Fossilfri horisont skapar lokala värden

Arbetstillfällen, tre terrawattimmar el per år, men framförallt – en investering i 20-miljardersklassen som kan säkra och bredda Oskarshamns roll som energicentrum för generationer framöver. Med Simpevarp havsvindpark vill Cloudberry visa att det här och nu går att både ta kliv mot en hållbar framtid och skapa lokal nytta.  

Med Simpevarp havsvindpark vill företaget Cloudberry hjälpa samhället att ta ett stort kliv närmare en hållbar framtid. Detta i ett skede då energiförsörjningen och samhällets omställning är mer aktuella än någonsin. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC, inskärper att vi bara har sju år kvar att halvera utsläppen, innan konsekvenserna kan bli oöverstigliga. 

Stora delar av den förväntade investeringen i 20-miljardersklassen beräknas dessutom komma lokal­samhället till del genom nya jobb under både tillståndsprocessen och under byggnation och drift av parken. 

– Vi håller på att genomföra en samhällsekonomisk analys, som räknar på potentialen av antal arbetstill­fällen och lokalt ekonomiskt värde. Just nu räknar vi med minst 50 arbets­tillfällen, men ringarna på vattnet och mervärdet för Oskarshamn är betydligt mer omfattande än så. Mer tillgänglig effekt i nätet banar exempelvis väg för industrietableringar i regionen som ­annars inte hade varit möjliga, för­klarar projektledaren Daniel Kulin. 

I artikelserien ”Kommunen med energi” har olika aktörer beskrivit de goda förutsättningarna för Oskarshamn att stärka sin roll som energicentrum. Vatten- och kärnkraftens historiska betydelse har lyfts fram som en framgångsfaktor för näringslivet och vindkraftens möjligheter i dag och i framtiden har klarlagts. 

Bjuder in till samråd

Stora infrastrukturprojekt som Simpevarp havsvindpark kräver noggranna undersökningar och en nära dialog med både myndigheter och särskilt ­berörda. Sedan november 2022 har Daniel Kulin och projektkoordinatorn Ella Karlsson Nordström träffat en mängd representanter från kommunen, Läns­styrelsen och närings­livet och varit synliga i lokala medier. Nyligen postades 10 000 brev med en inbjudan till samråd rörande havsvindparken.  

– Vi har den största respekt för att projektet kommer att engagera och strävar därför efter en process som är ­öppen och transparent. Poängen med samrådet är att vi får nyttiga inspel som, tillsammans med kunskap från studier, kan leda till att vi gör justeringar i utredningsområdet, förklarar Ella Karlsson Nordström. 

Klimatförändringarna största risken

Vindparkens tänkta placering är i havet mellan Simpevarpshalvön och Byxelkrok. Några av de frågor som ­redan inkommit till Cloudberry rör bland annat fågellivet i sundet. 

– Påverkan på fåglar kommer att studeras noggrant i form av både inventeringar och skrivbordsstudier. Anpassningar kan sedan göras i både parkens utbredningsområde, antal och storlek på verk, samt val av teknik för att till exempel stoppa verken under vissa tidsperioder. Men det enskilt största hotet mot fågelliv är i slut­ändan klimatförändringarna och inte vindkraftverk, säger Daniel Kulin. 

Även fartygstrafiken har tagits upp som en aspekt att titta närmare på.

– Vi kommer att genomföra en m­aritim riskanalys som undersöker påverkan på sjöfart och möjliga anpassningar som då måste göras. För småbåtar ska det inte vara något problem att röra sig fritt i parken då avståndet mellan varje verk är cirka en kilo­meter, säger Ella Karlsson Nordström.

Släckta ljus

Andra har oroat sig för att vindparken kan störa utsikten och blinka på natten. 

– Verken kommer att synas från land, och vi har full förståelse för att det väcker tankar. Vi jobbar aktivt för att Sverige ska ha samma regelverk som andra delar av Europa som tillåter släckta vindkraftsparker. Då tänds hinderbelysningen endast vid behov. Det hoppas vi kan minska eventuella störningssmoment från blinkande ljus, säger Daniel Kulin. 

Antalet verk och höjden på dessa kommer också att diskuteras under samrådet. Ursprungsplanen innehåller 98 verk med en maxhöjd på 350 meter. 

– Men dessa siffror kommer troligtvis att justeras ned. Den snabba teknikutvecklingen gör att vi måste ha marginaler uppåt när vi söker tillstånd, förklarar Daniel Kulin och tillägger att processen förväntas ta 7–8 år. 

– Om allt går enligt plan kommer parken att producera förnybar el från 2030 och många år framöver. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Inbjudan till samrådsmöten

24 april Byxelkrok, S:t Olofs kapell
25 & 26 april Figeholm, Höganäslokalen 

27 april Oskarshamn, Forum

8 maj Digitalt samrådsmöte

Föranmälan sker på projekthemsidan:

cloudberry.no/sv/project/simpevarp-havsvindpark

 

Processen steg för steg

2013–2022 Projektidé och förstudier

2022–2023 Samråd för att informera om projektet och få inspel om projektets utformning och studier

2023 Studier och inventeringar genomförs. Inkluderar påverkan
på djur, natur, människor, verksamheter med mera

2023 Inlämning av tillståndsansökan

2024 Kungörande av ansökan med ny chans att lämna synpunkter

2026 Beslut tas om miljötillstånd

2026–2028 Detaljprojektering av parken

2028–2030 Byggnation

2030–2060 Produktion av 3 TWh ­förnybar el om året

 

Noggrann miljöprövning

Vid etablering av havsbaserad vindkraft måste en miljöprövning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram inför ansökningsprocessen. Den ska visa hur en vindkrafts­etablering kan påverka miljön och människors hälsa. Det är ett omfattande utredningsmaterial på tusentals sidor som görs av oberoende konsulter och experter inom sitt respektive fält.