Inlägg

Ansök om bygglov med kompletta handlingar

Nu är det hög tid att söka bygglov inför sommarens ­projekt. Tjänstemännen på samhällsbyggnadskontorets byggavdelning finns tillgängliga för att bistå med väg­ledning, tips och råd.
Deras främsta uppmaning är att alltid skicka in kompletta ­handlingar från början.

Du som ska bygga nytt eller bygga till behöver i de flesta fall ett bygglov från kommunen. Men det finns några populära regler, de så kallade attefallsåtgärderna, som medger byggande av komplementbyggnad om högst 30 kvadratmeter, högst två takkupor, eller tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov. Det krävs inte heller bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

– Däremot krävs anmälan till samhällsbyggnadskontoret och startbesked innan du påbörjar arbetet. Och attefallsreglerna gäller endast för den som har ett en- eller tvåbostadshus, förklarar byggnadsinspektör Linda Johansson. 

Kortare handläggning

Den förenklade processen gör att attefallsåtgärder har kortare handläggningstid än bygglov. De flesta åtgärder är också billigare än motsvarande bygglovsansökan. 

– En annan fördel med attefallsreglerna är att de tillåter byggande även om du redan uppnått den byggrätt som finns i detaljplanen. En attefallsbyggnad kan dessutom uppföras på prickad mark, framhåller Linda Johansson. 

Den lagstadgade handläggningstiden för bygglov är tio veckor. Väntetiden varierar dock från ärende till ärende, ofta beroende på om remissinstanser som till exempel Länsmuseet eller Trafikverket behöver vara med och tycka till. 

– Exempel på vanliga sommarprojekt är att byta fönster, tak och kulör på sitt bostadshus. Sådana fasadändringar kan vara bygglovspliktiga. När det gäller fasadändringar så uppskattar vi om man mailar oss ett foto, för att vi snabbare bedömning om åtgärden är bygglovspliktig, förklarar bygglovshandläggare Frida Stenmark

Spara tid

Bästa sättet att snabba på sitt ärende är att skicka in kompletta handlingar från början. Därför rekommenderar samhällsbyggnadskontoret att ringa eller mejla för att räta ut eventuella frågetecken innan själva ansökan eller anmälan – det sparar tid för alla inblandade.

– Ibland kan det vara snårigt med alla regler, men då finns vi här för att vägleda kommuninvånarna. Är man osäker på något får man gärna höra av sig till oss, betonar Frida Stenmark. 

Inventerar lokaler

Utöver att vara bygglovshandläggare är Frida Stenmark också tillgänglighetskonsulent. Sedan i -höstas leder hon arbetet med att inventera cirka 120 publika lokaler i Oskarshamns centrum. Hittills har ett 20-tal butiker och restauranger granskats. 

– Jag tittar på hur förutsättningarna ser ut på respektive plats och har sedan en dialog med fastighetsägaren och verksamhetsutövaren om vilka åtgärder som kan behövas. Det kan exempelvis handla om tunga dörrar, höga trösklar eller bristande skyltning. Fastighetsägaren, eller i vissa fall verksamhetsutövaren, är skyldig att avhjälpa enkla hinder och det är oerhört viktigt att vi gör den här inventeringen för att säkra allas möjlighet att delta i det offentliga rummet, säger Frida Stenmark.

Dessa regler gäller retroaktivt, det spelar alltså ingen roll om byggnaden är gammal eller ny om enkelt avhjälpta hinder påträffas. Frida Stenmark framhåller att god tillgänglighet är ett enkelt sätt för näringsidkare att bredda sin kundkrets. 

– När det gäller framkomlighet är det kanske framför allt rullstolsburna som många tänker på. Men föräldern med barnvagnen eller personen med ”dramaten” har också nytta av att till exempel nivåskillnader är avhjälpta med ramp eller att tunga dörrar är försedda med dörrautomatik. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Så här kontaktar du samhälls­byggnadskontoret:

E-post: sbk@oskarshamn.se

Tel bygglovshandläggare: 0491-887 30

(telefontid mån–tors 09.30–11.30)

Tel byggnadsinspektör: 0491-880 00
(anmälningsärenden)

 

Den nya broschyren ”När du ska bygga” finns att hämta på Servicecenter och är full av matnyttiga tips. Broschyren finns även i digital form på
www.oskarshamn.se.

