Inlägg

Strategiskt helhetsgrepp

Hållbarhet omfattar ­mycket. Sara Olssons främsta uppgift är att ta ett ­bredare grepp om allt som ryms inom detta område och på sikt verka för ett ­kommunalt hållbarhets­program.

Sedan några månader tillbaka är Sara Olsson anställd som hållbarhetsstrateg på Oskarshamns kommun. En nygammal tjänst som är mera aktuell än någonsin.
– Det finns numera ett större intresse och en helt annan öppenhet för hållbarhetsfrågor. I mitt arbete jobbar jag med både social och miljömässig hållbarhet.

Hon framhåller att det i dag är lättare att se sammanhanget och hur vi på olika sätt påverkas av dessa frågor. Hon tar den vardagliga motionen, som att promenera eller cykla till jobbet, som ett tydligt exempel som gynnar både hälsan och miljön.
– Kommunens hållbarhetsarbete är till stor del en folkbildande uppgift där det både gäller att ge stöd och få alla att förstå sitt eget ansvar.

Vad gör en hållbarhetsstrateg?

Sara Olsson är utbildad statsvetare och började på Oskarshamns kommun 2016 som verksamhetsutvecklare där hon jobbade med aktiva åtgärder för jämställdhet. Steget över till tjänsten som hållbarhetsstrateg var inte långt.
– Mitt jobb handlar i stora drag om att kartlägga och visa upp vad vi gör inom hållbarhetsområdet. Jag tycker att det är kul att arbeta med helheten och att ta tillvara på alla de samverkansmöjligheter som finns. Inom hållbarhetsfrågorna har vi ett omfattande regionalt samarbete med bland annat Region Kalmar och länsstyrelsen.

Sara Olsson har även varit delaktig i framtagandet av kommunens nya översiktsplan som beräknas att antas inom kort. Förhoppningen är att politiken så småningom också kommer ta beslut om ett kommunalt hållbarhetsprogram som visar vilka åtgärder som krävs.
– Det går inte att planera en stad utan att ta hänsyn till de här frågorna, konstaterar hon.

Text & Foto: Mikael Bergkvist


SARA OLSSON

Ålder: 39 år

Bor: Hus i Bråbo

Familj: Man Morten och dottern Viola, 8 år

Gör: Hållbarhetsstrateg på Oskarshamn kommun

Fritid: Läser böcker, odlar i trädgården, umgås med familj och vänner


NÅGRA AV SARAS HJÄRTEFRÅGOR

Hållbara resvanor och transporter

– Att arbeta med detta ger vinster för såväl miljö, klimat som för folkhälsan.

Våldsprevention

– Breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar kan spara samhället otroligt mycket mänsklig lidande men också pengar.

Översiktsplan 2030

– När förslaget till ÖP beslutats ska vi göra verkstad av de viljeinriktningar vi tagit fram där – för ett mer hållbart samhälle, både socialt och miljömässigt.


 

Kommundirektör med fokus på hållbar utveckling

Henrik Andersson är ny kommundirektör i Oskarshamn. Med en bakgrund som biolog brinner han extra mycket för miljöfrågor. En annan av hans hjärtefrågor är att få ­kommunens befolkning att växa.

För drygt ett år sedan blev han utvecklingschef i Oskarshamns kommun. Innan dess arbetade han i tre år på Länsstyrelsen Kalmar län som chef för vattenenheten. Henrik Andersson har också gedigen erfarenhet av kommunal förvaltning. Han började sin yrkesbana i Mönsterås kommun, där han fortfarande bor.
– Jag är öppen för att i framtiden bosätta mig Oskarshamn, men i dagsläget finns inga konkreta planer på att flytta hit. Det är inte bara jag som ska ta det beslutet, säger han.

Hemma i Mönsterås finns fru och tre vuxna, utflugna barn.

Som kommundirektör har han ett förordnande på sex år. I slutet av september tog han över efter kommundirektör Rolf Persson som verkat på tjänsten sedan den 1 januari 2016.

I slutet av september i år tog Henrik Andersson över efter kommundirektör Rolf Persson som verkat på tjänsten sedan den 1 januari 2016.

Stora befolkningsplaner

Visionen 3030, att kommunens befolkning ska växa till 30 000 invånare 2030, ser Henrik Andersson fram emot att jobba med. Fullt medveten om att SCB:s befolkningsprognos pekar på stagnation och en viss befolkningsminskning.
– Det som SCB inte tar hänsyn till är de satsningar och etableringar som vi gör här. Men det finns goda förutsättningar för att öka befolkningen, här finns starka företag och en stark arbetsmarknad. Det som folk utifrån känner till om Oskarshamn är att vi har kärnkraften, Gotlandsfärjan och att IK Oskarshamn ligger i SHL. Det är viktiga delar när det gäller att sätta Oskarshamn på kartan, säger Henrik Andersson.

Är inte tv-serien Eagles också en viktig del i bilden av Oskarshamn?
– Jo, självklart. Det är lätt som vuxen att man glömmer den delen. Eagles bidrar helt klart till att ge en positiv bild av Oskarshamn.

Att öka inflyttandet

För öka inflyttningen till Oskarshamn är tillgången till bostäder en central fråga.
– I min roll som utvecklingschef har jag arbetat med att ta fram den nya översiktsplanen. Vi är i ett spännande skede i samhällsbygget, där det under senare år skett mycket, säger Henrik Andersson.

De senaste åren har bostadsbyggandet gått från i princip noll till hundra, plus att det finns en rad nybyggnationer planerade. Det ökande bostadsbyggandet är en av de faktorer som talar för att Vision 3030 är möjlig att uppnå, enligt Henrik Andersson.

Henrik Andersson uppskattar uppfräschningen av hamnområdet.

