Inlägg

Framtidstro i den gröna omställningen

Samma anda som byggt Oskarshamn lever än i dag, något som ger goda förutsättningar att ta nästa kliv.
– Framtiden kommer inte till oss. Det är vi tillsammans som ­måste se till att skapa den, säger Bengt Karlsson Moberg.
 

Som rektor för Nova innehar Bengt Karlsson Moberg en av nyckelrollerna i arbetet med att forma kommunens framtid. Han identifierar energifrågan som ett område där Oskarshamn har briljerat historiskt och en fortsatt viktig del när det handlar om att skapa morgondagens välfärd. 

– Vår kommun har under lång tid varit profilerade i energifrågan och det har gjort intryck på omvärlden. Här finns ett enormt spetsat näringsliv med hög teknisk kompetens inom företag som OKG, SKB, Oskarshamn Energi och Elajo för att nämna några. Det gör att Oskarshamn i dag är en av de platser i Sverige som drar till sig störst intresse i de här frågorna, konstaterar Bengt Karlsson Moberg. 

Satsningar har lagt grunden

Bengt trycker gärna på att det fördelaktiga utgångsläge Oskarshamn har i dag till stor del beror på de modiga investeringar som gjorts historiskt. Det som började med små vattenkraftverk i Emån i början av 1900-talet och bolaget Finsjö Kraft, utvecklades sedan vidare till Sydsvenska Kraftaktiebolaget (senare Sydkraft, Eon och Uniper) som genom dotterbolaget OKG lät bygga Oskarshamns kärnkraftverk. Allt hänger samman. 

Dessa avgörande satsningar har tillåtit industrin i Oskarshamn att expandera, såsom när Waldemar Jungner valde att etablera batterifabriken Saft. Eller när Bror Göthe Persson grundade Be-Ge-företagen. Milstolpar som försett staden med arbetstillfällen i över hundra år, allt för att modiga personer vågade investera i framtiden.

– Vi har det otroligt väl förspänt tack vare det jobb som tidigare generationer har lagt ner. Och goda exempel finns även i dag. Jag är imponerad av hur många positiva krafter det finns som vill Oskarshamn väl. Alla som sliter på sina företag, inte för sin egen skull, utan för att de har lokalsamhällets bästa för ögonen, säger Bengt Karlsson Moberg.

Nya etableringar välkomna

I samma anda välkomnar näringslivet i dag nya etableringar som tryggar morgondagens arbetstillfällen och energiförsörjning, med den planerade havsvindparken utanför Simpevarp som senaste exempel. En etablering som, om den realiseras som planerat, ska generera hela två procent av landets energibehov, samt kanske lika viktigt: dämpa elpriser och inflation.  

– Med vindkraft, kärnkraft, vattenkraft, biokraft och solkraft blir Oskarshamn diversifierat både när det gäller energi och kompetens. I dagens läge gäller det att säkra och stärka det näringsliv vi har och då behövs alla energislag. Samtidigt måste dessa prövas i varje enskilt fall mot andra värden och passa med kommunens översiktliga planering, poängterar Bengt.

En vinnare

Oroligheter i omvärlden och inte minst den pågående klimatkrisen har fört upp energifrågorna högst på agendan. 

– Nya etableringar och samarbeten inom energisektorn kan göra Oskarshamn till en vinnare i den gröna omställningen. Nu får vi mycket utdelning om vi tar vara på möjligheterna. Sverige som land lockar till sig högteknologiska satsningar, som exempelvis batterifabriker och vätgasanläggningar. Och i Sverige är Oskarshamn en av de mest intressanta platserna. Därför har vi all anledning att känna tillförsikt. 

Högteknologisk industri

Att Oskarshamn har identifierats som en viktig plats visar inte minst inflödet av tunga samarbetspartners. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Linköpings universitet (LiU) har båda långtgående samarbeten med såväl kommun som näringsliv, där Bengt Karlsson Mobergs och Novas uppgift är att vara katalysatorn som får saker att  hända. 

– KTH och LiU säger specifikt att den högteknologiska industri som finns här är viktig för svensk nationalekonomi. Och kommunen har ett avtal med LiU som fastställer att universitetet ska bidra till att stärka Oskarshamns utveckling. Ett fantastiskt samarbete som blivit till eftersom det är tydligt att det finns en ömsesidig nytta, förklarar Bengt Karlsson Moberg och framhåller att Nova även jobbar tätt med Linné-universitetet som finns i regionen. 

– Om kommunen ska kunna utvecklas behöver vi mer kompetens och arbetskraft än vi själva producerar just nu. Och ett sätt att locka till oss detta är att peka på hur attraktivt det är att verka här – för här finns det nya näringslivet och här agerar de stora universiteten. Det finns en oerhörd kraft bakom det budskapet.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Gröna etableringar ger Oskarshamn vingar

Från vision till verklighet. Hanteringen av vindkraftverk inbringar rekordresultat för ­hamnen i Oskarshamn. Och vid horisonten väntar nya projekt med avgörande betydelse för hela kommunens utveckling. 