Bygglovsprocessen – steg för steg

1. Behöver du bygglov? Det beror på vad det är du vill göra och var du ska göra det. Känner du dig osäker på om du behöver ansöka om bygglov är du välkommen att ta kontakt med byggavdelningen.

2. Beställ nybyggnadskarta. Ska du göra en nybyggnad krävs det oftast att du har en nybyggnadskarta som du kan beställa på kartavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Nybyggnadskartan visar detaljplanens bestämmelser som exempelvis hur högt du får bygga samt hur mycket. 

3. Lämna in din ansökan. Blanketter hittar du på www.oskarshamn.se. Var noggrann när du fyller i ansökan så att den är komplett, då blir handläggningstiden kortare. Det är också viktigt att du tillsammans med din ansökan bifogar ritningar. 

4. Handläggningstid. När ansökan är komplett gör samhällsbyggnadskontoret en ­bedömning för att se om den stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Enligt lag har du rätt att få besked inom tio veckor med undantag för de mer komplicerade ärendena, där du får besked inom 20 veckor. 

5. Bygglovsbeslut. Ett beviljat bygglov innebär att din ansökan är godkänd. Var noga med att inte påbörja ditt arbete förrän du tilldelats ett startbesked. En lovpliktig åtgärd får inte, trots att ett startbesked getts, påbörjas tidigast fyra veckor efter det att bygglovsbeslutet har kungjorts i post- och inrikestidningar. 

6. Tekniskt samråd. Ska hållas för de flesta åtgärder där det behövs en kontrollansvarig. 

7. Startbesked. För att få påbörja ditt byggprojekt krävs ett startbesked. Vid enklare ärenden där det inte krävs något tekniskt samråd kommer startbeskedet samtidigt som ditt bygglov. 

8. Utstakning. I samband med startbesked tas det även beslut om det behövs ­utstakning. En utstakning gör man innan själva byggarbetet påbörjas och innebär att läget av en ­byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt bygglovsbeslutet. 

9. Arbetsplatsbesök. Byggnadsinspektören kontrollerar bland annat att kontrollplanen
och bygglovet följs. 

10. Slutsamråd. När ditt byggprojekt nästan är klart ska du i god tid meddela din kontrollansvarige detta så att ett möte kan bokas in med byggnadsinspektören. På slutsamrådet ska byggherren redovisa att bygglovet har följts och att kontroller enligt kontrollplanen har utförts.  

11. Slutbesked. När alla förutsättningar är uppfyllda får du ett slutbesked av byggnadsinspektören. Tänk på att byggnaden eller åtgärden inte får nyttjas innan du har fått slutbeskedet. 

Från broschyren ”När du ska bygga” som återfinns på www.oskarshamn.se.

Säkra bygglovet i god tid inför sommarens projekt

Ny altan, tillbyggnad på huset eller kanske ett garage? Nu är det hög tid att söka bygglov inför sommarens projekt. En del lagändringar har skett som är bra att veta om. Men framför allt är det viktigt att skicka in kompletta handlingar från början.

Många funderar just nu på sina sommarprojekt, vilket märks tydligt på samhällsbyggnadskontorets byggavdelning. Altanbyggen är särskilt på tapeten för tillfället och för dessa har nya, förenklade byggregler tagits fram. 

– Om altanen sträcker sig högst 1,8 meter över marknivån krävs inget bygglov. Avståndet till bostadshuset får vara max 3,6 meter och minsta avstånd till tomtgräns är 4,5 meter. Är altanen försedd med staket eller räcke mäts höjden upp till golvet, men om den är försedd med ett plank krävs alltid bygglov i de fall altanens och plankets höjd tillsammans överstiger 1,8 meter, förklarar byggnadsinspektör Peter Lorentzon och rekommenderar den som planerar ett altanbygge att läsa på kommunens hemsida om vilka regler som gäller. 

 

Fasadändringar av en- eller tvåbostadshus kräver oftast inget bygglov, men det finns undantag. Ett sådant kan till exempel vara att huset bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Och det är inte bara för gamla hus detta kan vara aktuellt – det kan även gälla för hus från 1960- och 70-talet. 

– När det gäller fasadändringar får vi in många frågor gällande målning av tegel. Det är något som vi inte är särskilt positiva till. Men för alla ansökningar om fasadändring är det viktigt att skicka med bilder på huset, då blir det lättare för oss att göra en bra bedömning, säger bygglovsarkitekt Kalin Genov. 

