Oskarshamns goda krafter länkas samman

En redan trygg kommun som kan bli ännu tryggare. Och därmed attraktivare att bo i. Det är målet för det brottsförebyggande arbete som samordnas av Oskarshamns kommun och som nu växer till att omfatta fler aktörer och områden än tidigare. 

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som ger kommunen skyldighet att samordna ett lokalt brottsförebyggande arbete. Ett arbete som Ungdoms­enheten redan är långt framme i. Tillsammans med olika aktörer, såsom ­Polisen, socialtjänsten, Hela ­människan och lokala näringsidkare och föreningar, verkar de för att göra Oskarshamns kommun till en ännu tryggare och mer attraktiv plats. 

– Vi förändrar vårt arbetssätt mot en mer systematisk samverkan, sam­tidigt som vi tar till oss av nya evidens­baserade arbetsformer. Genom att samarbeta närmare kan vi överträffa summan av varje enskild aktörs insats och uppnå ett resultat där ett plus ett är lika med tre. Ingen kan möta de här utmaningarna på egen hand, vi måste göra det tillsammans, konstaterar Ann-Sofie Lagercrantz som är enhetschef för Ungdomsenheten i Oskarshamns kommun. 

Stora fördelar

Det brottsförebyggande arbetet ­bedrivs framför allt genom tidiga ­insatser för ungdomar i bred sam­verkan med invånare och olika samhällsaktörer. Kommunpolis Petter Sandstedt ser stora fördelar med ett samhälle där fler tar ansvar.

– Polisen har begränsade resurser och kan inte vara överallt hela tiden. Vi gör det vi är bra på och bidrar med punktinsatser där det behövs. Men ett effektivt brottsförebyggande arbete kräver insatser från hela samhället, säger han och poängterar samtidigt att Oskarshamn är en trygg kommun att bo i.

– Det syns tydligt i våra trygghetsmätningar. Vi är lågt brottsbelastade, vilket bland annat har sin ­förklaring i kommunens låga arbetslöshet, välfungerande skolor och våra fyra fritidsgårdar. Därmed inte sagt att det inte finns problem. Men det viktiga är att vi hjälps åt och har en dialog där vi hittar sätt att hålla brottsligheten på en fortsatt låg nivå. 

Förebygga

För att ytterligare stärka samar­betet mellan olika aktörer har Oskarshamns kommun börjat arbeta enligt modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Detta gör det enklare att samla alla tillgängliga resurser och tydliggöra vem som gör vad. Ett av målen är att upptäcka ungdomar med norm­brytande beteende tidigare.

– Vi behöver se individer och sätta in rätt insats i rätt tid, det vill säga så tidigt som möjligt. För att göra det måste vi också veta hur vi kan hjälpa den unga på bäst sätt. Därför upp­rättar vi forum där mer information kan delas genom att lyfta sekretessen, efter medgivande från vårdnads­havare. Mycket handlar om att fånga upp signaler som kommer från skolan. De signalerna kan vi använda för att exempelvis ge stöd till föräldrar, ­besluta om anpassad skolgång eller möjliggöra meningsfulla fritids­aktiviteter, berättar Therese Fjärem som är ungdomsbehandlare och SSPF-koordinator på socialtjänsten.  

Trygg stadskärna

På agendan finns också en utökad samverkan och dialog med näringslivet. Något som Anna Gustafsson, säljchef på Coop Flanaden, ser mycket positivt på. 

– Vi ser till exempel att ­snatterierna ökar hos oss just nu. Och när vi upptäcker ungdomar som är på väg åt fel håll är det jättebra att vi har en ­kontakt som kan följa upp och komma till rätta med problemen, säger hon och får medhåll av Ann-Sofie Lagercrantz: 

– Vill vi ha en levande och trygg stadskärna behöver vi jobba för det. Och med det här arbetet, som överbryggar det ideella, det kommunala och det privata, har vi verktygen som behövs. Oskarshamn kommer att stå väl rustat för att möta kraven som finns i den nya lagstiftningen, vilket blir avgörande för framtiden. En trygg kommun är en attraktiv kommun. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid)

Ett brotts- och drogförebyggande arbete som utgår från samverkan kring grupper och individer. Arbetet bygger på en fast struktur och dagordning, återkommande möten och gemensamma åtagandeplaner. Syftet är att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att ung­domarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Källa: Socialstyrelsen