Inlägg

Strategiskt helhetsgrepp

Hållbarhet omfattar ­mycket. Sara Olssons främsta uppgift är att ta ett ­bredare grepp om allt som ryms inom detta område och på sikt verka för ett ­kommunalt hållbarhets­program.

Sedan några månader tillbaka är Sara Olsson anställd som hållbarhetsstrateg på Oskarshamns kommun. En nygammal tjänst som är mera aktuell än någonsin.
– Det finns numera ett större intresse och en helt annan öppenhet för hållbarhetsfrågor. I mitt arbete jobbar jag med både social och miljömässig hållbarhet.

Hon framhåller att det i dag är lättare att se sammanhanget och hur vi på olika sätt påverkas av dessa frågor. Hon tar den vardagliga motionen, som att promenera eller cykla till jobbet, som ett tydligt exempel som gynnar både hälsan och miljön.
– Kommunens hållbarhetsarbete är till stor del en folkbildande uppgift där det både gäller att ge stöd och få alla att förstå sitt eget ansvar.

Vad gör en hållbarhetsstrateg?

Sara Olsson är utbildad statsvetare och började på Oskarshamns kommun 2016 som verksamhetsutvecklare där hon jobbade med aktiva åtgärder för jämställdhet. Steget över till tjänsten som hållbarhetsstrateg var inte långt.
– Mitt jobb handlar i stora drag om att kartlägga och visa upp vad vi gör inom hållbarhetsområdet. Jag tycker att det är kul att arbeta med helheten och att ta tillvara på alla de samverkansmöjligheter som finns. Inom hållbarhetsfrågorna har vi ett omfattande regionalt samarbete med bland annat Region Kalmar och länsstyrelsen.

Sara Olsson har även varit delaktig i framtagandet av kommunens nya översiktsplan som beräknas att antas inom kort. Förhoppningen är att politiken så småningom också kommer ta beslut om ett kommunalt hållbarhetsprogram som visar vilka åtgärder som krävs.
– Det går inte att planera en stad utan att ta hänsyn till de här frågorna, konstaterar hon.

Text & Foto: Mikael Bergkvist


SARA OLSSON

Ålder: 39 år

Bor: Hus i Bråbo

Familj: Man Morten och dottern Viola, 8 år

Gör: Hållbarhetsstrateg på Oskarshamn kommun

Fritid: Läser böcker, odlar i trädgården, umgås med familj och vänner


NÅGRA AV SARAS HJÄRTEFRÅGOR

Hållbara resvanor och transporter

– Att arbeta med detta ger vinster för såväl miljö, klimat som för folkhälsan.

Våldsprevention

– Breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar kan spara samhället otroligt mycket mänsklig lidande men också pengar.

Översiktsplan 2030

– När förslaget till ÖP beslutats ska vi göra verkstad av de viljeinriktningar vi tagit fram där – för ett mer hållbart samhälle, både socialt och miljömässigt.


 

Kommundirektör med fokus på hållbar utveckling

Henrik Andersson är ny kommundirektör i Oskarshamn. Med en bakgrund som biolog brinner han extra mycket för miljöfrågor. En annan av hans hjärtefrågor är att få ­kommunens befolkning att växa.

För drygt ett år sedan blev han utvecklingschef i Oskarshamns kommun. Innan dess arbetade han i tre år på Länsstyrelsen Kalmar län som chef för vattenenheten. Henrik Andersson har också gedigen erfarenhet av kommunal förvaltning. Han började sin yrkesbana i Mönsterås kommun, där han fortfarande bor.
– Jag är öppen för att i framtiden bosätta mig Oskarshamn, men i dagsläget finns inga konkreta planer på att flytta hit. Det är inte bara jag som ska ta det beslutet, säger han.

Hemma i Mönsterås finns fru och tre vuxna, utflugna barn.

Som kommundirektör har han ett förordnande på sex år. I slutet av september tog han över efter kommundirektör Rolf Persson som verkat på tjänsten sedan den 1 januari 2016.

I slutet av september i år tog Henrik Andersson över efter kommundirektör Rolf Persson som verkat på tjänsten sedan den 1 januari 2016.

Stora befolkningsplaner

Visionen 3030, att kommunens befolkning ska växa till 30 000 invånare 2030, ser Henrik Andersson fram emot att jobba med. Fullt medveten om att SCB:s befolkningsprognos pekar på stagnation och en viss befolkningsminskning.
– Det som SCB inte tar hänsyn till är de satsningar och etableringar som vi gör här. Men det finns goda förutsättningar för att öka befolkningen, här finns starka företag och en stark arbetsmarknad. Det som folk utifrån känner till om Oskarshamn är att vi har kärnkraften, Gotlandsfärjan och att IK Oskarshamn ligger i SHL. Det är viktiga delar när det gäller att sätta Oskarshamn på kartan, säger Henrik Andersson.

