Inlägg

Totalomvandling i stadskärnan

Ett 100-tal nya centrala lägenheter, en stor gratisparkering och två nya torg. Det händer mycket i Oskarshamns stadskärna just nu – och ännu mer är på gång!

På Mejeriplan byggs hälsocentral, folktandvård och runt 60 lägenheter.

Vägarbeten och avspärrningar har varit och är fortfarande vanligt förekommande i Oskarshamns centrum. Men det satsas också otroligt mycket för stadskärnans framtid för tillfället. Satsningar som kommer alla invånare till gagn.
– Det är jättekul att planerna nu blir verklighet. Mycket händer sam­tidigt, men förändringarna leder till nya förändringar och vi är tvungna att vara på flera ställen på samma gång. Lite av en dominoeffekt kan man säga, säger Erik Hjertqvist, planarkitekt på samhällsbyggnadskontoret.
Två stora påverkande händelser har varit byggstarterna av Mejeriplan i november, med både hälsocentral och lägenheter som byggs av Byggebo, samt Coops stora utbyggnad över Hantverks­gatan som påbörjades i januari.
Detta i kombination med att rese­centrum alldeles nyligen flyttade ner till tågstationen, gör att en stor väl­behövlig parkering just nu byggs där bussarna en gång samlades.
– Det blir cirka 120 parkeringsplatser som kommer att regleras via p­skiva där man kan stå gratis i två timmar. Hälften börjar byggas under våren 2017 och resten när Coop börjar bli färdiga med sin byggnation, säger Göran Svensson, gatuchef på tekniska kontoret.
Det innebär också att Hantverks­gatan numera är avstängd. I stället har Biogränd utanför Sagabiografen dubbelriktats. Genom att möjliggöra för fler bostäder, fler parkeringar och en fortsatt fungerande livsmedelsaffär i centrum, gynnas både handeln och stadslivet positivt. Oskarshamn ska helt enkelt bli en ännu trevligare stad att bo, leva och vistas i.
– I en tid av akut bostadsbrist är byggnationen av lägenheter välkom­met. I och med att det även blir en ny hälsocentral på Mejeriplan, kan den gamla hälsocentralen på Slottsgatan byggas om till bostäder. Totalt handlar det om över 100 lägenheter på båda platserna, säger Erik Hjertqvist.
Dessutom byggs två nya torg, ett utan­ för Kulturhuset och ett mindre längs med Postmästargatan (i höjd med butiken Nisse Guldsmed).
– Vi passade på att göra en mycket säkrare trafiklösning utanför Kultur­huset genom att placera Hantverks­gatan närmare kyrkogården och på så sätt möjliggöra för en efterlängtad entréplats åt Kulturhuset i form av ett lekfullt torg. Det ska bli klart nu i vår. Kulturhuset kan då med fördel ha både utställningar och uppträdanden utomhus, samtidigt som resenärer får en naturlig uppehållsmiljö i väntan på bussen vid de nya centrumhåll­platserna på Södra långgatan, säger Erik Hjertqvist.
Det andra nya torget vid Postmästar­gatan, som får namnet Träffen, hoppas man ska bli en uppskattad mindre plats med omsorgsfull gestaltning med vacker stensättning, bänkar och för­hoppningsvis även ett vattenspel.
Ambitionen är att skapa en innersta stadskärna som är attraktiv för fot­gängare att flanera och umgås i – men som också ska vara enkel och smidig att köra till och parkera i.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Albert Chalmers

MYCKET PÅ GÅNG 2017

  • Mejeriplan byggs om till hälsocentral, folktandvård och cirka 60 lägenheter
  • Gamla resecentrum blir en parkering med ett 100-tal platser (hälften av dem byggs under 2017)
  • Det nya, färgglada torget utanför Kulturhuset blir klart
  • Coop Extra bygger ut över Hantverksgatan och skapar rum för nya butiker
  • Järnvägsstationen, ett av Oskarshamns två byggnadsminnen, får nytt liv igen efter att resecentrum flyttat dit. Bland annat görs plats för en restaurang
  • Första spadtaget tas för Inre hamnen-projektet, Oskarshamns nya stadsdel vid vattnet

Efterlängtad bostadsboom i Oskarshamn

Bostadsbrist, en ökande befolkning och ett stort antal inpendlare. Förutsättningarna för nya bostäder finns – och det är också ett stort antal på gång. Kommunens planarkitekter har fullt upp med att möjlig­göra för runt 600 nya bostäder, framför allt i inre hamnen men också i Slottsgatans hälsocentrals lokaler och i Fallebo.

norra-inre-hamnen

Skiss för norra inre hamnen.