Hållbarhet i fokus

Något som också ligger honom varmt om hjärtat är hållbarhetsfrågor.
– Vilken värld vi lämnar över till den kommande generationen är en ödesfråga. Och där är det viktigt att Oskarshamns kommun arbetar för en hållbar utveckling. Och det gör vi i allt från att ge utbildning till barn och unga, stötta föreningslivet, göra kommunen tillgänglig för alla, till att utöva tillsyn enligt miljölagstiftningen.
– Oskarshamn har ju länge varit ett nav för kraftproduktion i södra Sverige. Utöver OKG och Uniper så har Svensk Kärnbränslehantering en betydande verksamhet här. I Oskarshamn har Saft AB en batterifabrik och det finns flera starka bolag inom energisektorn. Ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet är att kommunen beslutat att bli partner i Centrum för ny energiteknik och att arbeta för att centret förläggs till Oskarshamn. Syftet är att skapa långsiktiga och hållbara fossilfria energisystem.

Henrik Andersson vill även medverka till att göra Oskarshamns kommun till en attraktiv arbetsgivare.
– Jag tycker att vi är på god väg redan i dag, men jag önskar kunna bidra till att skapa ett hälsosamt arbetsliv för kommunens medarbetare. Det är när vi känner oss friska, trygga och delaktiga i vår roll som vi kan åstadkomma en bra service till medborgarna.

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist


HENRIK ANDERSSON

Ålder: 48

Familj: Fru och tre vuxna barn

Bor: Mönsterås

Gör: Ny kommundirektör i ­Oskarshamn

Fritid: Friluftsliv, cykla mountainbike, fiske och båtliv

 


KOMMUNDIREKTÖRENS ROLL

Kommundirektören är kommunens ­ledande tjänsteman och är direkt ­underställd politikerna i kommun­styrelsen. Kommun­direktören är chef för kommunens förvaltningschefer och vd för kommunens holdingbolag.

Kommundirektören arbetar med att på den politiska ledningens uppdrag leda ­kommunens tjänstemanna­organisation mot de mål och i den riktning som politiskt har beslutats.

 


 

Långsiktigt arbete för hållbar framtid

De goda exemplen är många. Likaså utmaningarna.
Kommunens hållbarhetsarbete är ständigt pågående med en rad olika projekt och samarbeten inom vitt skilda områden.

– Det här är ett arbete som ska genomsyra hela den kommu­nala verksamheten och under­lätta för våra medborgare att ta rätt beslut. Inom vissa områden kan det vara en stor omställning – det vik­tigaste är att vi jobbar fokuserat och långsiktigt, framhåller kommunalråd Peter Wretlund.
– Vi är en stor organisation med en omfattande verksamhet där det finns goda möjligheter att påverka genom kommunens inköp, hur vi arbetar med samhällsplanering och agerar som arbetsgivare, säger han.
För såväl Peter Wretlund som övriga politiker, tjänstemän och medarbetare i Oskarshamns kommun handlar det om att involvera och lyfta fram håll­barhetsfrågorna i både det politiska arbetet och i verksamhetsutveckling och budgetarbete. Kommundirektör Rolf Persson betonar att Oskarshamns medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner och delaktighet i en rad olika forskningsprojekt, som exem­pelvis Hållbar kommun­ och region­ utveckling i regi av Blekinge Tekniska Högskola, också har bidragit till att sätta kommunens hållbarhetsarbete i fokus under senare år.
– Det visar att det finns en vilja och ambition inom kommunen. Det vikti­gaste är att utveckla ett systematiskt arbetssätt och bra samarbetsformer, också tillsammans med aktörer inom näringsliv, forskning och civilsamhälle, säger han.
– Det här är inte ett förändringsarbete som en kommun kan klara av på egen hand. Andra exempel är samarbetet med SMHI där Oskarshamn deltar i ett utvecklingsarbete för att bättre kunna möta klimatförändringar.
Kommunens hållbarhetsarbete omfattar hela verksamheten och kan handla om allt från att minska an­vändningen av fossila bränslen, etiska och klimatsmarta investeringar till jämställdhet och digitalisering.
För planchef Regina Laine på samhällsbyggnadskontoret är håll­barhetsfrågorna ständigt närvarande i det dagliga arbetet. I utvecklingen av staden är det grundläggande att ta hänsyn till såväl sociala som ekonomis­ka och ekologiska aspekter.
– Vår utgångspunkt är i första hand att förtäta staden och bygga nya bostadsområden i anslutning till befintlig kollektivtrafik för att minska transporter och behovet av bil, säger hon och betonar samtidigt att kommu­nens ambition att öka antalet invånare till 30 000 till år 2030 inte ska ske på bekostnad av klimat och miljö.
– Vi ska kunna växa samtidigt som vi använder resurssnåla lösningar för uppvärmning, avfall, vattenförbruk­ning och även skapa ”gröna korridorer” för att underlätta för djur och växter. Samtidigt ska vi skapa trygga miljöer som inbjuder till rörelse och lek.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

SVERIGES EKOKOMMUNER
Sedan våren 2015 ingår Oskarshamn i Sveriges ekokommuner. Föreningen har ett 100-tal medlemskommuner som har som mål att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Kommunerna samarbetar kring flera frågor och driver gemensamma projekt.
Oskarshamn har en aktiv Ekokommunstyrgrupp som består av politiker från flera partier och som driver frågor inom klimat och miljö samt föreslår investeringar. 1 miljon kronor har till exempel satsats på att kemikaliebanta förskolan.
– Många frågor berör flera nämnder, och genom samverkan kan vi hitta sätt att arbeta för ett ekosystem i balans och för en hållbar ekonomisk och social utveckling i vår kommun, säger Eva-Marie Hansson (M) som är en av politikerna i Ekokommunstyrgruppen.