Är inte tv-serien Eagles också en viktig del i bilden av Oskarshamn?
– Jo, självklart. Det är lätt som vuxen att man glömmer den delen. Eagles bidrar helt klart till att ge en positiv bild av Oskarshamn.

Att öka inflyttandet

För öka inflyttningen till Oskarshamn är tillgången till bostäder en central fråga.
– I min roll som utvecklingschef har jag arbetat med att ta fram den nya översiktsplanen. Vi är i ett spännande skede i samhällsbygget, där det under senare år skett mycket, säger Henrik Andersson.

De senaste åren har bostadsbyggandet gått från i princip noll till hundra, plus att det finns en rad nybyggnationer planerade. Det ökande bostadsbyggandet är en av de faktorer som talar för att Vision 3030 är möjlig att uppnå, enligt Henrik Andersson.

Henrik Andersson uppskattar uppfräschningen av hamnområdet.

Hållbarhet i fokus

Något som också ligger honom varmt om hjärtat är hållbarhetsfrågor.
– Vilken värld vi lämnar över till den kommande generationen är en ödesfråga. Och där är det viktigt att Oskarshamns kommun arbetar för en hållbar utveckling. Och det gör vi i allt från att ge utbildning till barn och unga, stötta föreningslivet, göra kommunen tillgänglig för alla, till att utöva tillsyn enligt miljölagstiftningen.
– Oskarshamn har ju länge varit ett nav för kraftproduktion i södra Sverige. Utöver OKG och Uniper så har Svensk Kärnbränslehantering en betydande verksamhet här. I Oskarshamn har Saft AB en batterifabrik och det finns flera starka bolag inom energisektorn. Ett viktigt steg i hållbarhetsarbetet är att kommunen beslutat att bli partner i Centrum för ny energiteknik och att arbeta för att centret förläggs till Oskarshamn. Syftet är att skapa långsiktiga och hållbara fossilfria energisystem.

Henrik Andersson vill även medverka till att göra Oskarshamns kommun till en attraktiv arbetsgivare.
– Jag tycker att vi är på god väg redan i dag, men jag önskar kunna bidra till att skapa ett hälsosamt arbetsliv för kommunens medarbetare. Det är när vi känner oss friska, trygga och delaktiga i vår roll som vi kan åstadkomma en bra service till medborgarna.

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist


HENRIK ANDERSSON

Ålder: 48

Familj: Fru och tre vuxna barn

Bor: Mönsterås

Gör: Ny kommundirektör i ­Oskarshamn

Fritid: Friluftsliv, cykla mountainbike, fiske och båtliv

 


KOMMUNDIREKTÖRENS ROLL

Kommundirektören är kommunens ­ledande tjänsteman och är direkt ­underställd politikerna i kommun­styrelsen. Kommun­direktören är chef för kommunens förvaltningschefer och vd för kommunens holdingbolag.

Kommundirektören arbetar med att på den politiska ledningens uppdrag leda ­kommunens tjänstemanna­organisation mot de mål och i den riktning som politiskt har beslutats.

 


 

Slutspurt för utredning om LOV

Den stora utredningen är snart i mål och i december kommer kommunfullmäktige att ge sitt utlåtande. Om det blir ett jakande svar kommer LOV, Lagen om valfrihetssystem, att införas efter årsskiftet och öppna för privata utförare inom hemtjänsten.

Utredningen om LOV inleddes redan 2019 och projektledare Malin Beddesand på socialförvaltningen kom in i ett tidigt skede av det omfattande arbetet.

– Det har varit en ordentlig genomlysning av hela hemtjänstverksamheten. Syftet har varit att ta fram en tydlig modell för hur LOV ska kunna införas i kommunens hemtjänst med hög kvalitet, förklarar hon.

Uppdragets målgrupp

Målgruppen för uppdraget är personer med behov av hemtjänstinsatser i sitt ordinära boende. Genom valfrihetssystemet får även privata företag möjlighet att erbjuda dessa hemtjänstinsatser.

Den politiska målsättningen är att detta ska bidra till att sätta brukaren i centrum och ge de äldre större inflytande över vem som kommer hem till dem och utför de biståndsbeviljade insatserna. Likaså ska det medverka till att stimulera företagande.

LOV innebär att privata utförare kan erbjuda hemtjänst­insatser samtidigt som brukaren får större valfrihet.

Uppdelning och aktörer

– Vi har valt att dela upp hemtjänstinsatserna i servicetjänster och omvårdnadstjänster. Det innebär att den privata utföraren kan välja att ansöka om godkännande för antingen en av tjänsteformerna eller båda. De har också möjlighet att profilera sig inom olika områden och även erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i de biståndsbeviljade insatserna utan faktureras separat.

