Inlägg

Slutspurt för utredning om LOV

Den stora utredningen är snart i mål och i december kommer kommunfullmäktige att ge sitt utlåtande. Om det blir ett jakande svar kommer LOV, Lagen om valfrihetssystem, att införas efter årsskiftet och öppna för privata utförare inom hemtjänsten.

Utredningen om LOV inleddes redan 2019 och projektledare Malin Beddesand på socialförvaltningen kom in i ett tidigt skede av det omfattande arbetet.

– Det har varit en ordentlig genomlysning av hela hemtjänstverksamheten. Syftet har varit att ta fram en tydlig modell för hur LOV ska kunna införas i kommunens hemtjänst med hög kvalitet, förklarar hon.

Uppdragets målgrupp

Målgruppen för uppdraget är personer med behov av hemtjänstinsatser i sitt ordinära boende. Genom valfrihetssystemet får även privata företag möjlighet att erbjuda dessa hemtjänstinsatser.

Den politiska målsättningen är att detta ska bidra till att sätta brukaren i centrum och ge de äldre större inflytande över vem som kommer hem till dem och utför de biståndsbeviljade insatserna. Likaså ska det medverka till att stimulera företagande.

LOV innebär att privata utförare kan erbjuda hemtjänst­insatser samtidigt som brukaren får större valfrihet.

Uppdelning och aktörer

– Vi har valt att dela upp hemtjänstinsatserna i servicetjänster och omvårdnadstjänster. Det innebär att den privata utföraren kan välja att ansöka om godkännande för antingen en av tjänsteformerna eller båda. De har också möjlighet att profilera sig inom olika områden och även erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i de biståndsbeviljade insatserna utan faktureras separat.

Malin Beddesand betonar att utredningen har medfört en mängd ställningstagande i olika frågor. Bland annat när det gäller den framtida ersättningen till både de kommunala och privata aktörerna.

– Vi har tagit fram förslag till ett helt nytt prestationsbaserat ersättningssystem. Ersättningen utgår bland annat från var tjänsterna utförs geografiskt med hänsyn till transportsträckor.

Samma betalning

De externa utförarna och kommunens egen hemtjänst får lika mycket betalt för likvärdiga tjänster, bortsett från momskompensation, och de ska även verka enligt samma villkor i övrigt, förklarar hon och tillägger att det inte är priset på tjänsterna som utförarna konkurrerar med.

– Det är i stället bemötandet, kvalitet och profilering som är avgörande i konkurrensen om brukare.

Malin Beddesand på socialförvaltningen är projektledare för LOV-utredningen i Oskarshamn.

Brukare och utförare

Brukaren har i sin tur möjlighet att när som helst kunna byta utförare av hemtjänst om de är missnöjda eller har andra skäl till att göra det. Brukaren kan också välja att ha olika utförare till de olika biståndsbedömda insatser som de har rätt till.

– Det kommer att ställas samma krav på kommunens hemtjänst som på privata aktörer när det gäller exempelvis utbildning beroende på vilka tjänster som ska utföras. Oavsett vem som utför tjänsterna är kommunen även i framtiden ytterst ansvarig för kvaliteten, betonar Malin Beddesand.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

LOV i Sverige

Av Sveriges 290 kommuner har i dagsläget 160 kommuner valt att införa LOV i olika stor utsträckning. Merparten av dessa har ­valfrihetssystemet inom just hemtjänsten. Bland när­kommunerna finns LOV i bland annat ­Mönsterås, ­Hultsfred, Kalmar och ­Västervik som också har ­bidragit med sina erfaren­heter till utredningen i Oskarshamn.

 

LOV-utredningen

Socialnämnden är ansvarig för arbetet som kallas för LOV-projektet. Projektet består av en politisk styrgrupp, en projektgrupp där även berörda fackförbund ingår samt flera olika arbetsgrupper. Arbetet leds av projektledare Malin Beddesand.

I september behandlas utredningen av ­socialnämnden och den 6 december beslutar kommunfullmäktige om LOV ska införas i kommunen under 2022.

 

Info och anbudsförfarande

Om LOV införs i kommunen kommer det att finnas mer information om vad det ­innebär på www.oskarshamn.se.

Här och på den nationella portalen, ­
www.valfrihetswebben.se, kommer även att finnas anbudsformulär.

Detta formulär ska intresserade utförare fylla i och skicka in till kommunen för bedömning. I för­frågningsunderlaget anges även de krav som tilltänkta utförare ska uppfylla.

 

Berörda brukare

Oskarshamns kommun har för närvarande 886 personer med pågående insatser av hemtjänsten, varav cirka 300 med enbart trygghetslarm.

I förslaget ligger larm­tjänsten kvar hos kommunen så dessa brukare är inte aktuella för valfrihets­systemet i dagsläget. Det blir de endast om de beviljas andra insatser utöver larmet i framtiden. Det innebär att cirka 580 brukare i dag är berörda av LOV.

Nya uppdrag för erfarna veteraner

Erfarenhet och kompetens finns i massor. Likaså förståelse för olika sammanhang.
Kjell Johansson är en av veteranerna hos tjänste- och bemanningsföretaget Veteranpoolen.

Efter många år inom byggvaruhandeln i Oskarshamn gick Kjell i pension i augusti 2016. Efter att ha bockat av att-göra-listan på hemmaplan började det att klia så smått i fingrarna.
– Jag kände att jag inte var slut bara för att jag var pensionär. Dessutom har jag alltid varit social och gillat att hjälpa folk, förklarar han.
Under hösten 2017 fick Kjell kännedom om Veteranpoolen och anmälde sitt intresse. Sedan dess har han haft diverse uppdrag hos både privatpersoner och företag – allt från att riva kök till att klippa trädgårdshäckar och snöskottning.
– Det är roligt att få känna att man fortfarande är med. Lyckoendorfinerna sprider sig i kroppen när man bidrar och kan glädja någon annan med sitt arbete, säger han.
Veteranpoolen startade på Västkusten redan 2007 och har sedan dess spridit sig till 40 städer runt om i Sverige. I september förra året etablerades verksamheten i Oskarshamn och Västervik.
– Vi har i dagsläget totalt 205 veteraner registrerade i området och det har visat sig finnas ett stort behov av våra tjänster, säger Peter Green och Niclas Rehnqvist på Veteranpoolen.
Listan på uppdrag som veteranerna utför är lång. Huvudsakligen handlar det om hushållsnära tjänster, trädgårdsskötsel och olika hantverkssysslor. Likaså diverse bemanningsuppdrag hos företag med allt från ekonomi och administration till lagerarbete.
– Även variationen hos de som anlitar Veteranpoolen är stor. Våra veteraner kan hjälpa stressade småbarnsföräldrar med städning, hantverk och barnpassning, hjälpa de som inte längre orkar eller har tid att sköta hus och trädgård eller kanske behöver någon form av stöd i vardagen. För företagen som anlitar oss innebär våra veteraner en resurs att tillgå med kort varsel, framhåller Peter Green och Niclas Rehnqvist.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

VETERANPOOLEN
• De personer som anlitas av Veteranpoolen är antingen ålders- eller avtalspensionä- rer. Med utgångspunkt från deras tidigare erfarenheter och intressen skapas en profil kring vilka arbetsuppgifter som kan vara passande för personen i fråga.
• Bland privatkunderna finns allt från barn- familjer till äldre som behöver hjälp med olika hantverksjobb, hushållsnära tjänster eller trädgårdsarbete. Hos företags- kunderna handlar det huvudsakligen om bemanning inom en rad olika områden.
• Mera information finns på www.veteranpoolen.se