Inlägg

Livsmedelsnjutning utan risk

En glass i solskenet eller en sallad på uteserveringen sätter onekligen guldkant på vardagen. Samhälls­byggnadskontorets kontroll av livsmedelsverksamheter bidrar till att göra njutningen så riskfri som möjligt.

Glasskaféer och liknande tillfälliga serveringar hör våren och sommaren till. För såväl dessa som alla övriga verksamheter som hanterar livsmedel finns en rad regler att förhålla sig till.
– Vi gör kontinuerlig tillsyn av alla livsmedelsverksamheter i kommunen. Hur ofta beror på vilken typ av verk­ samhet det handlar om. Hantering av rått kött föranleder givetvis tätare kontroller än försäljning av kakor, förklarar miljö-­ och hälsoskydds­ inspektör Tobias Bäckstrand som tillsammans med sin kollega Sofie Sandelius ansvarar för kontrollerna.
Det är även de två miljö-­ och hälso­skyddsinspektörerna som bistår med matnyttiga tips och råd till de som är på gång att bli livsmedelsföretagare.
– Är man det minsta osäker på vad som gäller så är det enklast att kontakta oss först. Efter att verk­samheten har blivit registrerad åker vi ut och tittar på rutiner, hygien och en rad andra punkter som måste uppfyllas enligt livsmedelslagstiftningen, säger Sofie Sandelius.
Via en interaktiv karta på kommunens hemsida finns alltid aktuell information om livsmedelskontroller tillgänglig.
– Så fort vi har varit ute och gjort kontroller så läggs resultatet ut. Genom att klicka på efterfrågad restaurang eller annan livsmedelsverksamhet på kartan får man direkt fram den senaste informationen efter vår tillsyn, förkla­rar Tobias och Sofie.
De uppmanar även kommuninvå­narna att kontakta dem vid misstänkt matförgiftning eller andra uppmärk­sammade konstigheter kring livs­ medelshantering.
– Ju snabbare desto bättre. Då kan vi inleda en utredning och förhopp­ningsvis förhindra att fler drabbas. De allra flesta som hanterar livsmedel är väldigt duktiga. På grund av okunskap kan det dessvärre bli lite fel och det vill vi gärna rätta till, framhåller de.

Text och Foto: Mikael Bergkvist

LIVSMEDEL
I Oskarshamns kommun finns cirka 220 registrerade livsmedelsverksamheter som på olika sätt hanterar livsmedel. Allt från restauranger, butiker, skolor, dricks- vattenproducenter och andra verksamhetstyper.
På www.oskarshamn.se finns mera information kring vilka regler som gäller för livsmedelshantering samt interaktiva kartor med utförda livsmedelskontroller.

Så förenklar du bygglovet

Byggsäsongen står för dörren och det är hög tid att söka bygglov för sommarens projekt. Samhällsbyggnadskontoret bistår med tips och goda råd för en så snabb och enkel process som möjligt.

Reglerna kring bygglov och anmälan och även vad som krävs i ansökan kan tyckas både krångliga och komplicerade för den oinvigde.
– Är man osäker kring något är det bästa att kontakta oss. Vi har telefontid måndagar till torsdagar då det alltid finns handläggare, och även bygglovsarkitekt vid behov, tillgängliga som svarar på frågor. Oavsett vad det gäller är det alltid bättre att kolla en gång extra än inte alls om man är det minsta osäker. Det sparar tid för alla, framhåller bygglovshandläggare Frida Stenmark och Sara Wiberg.
Tillsammans med kollegorna på samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning hanterar de cirka 500 bygglovsärenden varje år. Den genomsnittliga hanteringstiden från registrering till godkänt bygglov är ungefär fem veckor.
– Då krävs det dock att handlingarna som lämnas är kompletta. Vanligtvis bör den underskrivna ansökan innehålla plan- och fasadritningar samt kartutdrag och, vid större projekt, även en uppdaterad nybyggnadskarta, förklarar miljö- och byggchef Kristina Erlandsson och tillägger samtidigt att hanteringstiden för bygglovsärenden kan vara längre under högsäsong.
– Det är alltid bra att vara ute i tid.
Till de mest förekommande byggprojekten under vår och sommar hör inglasade uterum, utbyggnader, staket och takbyten. Vad som är bygglovspliktigt är beroende av bland annat byggnadens ålder och bevarandevärde och om den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Att ”bara” byta fönster kan i vissa fall kräva bygglov.
– Gör man en väsentlig förändring av fastigheten krävs alltid bygglov. För att veta var gränsen för detta går är det alltid säkrast att kontakta oss först, betonar byggnadsinspektörer Leif Strandh och Örjan Möller.