Malin Beddesand betonar att utredningen har medfört en mängd ställningstagande i olika frågor. Bland annat när det gäller den framtida ersättningen till både de kommunala och privata aktörerna.

– Vi har tagit fram förslag till ett helt nytt prestationsbaserat ersättningssystem. Ersättningen utgår bland annat från var tjänsterna utförs geografiskt med hänsyn till transportsträckor.

Samma betalning

De externa utförarna och kommunens egen hemtjänst får lika mycket betalt för likvärdiga tjänster, bortsett från momskompensation, och de ska även verka enligt samma villkor i övrigt, förklarar hon och tillägger att det inte är priset på tjänsterna som utförarna konkurrerar med.

– Det är i stället bemötandet, kvalitet och profilering som är avgörande i konkurrensen om brukare.

Malin Beddesand på socialförvaltningen är projektledare för LOV-utredningen i Oskarshamn.

Brukare och utförare

Brukaren har i sin tur möjlighet att när som helst kunna byta utförare av hemtjänst om de är missnöjda eller har andra skäl till att göra det. Brukaren kan också välja att ha olika utförare till de olika biståndsbedömda insatser som de har rätt till.

– Det kommer att ställas samma krav på kommunens hemtjänst som på privata aktörer när det gäller exempelvis utbildning beroende på vilka tjänster som ska utföras. Oavsett vem som utför tjänsterna är kommunen även i framtiden ytterst ansvarig för kvaliteten, betonar Malin Beddesand.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

LOV i Sverige

Av Sveriges 290 kommuner har i dagsläget 160 kommuner valt att införa LOV i olika stor utsträckning. Merparten av dessa har ­valfrihetssystemet inom just hemtjänsten. Bland när­kommunerna finns LOV i bland annat ­Mönsterås, ­Hultsfred, Kalmar och ­Västervik som också har ­bidragit med sina erfaren­heter till utredningen i Oskarshamn.

 

LOV-utredningen

Socialnämnden är ansvarig för arbetet som kallas för LOV-projektet. Projektet består av en politisk styrgrupp, en projektgrupp där även berörda fackförbund ingår samt flera olika arbetsgrupper. Arbetet leds av projektledare Malin Beddesand.

I september behandlas utredningen av ­socialnämnden och den 6 december beslutar kommunfullmäktige om LOV ska införas i kommunen under 2022.

 

Info och anbudsförfarande

Om LOV införs i kommunen kommer det att finnas mer information om vad det ­innebär på www.oskarshamn.se.

Här och på den nationella portalen, ­
www.valfrihetswebben.se, kommer även att finnas anbudsformulär.

Detta formulär ska intresserade utförare fylla i och skicka in till kommunen för bedömning. I för­frågningsunderlaget anges även de krav som tilltänkta utförare ska uppfylla.

 

Berörda brukare

Oskarshamns kommun har för närvarande 886 personer med pågående insatser av hemtjänsten, varav cirka 300 med enbart trygghetslarm.

I förslaget ligger larm­tjänsten kvar hos kommunen så dessa brukare är inte aktuella för valfrihets­systemet i dagsläget. Det blir de endast om de beviljas andra insatser utöver larmet i framtiden. Det innebär att cirka 580 brukare i dag är berörda av LOV.

Saltstänk ger krydda till läget

Attraktivt och havsnära. Planavdelningen på Oskarshamns kommun ger en uppdatering kring tre högaktuella projekt. I Inre hamnen, Påskallavik och Dragskär pågår arbetet med att utveckla tilltalande ytor nära vattnet.

Många oskarshamnare har följt stadsutvecklingsprojektet i Inre hamnen med spänning och sett hur padelbanor, lekplatser och promenadstråk vuxit fram. Sedan några veckor tillbaka är grävarbetet i gång för den andra och avslutande etappen av Hamntorget som ska vara klar i december.

– Vi fortsätter utvecklingen av Inre hamnen där fokus ligger på att skapa bra ytor för medborgarna och att berika platsen med liv och rörelse. Särskilt fokus just nu ligger på aktiviteter för ungdomar och målet är att skapa ett område på Norra kajen som inbjuder till spontanidrott och rörelse. Samtidigt ska det vara ett promenadstråk för alla där man kan strosa längs kajkanten och blicka ut över staden, berättar stadsarkitekt Erik Hjertqvist.

Förslag till utformning av Hamntorget etapp 2.

Fler tomter till Påskallavik

På Uddegatan i Påskallavik planeras det för nya bostadstomter på kommunens mark. Planen, som väntas vara klar för samråd i september, tillåter byggnation av villor, radhus eller flerbostadshus.

– Vi upplever att efterfrågan på tomter är stor i Påskallavik. Och det känns bra att kunna erbjuda ett läge som är centralt med närhet både till service och till havet, säger planarkitekt Lisa Hjelm.

Förslag till tomtindelning på Uddegatan i Påskallavik.