Vindkraftsetableringarna sveper som en grön våg över Östersjön. Och de positiva effekterna för Oskarshamns kommun har potential att bli översvallande. 

Havsbaserad vindkraft anses av många vara den främsta tekniken för att lösa både klimatkrisen och samhällets ökande energibehov, speciellt i södra Sverige. I Östersjön finns idag ett 60-tal projekt på idéstadiet. Utanför Simpevarp finns ett område som är högaktuellt för att bidra till omställningen – som dessutom tryggar utveckling och arbetstillfällen i Oskarshamn. 

Bra förutsättningar

– Potentialen är enorm, inte bara för hamnen utan för hela regionen och näringslivet. Det finns inte många städer runt Östersjön som kan mäta sig med de förutsättningar vi har. Rent geografiskt ligger vi oerhört bra till och med OKG har vi hela grunden för infrastrukturen som krävs för att skapa ett energicentrum av nationellt intresse, betonar Niclas Strömqvist, vd för kommunägda Smålandshamnar. 

Han poängterar att ett sådant energicentrum har nytta av flera olika energislag, men framhåller havsbaserad vindkraft som särskilt fördelaktig i kombination med exempelvis vätgaslagring. Och när den här typen av industrisatsningar nu sker i stor skala i närområdet, måste Oskarshamn ta chansen, menar Niclas Strömqvist. 

Under förra året hanterades 51 vindkraftverk över kaj i ­ Oskarshamns hamn.

Energikommun

– Frågan är helt enkelt om vi ska ha del av kakan eller ge bort den till någon annan. Vi är en energikommun och har alltid varit. Nu har vi möjlighet att befästa det. Ett energicentrum kommer dessutom att ge ringar på vattnet och öppna upp för välbehövliga investeringar i infrastruktur, ett område där sydöstra Sverige varit förbisett när det gäller satsningar under de senaste 30 åren. Och för att nå kommunens vision om 30 000 invånare 2030 är skapandet av nya arbetstillfällen helt avgörande. 

Att bli en självklar partner för gröna etableringar ute till havs är en naturlig fortsättning på den väg Smålandshamnar så framgångsrikt slagit in på sedan några år tillbaka. På sikt är målet att utvecklas till en projekt- och servicehamn samt logistiklänk för både land- och havsbaserad vindkraft. 

– Fokus har hittills legat på logistikflödet till och från hamnen och maskininvesteringar för att hantera de här tunga pjäserna. Det har vi lyckats väldigt väl med – alla kan se att det händer saker här, konstaterar Niclas Strömqvist och fortsätter:

– Vi gör ett enormt resultat i år. All time high så det står härliga till. Vindkraften står för ungefär 50 procent sett till intäkterna och utgör ett enormt viktigt ben för oss samtidigt som det tryggar arbetstillfällen och avkastning till våra ägarkommuner. Ska man utveckla mot något segment är det de här delarna som verkligen sätter Oskarshamn på kartan och skapar tillväxt i regionen. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Om vindkraft

• Den teknik som snabbt och i tillräcklig skala kan realiseras i södra Sverige där el-underskottet är som störst.

• Producerar el till låg kostnad vilket leder till sänkta elpriser, som i sin tur dämpar inflation och räntehöjningar.

• Minskar Europas beroende av ryska ­bränslen och kan kombineras med ­lagringslösningar för att trygga
Nordens elförsörjning.

• Möjliggör samhällets elektrifiering som skapar jobb och stärker konkurrenskraften.

 

 

Stor potential vid Simpevarp

En stark anslutningspunkt. Och ett område med stora utvecklingsmöjligheter. Med Simpevarp havsvindpark vill företaget Cloudberry Offshore Wind stärka den lokala konkurrenskraften på mer än ett sätt. 

– Vi är ännu tidigt i processen, men gensvaret har så här långt varit överväldigande positivt. Nyttan är uppenbar när det kommer till att lösa energikrisen och skynda på utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger Daniel Kulin som är ansvarig för bolagets projektering av havsbaserad vindkraft

Tre terrawattimmar

Området för den planerade parken har av Energimyndigheten klassats som riksintresse för vindbruk. En färdig park beräknas ge en årlig produktion på tre terrawattimmar el, vilket motsvarar förbrukningen för 150 000 villor. 

Daniel Kulin.

– Just nu genomförs dialogmöten och förberedelser inför en samrådsprocess. Vi lägger stor vikt vid att förstå den lokala platsen och strävar efter så liten inverkan på naturen som möjligt. Därtill vill vi skapa värden för näringslivet genom arbetstillfällen och tryggad elförsörjning, betonar Daniel Kulin som också delar visionen om ett energicentrum i Oskarshamns kommun. 

– Här finns en framåtanda och en nyfikenhet inför nya tekniska lösningar, vilket inte minst visat sig genom Oskarshamn Energis pilotprojekt med batterilagring i Ekebo. Dessutom finns här en unik industriell energikompetens som är väldigt värdefull, tillägger han.