– Det finns ett stort behov av bostäder i Oskarshamn stad. Vi har många pågående pro­ jekt just nu, detaljplaner som ska vara klara nästa år. Men det finns också en hel del redan planlagd mark redo att börja byggas på direkt, säger Regina Laine, planchef på samhälls­byggnadskontoret.
En av dessa är till exempel senior­ boendet Bovieran i Gröndal. Detalj­ planen är klar och byggstart blir när 65 procent av lägenheterna har sålts på förhand. Ett annat stort projekt som kommit långt är Byggebos byggnation av en ny hälsocentral, folktandvård och runt 60 lägenheter på Mejeriplan i centrum. Det blir den första nybyggnationen i centrum under modern tid. I mitten av 2018 ska huset stå klart.
Det resulterar i att den nuvarande hälsocentralen på Slottsgatan kan få en välbehövlig uppfräschning och även byggas om för annat ändamål.
– Vi håller just nu på att ändra i detaljplanen till en mer flexibel mark­användning, så som bostäder, kontor och centrumändamål. Det finns en tanke från fastighetsägaren att göra om byggnaden till bland annat 40­50 lägenheter. Går allt som planerat antas detaljplanen före sommaren nästa år, säger planarkitekten Oskar Roussakis.
Det är många andra områden som är på väg att förändras för bostadsändamål. Det absolut största är Inre hamnen-­projektet. Faktum är att det är Oskarshamns största stadsbyggnadsprojekt genom tiderna: runt 500 bostäder, kontor, lokaler för närbutiker eller andra verksamheter, torg och grönytor.
Nu är planeringen av första etappen, delen som möjliggör runt 250­-300 bostäder och en 8 000 kvadratmeter stor aktivitetspark, snart i sitt slut­skede. Norra inre hamnen kallas den och omfattar ett stort område på norra kajen (alltså inte Brädholmen, det är en senare etapp). Förhoppningen är att detaljplanen ska skickas på granskning innan årsskiftet och antas i samhällsbyggnadsnämnden i början av 2017.
– Så fort planen vunnit laga kraft kan fastighetsägarna börja riva och bygga. Bostäderna får ett otroligt attraktivt läge precis vid vattnet och sol både från söder och väster om kvällarna, säger Oskar Roussakis och fortsätter:
– Förhoppningen är att aktivitets­parken är klar redan sommaren 2018. Det blir en unik park för regionen, med alltifrån basketplan och multi­ arena, till skateplaza och kajpromenad med sittplatser. Vi satsar mycket på allmänna platser för såväl oskarshamnare som turister.
Kommunen håller också att ordna med cirka 30 nya villatomter, i Ekebo respektive Fallebo. I Ekebo finns redan flera nybebyggda tomter, men i Fallebo kommer ett helt nytt skogsområde att bebyggas.
– Vi gör en naturinventering för tillfället och undersöker vad som är värdefullt att bevara. Det i sin tur på­ verkar hur tomterna kommer att se ut. Fallebo är ett attraktivt område att bo i, nära stan men ändå ute i det gröna, säger planarkitekten Sarah Hassib.
Tanken är att den nya detaljplanen ska vara antagen om ett år. Sedan tar det runt ett år till att dra vatten och avlopp, bygga nya vägar och förbereda tomterna. I slutet av 2018 är förhopp­ningen att de nya tomterna kommer ut till försäljning.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

FAKTA Framtida bostäder
Inom några år kan det finnas drygt 700 nya bostäder i Oskarshamn:
500 bostäder i hela inre hamnen
60 lägenheter på Mejeriplan
50 lägenheter på Bovieran, Gröndal
50 lägenheter i gamla hälsocentralen
15 villor i ett nytt område i Fallebo
15 villor i bostadsområdet Ekebo