Förslag till tomtindelning på Uddegatan i Påskallavik.

Planeringsprocess för Dragskär

I Dragskär pågår en planprocess som ska möjliggöra för cirka 20 tomter på runt 1000 kvadratmeter styck. Arbetet påbörjades hösten 2020, på initiativ av privata fastighetsägare, och detaljplanen har varit ute på samråd under vintern.
En reviderad detaljplan väntas komma ut för granskning i oktober. Då kommer även en kompletterande naturinventering och en trafikutredning att vara gjord.

– Området har naturvärden och består av riksintresse och målet är att göra minimalt med intrång i naturen och karaktären, men ändå skapa nya attraktiva boendemöjligheter. Exploateringen kan komma att medföra ökad trafik och genom trafikutredningen kommer vi att få svar på vad det innebär, berättar planarkitekt Sarah Hassib.

Förslag till detaljplan i Dragskär inför granskning.

Lediga tomter

En lista över lediga kommunala tomter finns på kommunens hemsida oskarshamn.se. Där finns även en blankett för att anmäla sig till den kommunala tomtkön.

Text & Foto: Jonas Axelsson

Nya tomter med havet i sikte

Med saltstänkta gatunamn som Havsbadsvägen och Skrovgatan lockar Oskarshamns kommun med ett nytt havsnära bostadsområde intill Östersjövägen vid Gunnarsö.

Det nya bostadsområdet, strax väster om Östersjövägen mellan Fartygsgatan och Gunnarsö-parkeringen, kommer att rymma totalt 25 naturskönt belägna tomter. 

Första etappen längs Havsbadsvägen omfattar 16 villatomter med byggrätt på 250 kvadratmeter och nockhöjd på tio meter samt 100 kvadratmeter komplementbyggnad. 

För den andra etappen längs Skrovgatan har kommunen inlett förhandlingar med intressenter som vill uppföra par- eller radhus på totalt nio tomter.

– Det här är ett av Oskarshamns absolut bästa lägen med närhet till såväl hav och natur som service i form av skola, vårdcentral och affärer. Jag tror mycket på det här området och vi har redan fått en del förfrågningar kring tomterna, säger exploateringsstrateg Göran Landenius på Oskarshamns kommun.

 

Vis av tidigare erfarenheter kommer alla tomter i området att grovterraseras innan försäljning. Likaså kommer vatten, avlopp och fiber dras fram till respektive tomtgräns.

– Det har visat sig att det finns ett större intresse för tomterna om de är mera markberedda och iordningställda. Vi kommer att spränga bort de största bergknallarna och använda massorna för att fylla ut där det behövs. Samtidigt kommer vi att behålla de naturliga nivåskillnaderna som ger området karaktär, förklarar Göran Landenius.

Han räknar med att markarbeten kommer att påbörjas efter sommaren och att tomtförsäljningen kan inledas någon gång under våren 2022.

– Intresserade kan redan nu ställa sig i kommunens tomtkö. Vi skickar sedan ut intresseanmälan till de som vill gå vidare och så småningom titta närmare på de olika tomterna när de är utmärkta. 

 

Göran Landenius betonar att tomterna längs Östersjövägen ännu inte är prissatta. 

– Nu återstår att ta in anbud på markarbeten, sedan kommer priset att beslutas i kommunfullmäktige. Troligtvis blir detta någon gång under hösten, säger han.

Kommunens nästa stora bostadsprojekt är Långelid i Rödsle. Även där handlar det om ett 25-tal tomter för villabebyggelse där arbetet med detaljplaneförslag pågår.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Lediga tomter i kommunen

Pärnuvägen 3 tomter
(varav 1 reserverad)

Ekebo 2 tomter (båda reserverade)

Kilen 3 tomter (varav 1 reserverad)

Påskallavik (gamla förskolan) 2 tomter

Figeholm (Ekollonvägen) 2 tomter

Säkra bygglovet i god tid inför sommarens projekt

Ny altan, tillbyggnad på huset eller kanske ett garage? Nu är det hög tid att söka bygglov inför sommarens projekt. En del lagändringar har skett som är bra att veta om. Men framför allt är det viktigt att skicka in kompletta handlingar från början.

Många funderar just nu på sina sommarprojekt, vilket märks tydligt på samhällsbyggnadskontorets byggavdelning. Altanbyggen är särskilt på tapeten för tillfället och för dessa har nya, förenklade byggregler tagits fram. 

– Om altanen sträcker sig högst 1,8 meter över marknivån krävs inget bygglov. Avståndet till bostadshuset får vara max 3,6 meter och minsta avstånd till tomtgräns är 4,5 meter. Är altanen försedd med staket eller räcke mäts höjden upp till golvet, men om den är försedd med ett plank krävs alltid bygglov i de fall altanens och plankets höjd tillsammans överstiger 1,8 meter, förklarar byggnadsinspektör Peter Lorentzon och rekommenderar den som planerar ett altanbygge att läsa på kommunens hemsida om vilka regler som gäller. 

