Miljösatsning för framtiden

För två år sen blev Oskarshamns kommun färdig med saneringen av den kraftigt förorenade hamnbassängen i Oskarshamn. En av de största källorna till dessa föroreningar är den gamla kopparverkstomten. Nu har saneringen av Verkstaden 18 inletts och den beräknas vara färdig under mitten av 2024.

Beställarombud Rolf Persson från Oskarshamns kommun berättar att det inte finns några bestämda planer för det närmare sex hektar stora området med strandlinje mot forna Månskensviken och utsikt över hamninloppet. 

– Det återstår mycket provtagningar efter saneringen innan vi har en färdig slutrapport och kan gå vidare. Saneringen görs med bidrag från Naturvårdsverket och har som främsta syfte att hindra tungmetaller och dioxiner att lakas ut i hamnbassängen, förklarar han.

Cirka 100 000 kubikmeter massor på kopparverkstomten ska saneras för deponi eller återvinning. Berg och större stenar blir kross som används vid återfyllningen.

Påbörjat arbete 

Saneringen inleddes under hösten 2022 med Peab som entreprenör. Hittills har den gamla laboratoriebyggnaden på området rivits och de första massorna börjat schaktas bort för återvinning eller deponi.

– Det handlar om totalt cirka 100  000 kubikmeter som ska schaktas bort. Merparten kommer att köras till Storskogen för deponi på samma ställe som de förorenade massorna från hamnsaneringen. Bergmassor och större stenar kommer att krossas och återanvändas för att fylla ut området, berättar platschef Henrik Malmström från Peab. 

Schaktningen kommer att göras ner till grundvattennivå och i samband med återfyllningen kommer det även att läggas ett tätskikt av bentonit för att motverka ytterligare urlakning av eventuella föroreningar längre ner i marken. Mot strandlinjen kommer det att anläggas ett vertikalt filter med grövre stenkross som erosionsskydd.

– När arbetet är färdigt och de förorenade massorna är borta kommer det att göras regelbundna provtagningar under ett par år för att säkerställa att saneringen har lyckats. Sedan återstår att sammanställa en slutrapport till Naturvårdsverket innan projektet är avslutat. 

Rolf Persson förklarar att kopparverkets verksamhet har medfört stora mängder föroreningar i marken.

– Att sanera Verkstaden 18 är ett viktigt steg för kommunens satsningar på att åtgärda gamla miljösynder i Oskarshamn, säger han. 

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist