Inlägg

Samverkar för utveckling

Den 16 mil långa Ostkustleden invigdes 1977. Tiderna förändras och nu tas nya grepp för att utveckla och bevara den unika leden och samtidigt nå ytterligare målgrupper.

Det handlar ytterst om Ostkustledens överlevnad där alla goda krafter måste samverka. Därför är det viktigt att ha en god dialog med alla inblandade för att kunna utveckla, sköta och bevara denna fantastiska naturresurs inför framtiden, förklarar marknadschef Ted Lindquist på Oskarshamns kommun. Ända sedan starten har Döderhults Naturskyddsförening haft ansvaret för Ostkustledens skötsel genom bland annat värdar för de totalt åtta övernattningsstugorna och ledtillsynare.
– Tyvärr är återväxten dålig i föreningen och därför hoppas vi på ett framtida samarbete med kommunen kring förvaltningen av leden. Ett utvecklat samarbete med markägarna är också angeläget, poängterar ordförande Kuno Nilsson.

I samband med Ostkustledens 40-årsjubileum 2017 tog planerna kring ledens framtid fart. Bland annat involverades Hushållningssällskapet som fick i uppdrag av Oskarshamns kommun att genomföra en inventering och förstudie om hur vandringsleden kan stärkas och göras bättre. Slutrapporten visade bland annat att Ostkustleden håller en förhållandevis god standard, men att det finns åtgärder som behöver vidtas och att frågan om huvudmannaskapet för leden måste diskuteras och politiska beslut behöver därför tas inför framtiden.

Samtidigt finns också förutsättningar för att kommuninvånarna ska kunna använda leden mer. Genom att förbättra Ostkustledens kvalitet och tillgänglighet ökar även medborgarnas möjligheter till rekreation och bidrar till en friskare befolkning. Folkhälsoperspektivet är därför ett bärande tema i ledens framtida utveckling.
– Det finns mycket som kan utvecklas och i slutet av förra året hade vi en workshop om så kallad Outdoor turism. De som deltog var på olika sätt involverade i Ostkustleden och dessutom medverkade ett antal entreprenörer och företagare som såg utvecklingsmöjligheter. Efter workshopen bildades en referensgrupp med eldsjälar som brinner för Ostkustledens bevarande och utveckling. Målet är att få med ännu fler intressenter i gruppen, inte minst några markägare, som kan bidra med kreativa förslag.

Samverkan är ett ledord för den framtida utvecklingen av Ostkustleden. Planeringen kring att bevara den 16 mil långa leden och nå nya målgrupper har påbörjats.

Ted Lindquist framhåller att det på olika sätt gäller hitta nya områden som exempelvis Outdoor turism och även bredda målgrupperna som får tillgång till leden samt jobba med affärsutveckling kopplat till detta. Det finns även planer på ett EU-finansierat Leaderprojekt för att jobba med affärsutveckling och Outdoor turism tillsammans med näringslivet och andra intressenter.
– Vi är fortfarande i en inledningsfas. Men bollen är i rullning och vi har stora förhoppningar om att hitta positiva samverkansformer för Ostkustledens överlevnad och framtida utveckling, konstaterar Ted Lindquist.

 

Text- Mikael Bergkvist
Foto- Hushållningssällskapet