 

Fasadändringar av en- eller tvåbostadshus kräver oftast inget bygglov, men det finns undantag. Ett sådant kan till exempel vara att huset bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Och det är inte bara för gamla hus detta kan vara aktuellt – det kan även gälla för hus från 1960- och 70-talet. 

– När det gäller fasadändringar får vi in många frågor gällande målning av tegel. Det är något som vi inte är särskilt positiva till. Men för alla ansökningar om fasadändring är det viktigt att skicka med bilder på huset, då blir det lättare för oss att göra en bra bedömning, säger bygglovsarkitekt Kalin Genov. 

Så här års kommer det in mycket ansökningar till samhällsbyggnads-kontoret och trycket har ökat ytterligare på grund av pandemin. Bästa sättet att snabba på bygglovsprocessen är att skicka in kompletta handlingar från början. Därför rekommenderar samhällsbyggnadskontoret att ringa eller mejla för att räta ut eventuella frågetecken innan själva ansökan – det sparar tid för alla inblandade. Telefontiden är måndag–torsdag klockan 9.30-11.30 och numret är 0491-887 30. 

 

När det gäller just fasadändringar eller installation av solpaneler är det bra att mejla, eftersom det behövs ett foto på den nuvarande fasaden. Mejla till sbk@oskarshamn.se. 

– Mycket information finns också på vår hemsida, www.oskarshamn.se. Klicka dig vidare på fliken Bygglov, boende och miljö och välj Bygglov och övriga tillstånd. Där finns en broschyr som heter ”Planerar du att bygga?” med all information du behöver veta inför projekten, säger bygglovshandläggare Tilda Nilsson.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Bygglovsprocessen – steg för steg

1. Behöver du bygglov? Beror helt på
vad du ska göra och var du ska göra det. Läs mer på kommunens eller ­Boverkets hem­sida. Är du osäker – kontakta ­samhällsbyggnadskontoret. 

2. Beställ nybyggnadskarta. Behövs oftast vid en nybyggnad. Den använder du som underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Beställ hos kartavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. 

3. Lämna in din ansökan. Blanketter hittar du på www.oskarshamn.se. Bifoga kompletta handlingar på en gång så går beslutet om bygglov mycket fortare. 

4. Handläggningstid. Samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning av ansökan och ser om den stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.
Enligt lag har du rätt att få besked inom tio veckor, från och med den dagen när ansökan är komplett. 

5. Bygglovsbeslut. Ett beviljat beslut innebär att din ansökan är godkänd, men du måste fortfarande invänta startbesked samt att beslutet publiceras i post- och inrikestidningar. 

6. Tekniskt samråd. Hålls för de flesta ­åtgärder där det behövs en kontroll­ansvarig. 

7. Startbesked. Behövs för att du ska få börja bygga. Dock får inte en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked getts, ­påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att bygglovs­beslutet har kungjorts i post- och inrikestidningar.

8. Utstakning. Sker alltid vid större ­nybyggnationer samt om byggnader ­placeras för nära tomtgräns. Utstakning är en markering av byggnaden eller ­anläggningen som görs på marken innan byggnadsarbetena påbörjas.

9. Arbetsplatsbesök. Byggnadsinspektören kontrollerar att kontrollplanen och bygg­lovet följs. 

10. Slutsamråd. När projektet börjar bli färdigt ska ett slutsamråd hållas med byggnads­inspektören och du som bygger, för att visa att bygglovet följts och att ­kontroller utförts enligt kontrollplanen.

11. Slutbesked. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas förrän du fått slut­besked. Detta fås när alla förutsättningar
är uppfyllda. 

Från broschyren ”Planerar du att bygga?” som återfinns på www.oskarshamn.se. 

Nya möjligheter till naturskönt grillhäng

Grillsäsongen är redan i full gång. Intresset kring att umgås utomhus är av kända skäl rekordstort. Det har Fritidskontoret tagit fasta på och ­iordningställt tio nya grillplatser i kommunen.

Under hösten och vintern har de 40 befintliga grillplatserna runt om i kommunen varit mycket välbesökta. Allt fler har tagit tillfället i akt att umgås naturskönt under säkra förhållanden och samtidigt kunna njuta av något gott från grillen.

– Med tio nya grillplatser skapar vi ytterligare möjligheter att kunna träffas utomhus och umgås över generationsgränserna trots corona, framhåller Anton Sejnehed.

I egenskap av ordförande för bildningsnämnden har han bidragit till att skapa förutsättningar för Fritidskontoret att kunna utöka antalet grillplatser. Något som välkomnas av anläggningschef Olof Eriksson. 