Text och foto: Mikael Bergkvist

BYGGLOV
Bygglov krävs vanligtvis när du ska:
• bygga en ny byggnad eller anläggning
• flytta en befintlig byggnad
• göra en tillbyggnad
• ändra användningssätt av en byggnad
• ändra en byggnads utseende t.ex. vid insättning eller borttagning av fönster och dörrar samt vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
• glasa in en altan
• uppföra murar eller plank
• anlägga en parkering (undantag för en- och tvåbostadshus)
• Mer information om bygglov och innehåll i ansökan finns på: www.oskarshamn.se
• Bygglovsfunktionen har semesterstängt vecka 29 och 30

Håller kommunkartor ajour

Deras uppgift är att hålla kommunens kartor uppdaterade med aktuell information.
Carina Axelsson och Jonathan Westerin jobbar som mätningsingenjörer på samhällsbyggnadskontorets kartavdelning.

Carina Axelsson och Jonathan Westerin.

Totalstation och GPS hör till Carina och Jonathans viktigaste arbetsredskap vid mätning och utsättning av bland annat nya vägar, ledningar och tomtgränser.
– Vår huvudsakliga uppgift är att underhålla kommunens kartdatabas och vi är ute och gör mätningar inför, under och efter byggnationer och andra ingrepp som förändrar våra kartor på olika sätt, förklarar de.
Deras arbete omfattar allt från planering och mätning till beräkning och redovisning. I detta arbete har de kontakt med såväl privatpersoner som olika företag och myndigheter.
– Det kan handla om att göra kartutdrag till bygglov eller nybyggnadskartor, hjälpa Lantmäteriet vid fastighetsbildningar, husutstakning inför byggstart eller gränsvisning mellan två fastigheter, berättar Carina.
Under hösten och vintern har hon och Jonathan samt kollegan Johan Andersson i högsta grad varit involverade i den nya VA-anslutningen till Saltvik via Kolberga och Mockebo.
– Det är ett arbete vi gör på uppdrag av tekniska kontoret där vi mäter in och markerar på kartan var ledningar och anslutningar ligger i marken för framtida grävningar och underhållsarbete. Likaså har vi gjort mätningar och utsättningar för arbetet med den fortsatta VA-ledningen ut till Dragskär genom skogen från Saltvik, berättar de.
Oavsett väder och vind tillbringas en stor del av arbetsdagarna utomhus med mätredskapen i högsta hugg. Trots att Carina pendlar från Kalmar till jobbet och Jonathan är relativt nyinflyttad har de troligen sett mer av Oskarshamn än de flesta kommuninvånare.
– Att vi arbetar över hela kommunen – från Påskallavik i söder till Klintemåla i norr – är en av fördelarna med det här jobbet. Det finns otroligt många vackra miljöer att upptäcka i Oskarshamn, framhåller Jonathan Westerin med nickande bifall från Carina Axelsson.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Anrik mötesplats redo för framtiden

När järnvägsstationen åter tas i bruk är det starten för en rad kommande projekt som bidrar till den största stadsomvandlingen i Oskarshamn under de senaste 100 åren.
– Den här fantastiska fastigheten är ett tydligt bevis på att vi både satsar på utveckling för framtiden och samtidigt vårdar vår historia!

Oskarshamns Järnvägsstation är redo för framtidens resenärer, här representerade av Mio Franzén. Den är ett tydligt bevis på att kommunen både satsar på utveckling för framtiden och vårdar sin historia.

