Säkra bygglovet i god tid inför sommarens projekt

Ny altan, tillbyggnad på huset eller kanske ett garage? Nu är det hög tid att söka bygglov inför sommarens projekt. En del lagändringar har skett som är bra att veta om. Men framför allt är det viktigt att skicka in kompletta handlingar från början.

Många funderar just nu på sina sommarprojekt, vilket märks tydligt på samhällsbyggnadskontorets byggavdelning. Altanbyggen är särskilt på tapeten för tillfället och för dessa har nya, förenklade byggregler tagits fram. 

– Om altanen sträcker sig högst 1,8 meter över marknivån krävs inget bygglov. Avståndet till bostadshuset får vara max 3,6 meter och minsta avstånd till tomtgräns är 4,5 meter. Är altanen försedd med staket eller räcke mäts höjden upp till golvet, men om den är försedd med ett plank krävs alltid bygglov i de fall altanens och plankets höjd tillsammans överstiger 1,8 meter, förklarar byggnadsinspektör Peter Lorentzon och rekommenderar den som planerar ett altanbygge att läsa på kommunens hemsida om vilka regler som gäller. 

 

Fasadändringar av en- eller tvåbostadshus kräver oftast inget bygglov, men det finns undantag. Ett sådant kan till exempel vara att huset bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Och det är inte bara för gamla hus detta kan vara aktuellt – det kan även gälla för hus från 1960- och 70-talet. 

– När det gäller fasadändringar får vi in många frågor gällande målning av tegel. Det är något som vi inte är särskilt positiva till. Men för alla ansökningar om fasadändring är det viktigt att skicka med bilder på huset, då blir det lättare för oss att göra en bra bedömning, säger bygglovsarkitekt Kalin Genov. 

Så här års kommer det in mycket ansökningar till samhällsbyggnads-kontoret och trycket har ökat ytterligare på grund av pandemin. Bästa sättet att snabba på bygglovsprocessen är att skicka in kompletta handlingar från början. Därför rekommenderar samhällsbyggnadskontoret att ringa eller mejla för att räta ut eventuella frågetecken innan själva ansökan – det sparar tid för alla inblandade. Telefontiden är måndag–torsdag klockan 9.30-11.30 och numret är 0491-887 30. 

 

När det gäller just fasadändringar eller installation av solpaneler är det bra att mejla, eftersom det behövs ett foto på den nuvarande fasaden. Mejla till sbk@oskarshamn.se. 

– Mycket information finns också på vår hemsida, www.oskarshamn.se. Klicka dig vidare på fliken Bygglov, boende och miljö och välj Bygglov och övriga tillstånd. Där finns en broschyr som heter ”Planerar du att bygga?” med all information du behöver veta inför projekten, säger bygglovshandläggare Tilda Nilsson.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Bygglovsprocessen – steg för steg

1. Behöver du bygglov? Beror helt på
vad du ska göra och var du ska göra det. Läs mer på kommunens eller ­Boverkets hem­sida. Är du osäker – kontakta ­samhällsbyggnadskontoret. 

2. Beställ nybyggnadskarta. Behövs oftast vid en nybyggnad. Den använder du som underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Beställ hos kartavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. 

3. Lämna in din ansökan. Blanketter hittar du på www.oskarshamn.se. Bifoga kompletta handlingar på en gång så går beslutet om bygglov mycket fortare. 

4. Handläggningstid. Samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning av ansökan och ser om den stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.
Enligt lag har du rätt att få besked inom tio veckor, från och med den dagen när ansökan är komplett. 

5. Bygglovsbeslut. Ett beviljat beslut innebär att din ansökan är godkänd, men du måste fortfarande invänta startbesked samt att beslutet publiceras i post- och inrikestidningar. 

6. Tekniskt samråd. Hålls för de flesta ­åtgärder där det behövs en kontroll­ansvarig. 

7. Startbesked. Behövs för att du ska få börja bygga. Dock får inte en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked getts, ­påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att bygglovs­beslutet har kungjorts i post- och inrikestidningar.

8. Utstakning. Sker alltid vid större ­nybyggnationer samt om byggnader ­placeras för nära tomtgräns. Utstakning är en markering av byggnaden eller ­anläggningen som görs på marken innan byggnadsarbetena påbörjas.

9. Arbetsplatsbesök. Byggnadsinspektören kontrollerar att kontrollplanen och bygg­lovet följs. 

10. Slutsamråd. När projektet börjar bli färdigt ska ett slutsamråd hållas med byggnads­inspektören och du som bygger, för att visa att bygglovet följts och att ­kontroller utförts enligt kontrollplanen.

11. Slutbesked. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas förrän du fått slut­besked. Detta fås när alla förutsättningar
är uppfyllda. 

Från broschyren ”Planerar du att bygga?” som återfinns på www.oskarshamn.se.