– Det här är ett jättelyft som bidrar till att fler människor kommer ut i naturen och upptäcker nya aktiviteter och samtidigt nyttjar våra olika befintliga anläggningar ännu mer, säger han.

Tillgänglighetsanpassas

De nya grillplatserna har anlagts där det redan finns verksamhet och tillsyn. Påskallaviks och Kristinebergs elljusspår har fått två nya grillar vardera. Likaså Havslätts friluftsområde samt badplatserna i Vånevik och Dragskär. Under våren är ytterligare grillar även på gång till Misterhult, Kristdala och Slanastigen i Kristineberg.

– De nya grillplatserna kommer även att tillgänglighetsanpassas under våren för att ännu fler ska ha möjlighet att ta del av dem. Vi kommer att placera ut ett 15-tal nya bänkbord
med förlängd bänkskiva, betonar
Olof Eriksson.

Anton Sejnehed öppnar även upp för ytterligare satsningar på nya -grill-platser där det finns behov och önskemål.

– Vi har en dialog med föreningar och andra intressenter som i så fall behöver stöd och stöttning, säger han.

Kartfunktion

På kommunens hemsida finns numera en kartfunktion med samtliga grillplatser i kommunen. Målsättningen är att den ska bidra till att ännu fler människor hittar ut i naturen och -kanske även hittar en ny favorit-grillplats.

– Samtidigt gäller det att ha respekt för både varandra och naturen. Vi uppmanar alla som är ute att ta med sitt eget skräp hem då våra soptunnor snabbt blir fulla, säger Olof Eriksson.

 

Grillplatser i kommunen

Norra

Mörtfors badplats

• Götemarens badplats

• Klintemåla gästhamn 

• Fårbo badplats 

• Dragskärs badplats 

• Figeholm Bodviken

• Misterhult

Västra

Ishults badplats 

• Råsviks badplats 

• Bråbo badplats 

• Bockara badplats 

• Forshults badplats 

• Kristdala Kritheimsgatan

Oskarshamn

• Havslätts badplats 

• Havslätts friluftområde

• Havslätt motionsgården 

• Kristinebergs elljusspår

• Stångehamn (Badvägens badplats och Åsvallesunds badplats) 

• Havslätt udden 

• Kristinbergs elljusspår

• Norra kajen, Stadsparken

• Ernemar strandpromenaden 

• Temalekplatsen i Stadsparken

• Slanastigens lekplats i Kristineberg

Södra

Våneviks badplats 

• Påskallavik Nötö badplats 

• Påskallaviks elljusspår

www.oskarshamn.se finns en karta över grillplatsernas placering.

 

Therese Elofsson och Anton Åsberg assisterar Annika Lundin i samband med vaccination mot covid-19.

Ger trygghet vid vaccination

Deras främsta uppgift är att minska smittspridningen. Att närvara vid vaccination är en ny erfarenhet för Therese Elofsson och Anton Åsberg.

I vanliga fall bemannar de simhallen. Under en period har Therese och Anton, tillsammans med sina kollegor från simhallen, tillfälliga arbetsuppgifter som entrévärdar i samband med vaccination mot covid-19 i Åsaskolans gymnastiksal. 

Det är inledningsvis kommunens personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorgspersonal som arbetar nära prioriterade personer som vaccineras.

– Vi tar emot, bockar av och vägleder de som ska vaccineras till sjukvårdspersonal på plats som sedan genomför själva vaccinationen. Vår uppgift är att minska smittspridningen så mycket som möjligt och att de som blir vaccinerade ska känna sig trygga, förklarar Therese Elofsson och Anton Åsberg.

 

Louise Aldorsson och Malva Olsson sätter färg på väggarna i ishallens korridorer och omklädningsrum.

Gamla ytskikt får ny lyster

Gammalt blir som nytt. Louise Aldorsson och Malva Olsson har blivit mästare på att måla.

Skillnaden mellan att ta emot och hjälpa badgäster i simhallen och att ge korridorer och omklädningsrum i ishallen ny färg och lyster kan tyckas milsvid. Louise ­Aldorsson och Malva Olsson har dock funnit sig väl tillrätta med sin nya sysselsättning.

– Vi har fått lite tips om hur vi ska göra vid både förarbete och målning. Sedan hjälper vi varandra för att det ska bli så bra och snyggt resultat som möjligt, säger de båda tjejerna som vanligtvis arbetar i simhallen.

Förutom att fräscha upp korridorer i ishallen har Louise och Malva, tillsammans med övriga personal från Arena Oskarshamn, även målat om väggar och andra ytor i simhallen.

– Det är ett perfekt tillfälle att göra sådant här. När vi åter öppnar för besökare kommer de att mötas av nymålade och iordninggjorda lokaler, framhåller anläggningschef Olof Eriksson.

