg, håller lokala säkerhets- nämnden ständigt uppdaterad kring
det kärntekniska säkerhetsarbetet. Här i samspråk med ordförande Andreas Erlandsson.

Förutom de återkommande samman­trädena gör den lokala säkerhets­nämnden också studieresor för att förkovra sig och dela med sig av sina erfarenheter. Dels kortare studieresor för att träffa nämnderna i de övriga kärnkraftskommunerna. Dels lite längre resor för att ta del av det kärn­tekniska säkerhetsarbetet på andra håll i världen.
– Bland annat har den nuvarande nämnden varit på utbildning i Ring­hals. Säkerhetsnämnden besökte även Tyskland 2017 för att studera kärn­kraftsavveckling inför avvecklingen av de två reaktorerna på OKG.

Som statlig myndighet finansieras den lokala säkerhetsnämnden av staten. Till­sammans med övriga fyra kärnkrafts­kommuner i Sverige ingår Oskarshamn också i Kärnkraftskommunernas sam­arbetsorganisation – KSO – som på olika sätt arbetar med frågor av gemensamt intresse. Det kan exempelvis handla om gemensamma ståndpunkter och yttran­ den till regeringen i olika frågor som rör de fem kommunerna med kärntekniska anläggningar.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist.

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Detta görs genom att utforma regler och pröva tillstånd för verksamheter med strålning samt bedriva tillsyn mot verksamhetsutövare.

LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN

• Andreas Erlandsson (S) – ordförande
• Anita Hultgren (S) – ersättare
• Rigmor Eklind (S) – ledamot
• Peter Wretlund (S) – ersättare
• Joakim Rylin (S) – ledamot
• Jenny Ilke Hjelm (S) – ersättare
• Ingela Ottosson (M) – ledamot
• Eva-Marie Hansson (M) – ersättare
• Karl-Erik Gustavsson (L) – ledamot
• Charlotte Sternell (C) – ersättare
• Ulf Sjöö (KD) – vice ordförande
• Lena Fyhr (V) – ersättare
• Andreas Bäckström (SD) – ledamot
• Dan Bengtsson (SD) – ersättare
Sekreterare är marknadschef Ted Lindquist

Räddare i nöden

Efter beskedet om både O1 och O2:s förtida stängningar vid OKG, anställdes Carina Ståhl av kommunen i november. Detta som en del i hjälpinsatsen till underleverantörerna. Tillsammans med näringslivschefen Douglas Almquist ska hon hjälpa näringslivet i Oskarshamn att växa på nya sätt.

På bara tre månader har du hunnit besöka 60 företag. Hur har det gått?
– Det har gått riktigt bra! Företagarna har varit väldigt tillmötesgående och jag säger inte nej till att träffa någon.

Vad har ni pratat om?
– Var de befinner sig just nu och vart de är på väg – vilka visioner de har. Min roll är att inspirera dem att se andra affärsmöjligheter och tänka nytt. Hjälpa dem med förutsättningarna att nå målen. Näringslivet måste fungera för samhället som stort, företagen är ju vårt levebröd trots allt.

Du har redan börjat vidta åtgärder och skapa mindre grupperingar med olika företag. Berätta!
– Vi har samlat företagare med kunskaper och tankar inom samma områden. Projekt inom solenergi, vattenkraft och digitala IT-lösningar, med minst tre företag i varje, är nu i dess linda. Hoppas kunna skapa ännu fler projekt inom en snar framtid för att få Oskarshamn att växa.

Finns det någon gemensam nämnare för alla företagen du besökt?
– Det händer oerhört mycket i näringslivet just nu vad gäller digitalisering. Hjulen snurrar på som bara den och vi måste hänga på den utvecklingen – det går inte att stå utanför! Handlar om att tänka nytt.

Vad har du gjort mer?
– Har även gjort studiebesök på företag och kommuner på andra platser som kommit längre än vad vi gjort när det gäller digitalisering. Styrkan sitter i att samarbeta och skapa nätverk. Tillsammans blir vi starkare!

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Jens Lindström

CARINA STÅHL
ÅLDER: 54 år
BOR: I Helgenäs, norr om Västervik
FAMILJ: Gift med Anders och två barn
KOMMER FRÅN: Västerås
MOTTO: Ser hellre möjligheter än problem