Så här års kommer det in mycket ansökningar till samhällsbyggnads-kontoret och trycket har ökat ytterligare på grund av pandemin. Bästa sättet att snabba på bygglovsprocessen är att skicka in kompletta handlingar från början. Därför rekommenderar samhällsbyggnadskontoret att ringa eller mejla för att räta ut eventuella frågetecken innan själva ansökan – det sparar tid för alla inblandade. Telefontiden är måndag–torsdag klockan 9.30-11.30 och numret är 0491-887 30. 

 

När det gäller just fasadändringar eller installation av solpaneler är det bra att mejla, eftersom det behövs ett foto på den nuvarande fasaden. Mejla till sbk@oskarshamn.se. 

– Mycket information finns också på vår hemsida, www.oskarshamn.se. Klicka dig vidare på fliken Bygglov, boende och miljö och välj Bygglov och övriga tillstånd. Där finns en broschyr som heter ”Planerar du att bygga?” med all information du behöver veta inför projekten, säger bygglovshandläggare Tilda Nilsson.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Bygglovsprocessen – steg för steg

1. Behöver du bygglov? Beror helt på
vad du ska göra och var du ska göra det. Läs mer på kommunens eller ­Boverkets hem­sida. Är du osäker – kontakta ­samhällsbyggnadskontoret. 

2. Beställ nybyggnadskarta. Behövs oftast vid en nybyggnad. Den använder du som underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Beställ hos kartavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. 

3. Lämna in din ansökan. Blanketter hittar du på www.oskarshamn.se. Bifoga kompletta handlingar på en gång så går beslutet om bygglov mycket fortare. 

4. Handläggningstid. Samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning av ansökan och ser om den stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.
Enligt lag har du rätt att få besked inom tio veckor, från och med den dagen när ansökan är komplett. 

5. Bygglovsbeslut. Ett beviljat beslut innebär att din ansökan är godkänd, men du måste fortfarande invänta startbesked samt att beslutet publiceras i post- och inrikestidningar. 

6. Tekniskt samråd. Hålls för de flesta ­åtgärder där det behövs en kontroll­ansvarig. 

7. Startbesked. Behövs för att du ska få börja bygga. Dock får inte en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked getts, ­påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att bygglovs­beslutet har kungjorts i post- och inrikestidningar.

8. Utstakning. Sker alltid vid större ­nybyggnationer samt om byggnader ­placeras för nära tomtgräns. Utstakning är en markering av byggnaden eller ­anläggningen som görs på marken innan byggnadsarbetena påbörjas.

9. Arbetsplatsbesök. Byggnadsinspektören kontrollerar att kontrollplanen och bygg­lovet följs. 

10. Slutsamråd. När projektet börjar bli färdigt ska ett slutsamråd hållas med byggnads­inspektören och du som bygger, för att visa att bygglovet följts och att ­kontroller utförts enligt kontrollplanen.

11. Slutbesked. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas förrän du fått slut­besked. Detta fås när alla förutsättningar
är uppfyllda. 

Från broschyren ”Planerar du att bygga?” som återfinns på www.oskarshamn.se. 

Rekordsnabb handläggningstid

Ett sammansvetsat gäng och ännu bättre rutiner har gjort att bygglovshandläggarna är snabbare än någonsin. Men det finns ändå fördelar med att söka bygglov inför sommarens renoveringar – redan nu.

– Det är lika bra att ha det gjort tidigt. Istället för att du ska behöva stressa med det sen när byggnationen ska hoppa igång. Man måste ju invänta start­besked efter beviljandet av bygglov också, annars blir det fråga om byggsanktionsavgifter, säger Kristina Erlandsson, miljö­- och byggchef på samhällsbyggnadskontoret, och näm­ner att de har som mest att göra strax före sommaren.
Ibland är det svårt att veta när det behövs bygglov eller anmälan. Det bästa är att kontakta en bygglovshand­läggare för att få veta vad som gäller för just din byggnation. Måndag till torsdag mellan klockan 9.30 och 11.30 finns handläggarna tillgängliga via gruppnumret 0491­-887 30.

Kristina Erlandsson och Ida Norling på samhällsbyggnadskontoret berättar att handläggningstiden både för bygglov och kartärenden generellt sett är mycket kort.