 

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fullt blås på Kulturskolan

Trots rådande omständigheter är Kulturskolans ­verksamhet i full gång för de 350 eleverna.
– Vi har dock fortfarande ­platser kvar till ­samtliga ­instrument, säger Simon Leidecker. 

Tioårige Eric Deiver började spela trumpet för två och ett halvt år sedan. Han följer noggrant sin lärare Maria Shaiks anvisningar och tillsammans låter de tonerna ljuda över undervisningssalen på Norra skolan.

– Jag ville börja spela ett instrument och tyckte trumpet var häftigt, berättar han.

Tioårige Eric Deiver övar trumpet ­tillsammans med sin lärare Maria Shaik under coronasäkra former med plexiglas mellan sig.

På plats och digitalt

Eftersom Eric går på mellanstadiet får han undervisning på plats. Kulturskolans högstadie- och gymnasieelever undervisas däremot digitalt.

– Vi följer den ordinarie skolans regler och rekommendationer. Men även låg- och mellanstadieelever, samt övriga nya elever som vill, kan få digital undervisning. Det har fungerat bra hittills, säger kulturskolechef Simon Leidecker.

Publika evenemang

Förutom digital undervisning arrangerade Kulturskolan även ett 60-tal publika evenemang via digitala kanaler under förra året. Bland annat körkonserten ”Popundret” med totalt 170 medverkande elever samt mindre elevaftnar som sedan sändes via Kulturkanalen.

– Genom våra digitala konserter har vi nått en större publik och även de som av olika anledningar inte hade haft möjlighet att ta del av -konserterna annars. Så det är något som vi kommer fortsätta med även i framtiden. 

Simon Leidecker framhåller att en rad nya satsningar inom Kulturskolan är på gång. Bland annat körprojektet Tvåornas kör där alla elever i årskurs 2 i kommunen bjuds in till klassrumsövningar för att sedan genomföra en stor gemensam körkonsert. Även eleverna i årskurs 1 kommer att bjudas in till ett speciellt blåsorkesterprojekt för att öka intresset ytter-ligare för dess instrument.

– Vi har även inlett ett samarbete med Talent Coach. De jobbar med unga talanger i länet som kan vara tydliga förebilder för våra elever, berättar han.

Bleckblåslärare Maria Shaik undervisar både på plats och digitalt. Även om hon tycker att det har fungerat bra under det gångna året längtar hon efter att få stå på scenen framför publik med sina elever igen.

– Publikrespons är viktigt. Det är en upplevelse som ger eleverna mersmak, säger hon. 

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Kulturskolan Oskarshamn

Erbjuder en mängd olika kurser inom musik, bild, dans och film. Undervisningen sker både under och efter skoltid och är förlagd till såväl grundskolornas lokaler som musikhuset på Oscarsgymnasiet och Kulturhuset. Numera sker undervisning även digitalt. Musikundervisningen vänder sig till elever från årskurs två upp till 19 år.

Mer information samt kurskatalog finns på ­Kulturskolans hemsida via www.oskarshamn.se

Jobbmatchning blev en fullträff

Först tio år på Scania och sedan ett års mammaledighet. 
Nu väntar nya utmaningar för mönsteråsbon Maria Edner, som senast var lastbilstillverkarens ansikte utåt.

Vi har hört att du fått nytt jobb. Berätta!
– Det stämmer bra! Sedan 3 april jobbar jag med kompetensförsörjning på arbetsmarknadsenheten på Oskarshamns kommun. Mitt uppdrag är att få till en bättre jobbmatchning mellan näringslivet och unga personer i åldern 16-24 år – att få unga att vilja ha jobben på arbetsmarknaden helt enkelt.

Hur går det till rent praktiskt?
– Först pratar jag med företag i Högsby, Mönsterås och Oskarshamn för att få reda på vilka behov som finns, både kortsiktigt och långsiktigt. Därefter har jag ”speeddejting” med ungdomar för att få en snabb överblick av hur deras kunskaper och personliga egenskaper stämmer med jobben. Tipsar sen företag med rekryteringsbehov om härliga ungdomar som kan passa dem.

Har du redan nu märkt vilka jobb som är heta?
– Industrin och jobb inom vården är hett, här finns många arbetstillfällen. Något som överraskade mig var hur stort behovet är inom hotell, restaurang och handel. Här finns det många olika sorters jobb att söka!

Ditt eget byte av jobb, från Scania till Oskarshamns kommun, hur kom det sig?
– Har funderat länge på att prova att jobba i den offentliga sektorn. Min erfarenhet av näringslivsfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation och marknadsföring, tror jag är klockrent för att göra ett bra jobb i den här rollen. Mitt nätverk i näringslivet kommer säkert också till nytta. Under min mammaledighet hade jag tid att tänka och till slut bestämde jag mig för att satsa.

Hur trivs du än så länge?
– Jag trivs med ledarskapet och kollegorna. Nu hoppas jag bidra till en rackarns bra utveckling av matchningen på arbetsmarknaden i Högsby, Mönsterås och Oskarshamn.

Text & foto: Kristin Wennerström

MARIA EDNER
ÅLDER: 37 år
FAMILJ: Sambon Per och sonen Emil, 13 månader gammal
BOR: I Mönsterås
JOBBAR SOM: Projektledare Kompetensförsörjning Unga på Arbetsmarknadsenheten, ett projekt som finansieras av DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete
PÅ FRITIDEN: Mycket lek och familjemys nu för tiden, ljudböcker om det blir någon lucka

Efterlängtad bostadsboom i Oskarshamn

Bostadsbrist, en ökande befolkning och ett stort antal inpendlare. Förutsättningarna för nya bostäder finns – och det är också ett stort antal på gång. Kommunens planarkitekter har fullt upp med att möjlig­göra för runt 600 nya bostäder, framför allt i inre hamnen men också i Slottsgatans hälsocentrals lokaler och i Fallebo.

norra-inre-hamnen

Skiss för norra inre hamnen.

– Det finns ett stort behov av bostäder i Oskarshamn stad. Vi har många pågående pro­ jekt just nu, detaljplaner som ska vara klara nästa år. Men det finns också en hel del redan planlagd mark redo att börja byggas på direkt, säger Regina Laine, planchef på samhälls­byggnadskontoret.
En av dessa är till exempel senior­ boendet Bovieran i Gröndal. Detalj­ planen är klar och byggstart blir när 65 procent av lägenheterna har sålts på förhand. Ett annat stort projekt som kommit långt är Byggebos byggnation av en ny hälsocentral, folktandvård och runt 60 lägenheter på Mejeriplan i centrum. Det blir den första nybyggnationen i centrum under modern tid. I mitten av 2018 ska huset stå klart.
Det resulterar i att den nuvarande hälsocentralen på Slottsgatan kan få en välbehövlig uppfräschning och även byggas om för annat ändamål.
– Vi håller just nu på att ändra i detaljplanen till en mer flexibel mark­användning, så som bostäder, kontor och centrumändamål. Det finns en tanke från fastighetsägaren att göra om byggnaden till bland annat 40­50 lägenheter. Går allt som planerat antas detaljplanen före sommaren nästa år, säger planarkitekten Oskar Roussakis.
Det är många andra områden som är på väg att förändras för bostadsändamål. Det absolut största är Inre hamnen-­projektet. Faktum är att det är Oskarshamns största stadsbyggnadsprojekt genom tiderna: runt 500 bostäder, kontor, lokaler för närbutiker eller andra verksamheter, torg och grönytor.
Nu är planeringen av första etappen, delen som möjliggör runt 250­-300 bostäder och en 8 000 kvadratmeter stor aktivitetspark, snart i sitt slut­skede. Norra inre hamnen kallas den och omfattar ett stort område på norra kajen (alltså inte Brädholmen, det är en senare etapp). Förhoppningen är att detaljplanen ska skickas på granskning innan årsskiftet och antas i samhällsbyggnadsnämnden i början av 2017.
– Så fort planen vunnit laga kraft kan fastighetsägarna börja riva och bygga. Bostäderna får ett otroligt attraktivt läge precis vid vattnet och sol både från söder och väster om kvällarna, säger Oskar Roussakis och fortsätter:
– Förhoppningen är att aktivitets­parken är klar redan sommaren 2018. Det blir en unik park för regionen, med alltifrån basketplan och multi­ arena, till skateplaza och kajpromenad med sittplatser. Vi satsar mycket på allmänna platser för såväl oskarshamnare som turister.
Kommunen håller också att ordna med cirka 30 nya villatomter, i Ekebo respektive Fallebo. I Ekebo finns redan flera nybebyggda tomter, men i Fallebo kommer ett helt nytt skogsområde att bebyggas.
– Vi gör en naturinventering för tillfället och undersöker vad som är värdefullt att bevara. Det i sin tur på­ verkar hur tomterna kommer att se ut. Fallebo är ett attraktivt område att bo i, nära stan men ändå ute i det gröna, säger planarkitekten Sarah Hassib.
Tanken är att den nya detaljplanen ska vara antagen om ett år. Sedan tar det runt ett år till att dra vatten och avlopp, bygga nya vägar och förbereda tomterna. I slutet av 2018 är förhopp­ningen att de nya tomterna kommer ut till försäljning.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

FAKTA Framtida bostäder
Inom några år kan det finnas drygt 700 nya bostäder i Oskarshamn:
500 bostäder i hela inre hamnen
60 lägenheter på Mejeriplan
50 lägenheter på Bovieran, Gröndal
50 lägenheter i gamla hälsocentralen
15 villor i ett nytt område i Fallebo
15 villor i bostadsområdet Ekebo