– Införandet av gruppnumret för tre år sedan blev en jättebra åtgärd. Kommuninvånarna får alltid tag på oss och vi får arbetsro för ärendena resten av tiden, säger Kristina Erlandsson.
Detta i kombination med att de fem handläggarna arbetat tillsammans ett längre tag och blivit mer samman­svetsade, har handläggningstiden förkortats än mera.
– Det finns en förutfattad mening att det tar lång tid att söka bygglov. Men så är det faktiskt inte. Förra året handlades 73 procent av bygglovs­ansökningarna inom fem veckor och 98 procent inom de lagstadgade tio veckorna. Något vi förstås är väldigt stolta över.
Imponerande siffror, med tanke på att handläggningstiden för ett kom­plett bygglovsärende åren dessförinnan låg på redan höga 90­-95 procent inom tio veckor. Även handläggningstiden för kartärenden på samhällsbyggnads­kontorets kartavdelning är kort. För att göra en bygglovsansökan komplett behövs nämligen ofta en karta över fastigheten. Antingen ett kartutdrag eller en nybyggnadskarta.
En nyhet för i år är att det finns ett mellanting; en bygglovskarta.
– Det behövdes ett mellanting som inte var lika kostsamt eller krävde lika mycket kontroller som en nybyggnads­karta. Därför har vi nu lanserat bygglovskarta. Det kan behövas vid exempelvis en byggnation av ett inglasat uterum. Vi gör en fältkontroll, mäter in byggnaden och levererar kartan inom tio arbetsdagar. Sedan kan du söka bygglov med övriga hand­lingar, säger kartchefen Ida Norling.

FAKTA KOMPLETT BYGGLOVSÄRENDE
För att minska handläggningstiden än mera, ha ett komplett bygglovsärende från början. Bland annat behövs en teknisk beskrivning, en situationsplan och olika ritningar. Besök www.oskarshamn.se för att läsa mera eller se detaljplanen för din fastighet. Ibland behövs inte bygglov, utan det räcker med en anmälan och vissa ritningar. Så som vid Attefallshus eller en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter. Dock krävs startbesked för att få påbörja byggnationen, både vid bygglov och anmälan. Kontakta bygglovsavdelningen om du har frågor om din byggnation eller vilka kartor som behövs.

Text & foto: Kristin Wennerström

Så förenklar du bygglovet

Byggsäsongen står för dörren och det är hög tid att söka bygglov för sommarens projekt. Samhällsbyggnadskontoret bistår med tips och goda råd för en så snabb och enkel process som möjligt.

Reglerna kring bygglov och anmälan och även vad som krävs i ansökan kan tyckas både krångliga och komplicerade för den oinvigde.
– Är man osäker kring något är det bästa att kontakta oss. Vi har telefontid måndagar till torsdagar då det alltid finns handläggare, och även bygglovsarkitekt vid behov, tillgängliga som svarar på frågor. Oavsett vad det gäller är det alltid bättre att kolla en gång extra än inte alls om man är det minsta osäker. Det sparar tid för alla, framhåller bygglovshandläggare Frida Stenmark och Sara Wiberg.
Tillsammans med kollegorna på samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning hanterar de cirka 500 bygglovsärenden varje år. Den genomsnittliga hanteringstiden från registrering till godkänt bygglov är ungefär fem veckor.
– Då krävs det dock att handlingarna som lämnas är kompletta. Vanligtvis bör den underskrivna ansökan innehålla plan- och fasadritningar samt kartutdrag och, vid större projekt, även en uppdaterad nybyggnadskarta, förklarar miljö- och byggchef Kristina Erlandsson och tillägger samtidigt att hanteringstiden för bygglovsärenden kan vara längre under högsäsong.
– Det är alltid bra att vara ute i tid.
Till de mest förekommande byggprojekten under vår och sommar hör inglasade uterum, utbyggnader, staket och takbyten. Vad som är bygglovspliktigt är beroende av bland annat byggnadens ålder och bevarandevärde och om den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Att ”bara” byta fönster kan i vissa fall kräva bygglov.
– Gör man en väsentlig förändring av fastigheten krävs alltid bygglov. För att veta var gränsen för detta går är det alltid säkrast att kontakta oss först, betonar byggnadsinspektörer Leif Strandh och Örjan Möller.

Text och foto: Mikael Bergkvist

BYGGLOV
Bygglov krävs vanligtvis när du ska:
• bygga en ny byggnad eller anläggning
• flytta en befintlig byggnad
• göra en tillbyggnad
• ändra användningssätt av en byggnad
• ändra en byggnads utseende t.ex. vid insättning eller borttagning av fönster och dörrar samt vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
• glasa in en altan
• uppföra murar eller plank
• anlägga en parkering (undantag för en- och tvåbostadshus)
• Mer information om bygglov och innehåll i ansökan finns på: www.oskarshamn.se
• Bygglovsfunktionen har semesterstängt vecka 29 och 30

Därför ska du söka bygglov – nu

Årets byggprojekt där hemma kanske verkar långt borta. Men det finns anledning att söka bygglov – redan nu. Samhällsbyggnadskontoret ger dig alla tips du behöver!

Kristina Erlandsson, Mikael Strömberg, Sara Wiberg och Leif Strandh på samhällsbyggnadskontoret tipsar om att det är hög tid att söka bygglov inför sommarprojekten – även om det kan kännas som att vinterkylan aldrig vill släppa. På bilden går de på Pärnuvägen i Kristineberg, ett bostadsområde under uppbyggnad där många bygglov lämnades in förra året.

Oavsett om det är ett inglasat uterum, en utbyggnad eller ett takbyte, är planering A och O för att sommarprojektet ska lyckas. Många frågor ställs längs vägen och det sista man vill är att ta frågorna om bygglov och anmälan i sista sekunden. I de flesta fall behövs det för att ens kunna starta byggnationen.
– Det bästa är att ansöka om bygglov/göra anmälan till oss på en gång. Det är ingen idé att dra ut på det! Ju närmare sommaren vi kommer, desto mer får vi att göra. Ett annat hett tips från oss är att kolla vilka handlingar som behövs innan du skickar in ansökan och sedan skickar in allt, komplett, vid samma tillfälle. Då tar processen mycket kortare tid, säger Kristina Erlandsson, miljö- och byggchef på samhällsbyggnadskontoret.
Så med andra ord – undersök om ditt bygge behöver bygglov eller anmälan redan nu. Tänk vad skönt när allt är fixat i god tid och du kan fokusera på hur fint allt ska bli sedan.
– Är du det minsta osäker på vad som gäller för just din byggnation, finns våra handläggare tillgängliga varje dag mellan klockan 9.30 och 11.30 via ett särskilt gruppnummer. Bättre att fråga före än efter! Det spar tid för alla inblandade.
Samhällsbyggnadskontoret har enligt lag tio veckor på sig att ge definitivt besked för om ett bygglov blir beviljat eller inte, om ärendet är komplett. Förra året var dock genomsnittet för handläggningen mycket kortare, närmare bestämt fem veckor för komplett inskickade handlingar. Mest populärt var att ansöka om inglasade uterum.
– Uterum kräver oftast bygglov. Efter beviljandet av ett bygglov är det otroligt viktigt att invänta startbesked. Annars kan det bli fråga om vite. Likaså gäller vid anmälan, säger bygglovshandläggaren Sara Wiberg.
Ibland kan det som privatperson vara svårare att avgöra om det behövs bygglov eller anmälan för byggnationen. På www.mittbygge.se och www.oskarshamn.se finns mycket information att hämta om just detta. För visste du att det kan behövas bygglov om takpannorna byts från tegel till betong? Eller att ändrad marknivå kring poolen kan kräva marklov?
Det är också känsligt att bygga om ett äldre, tidstypiskt hus.
– Mycket är från fall till fall. Även jag finns tillgänglig samma telefontider varje dag för frågor, tipsar bygglovsarkitekten Mikael Strömberg, som nås på 0491-887 35 (frågor av särskild betydelse med avseende på gestaltning, bebyggelse, stadsbild och kulturvärden).
Vid vanliga frågor om bygglov, ring gruppnumret till handläggarna på 0491-887 30 eller maila dem på sbk@oskarshamn.se.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Albert Chalmers

DET HÄR BEHÖVER DU SKICKA IN

  • Ritningar (planritning, fasadritningar och sektionsritning)
  • Situationsplan (tomtkarta)
  • Blankett bygglovsansökan/anmälan
  • Teknisk beskrivning