Avgående kommunalråd Peter Wretlund skräder inte orden när han framhåller den satsning som har gjorts på järnvägsstationen för att bli ett modernt resecentrum och en knutpunkt för kollektivtrafiken i Oskarshamn. Den omfattande ombyggnationen av stationshuset och iordningställande av kringliggande område har förvisso kostat närmare 50 miljoner kronor totalt. Men det är väl använda pengar, anser han.
– Det här har verkligen blivit en mötesplats att njuta av. Dessutom finns det en stor kommersiell nytta med hela den här satsning då den i hög grad har bidragit till att öka tillgängligheten i Oskarshamn, konstaterar han med instämmande nickar från kommunens marknadschef Ted Lindquist och projektsamordnare Magnus Pettersson.
Tillsammans med Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret har de samtliga varit ytterst involverade under resans gång. Från kommunens förvärv av stationsbyggnaden till förverkligandet av ett nytt resecentrum.
– Det har onekligen hänt en hel del sedan jag var här första gången, säger Magnus Pettersson och blickar ut över den smakfullt renoverade vänthallen innanför de ståtliga entrédörrarna.
– Stationshuset är kulturminnesmärkt och vi har därför varit strikt reglerade när det gäller renoveringen. Men vi har haft ett tätt samarbete med såväl antikvarie som länsstyrelsen så det har fungerat bra, berättar han.
Renoveringen har medfört att den gamla stationsbyggnaden numera bland annat inrymmer en ny restaurang och kiosk i den före detta godshanteringen, glasveranda i anslutning till tidigare lastkaj, restaurangkök i källaren, särskilda lokaler för både KLT:s personal och taxiverksamhet samt en hiss mellan våningsplanen.
Även ytorna runt stationshuset har genomgått stora förändringar med bland annat nya parkeringsplatser både norr och söder om stationen och angöring för bussar samt ny belysning och digitala informationstavlor.
– Hela projektet bidrar till att göra Oskarshamn ännu mera attraktivt. Järnvägsstationen och resecentrum kommer även att knytas ihop och bli en helhet med kommande satsningar i Inre hamnen, betonar Ted Lindquist.
För Peter Wretlund, som kliver av sin post vid nyår efter att ha varit kommunstyrelsens ordförande sedan 2003, är renoveringen av järnvägsstationen och nya resecentrum något av finalen på en lång karriär.
– Jag är otroligt stolt över att ha fått vara med om detta. I och med att järnvägsstationen åter tas i bruk är en etapp i arbetet med framtidens Oskarshamn avslutad, säger han nöjt och tillägger med ytterligare en blick mot den karakteristiska tegelröda fasaden:
– Det här är Oskarshamns i särklass vackraste byggnad. Man kan helt enkelt inte se sig mätt på den!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm och Curt-Robert Lindqvist

INVIGNING AV STATIONSHUSET
Lördag den 16 december kl. 12.00-14.00
– Historisk rundvandring med Thomas Gren
– Underhållning
– Enklare förtäring

Kartor ökar tillgängligheten

Detaljplaner, livsmedelskontroller, snöröjning… Via interaktiva kartor på kommunens hemsida är alltid aktuell information om verksamheten tillgänglig.

Kartchef Ida Norling på Samhällsbyggnadskontoret tar ett tydligt exempel när det gäller exempelvis livsmedelskontroller.
– Så fort våra inspektörer har varit ute och gjort kontroller så läggs resultatet ut. Genom att gå in på aktuell restaurang via kartan över livsmedelskontroller får man direkt fram den senaste informationen, förklarar hon.
De interaktiva kartorna har funnits under en tid och från att tidigare ha innehållit bredare information ligger fokus numera på kommunal verksamhet inom era olika områden.
– Genom att fokusera på information från huvudsakligen vår egen verksamhet har vi större kontroll och kan alltid uppdatera och redovisa den senaste informationen. Snart börjar det bli aktuellt med snöröjning och då kan man via kartan klicka på det område man är intresserad av och se var det ligger på aktuell prioriteringslista.
Den populäraste och mest efterfrågade tjänsten är information om detaljplaner. Ida Norling framhåller att i stort sett alla detaljplaner samt planakter med tillhörande information går att nå och ladda hem som pdf:er via kartan.
– Förut ringde många och ville ha en utskrift. Nu kan man enkelt lösa det på egen hand.
Möjligheten att lägga till och ta bort lager med information på de olika kartorna, zoomfunktioner, länkar till ytterligare information och möjlighet att nå dem via såväl telefon som surfplatta har bidragit till att öka tillgängligheten väsentligt.
– Syftet med kartorna är framför allt att underlätta tillgången till information om vår verksamhet, betonar Ida Norling.

Text & foto: Mikael Bergkvist

KOMMUNENS INTERAKTIVA KARTOR:
– Olika bakgrundskartor samt flygfoto
– Flygfotot har samma upplösning över hela kommunen och uppdateras vartannat år.
– Visar aktuellt utbud av lediga tomter via Tekniska kontoret
– Visar t ex skolor, sjukvård, avfallshantering och kommunikation
– Kartorna nås via www.oskarshamn.se/kartor

Långsiktigt arbete för hållbar framtid

De goda exemplen är många. Likaså utmaningarna.
Kommunens hållbarhetsarbete är ständigt pågående med en rad olika projekt och samarbeten inom vitt skilda områden.

– Det här är ett arbete som ska genomsyra hela den kommu­nala verksamheten och under­lätta för våra medborgare att ta rätt beslut. Inom vissa områden kan det vara en stor omställning – det vik­tigaste är att vi jobbar fokuserat och långsiktigt, framhåller kommunalråd Peter Wretlund.
– Vi är en stor organisation med en omfattande verksamhet där det finns goda möjligheter att påverka genom kommunens inköp, hur vi arbetar med samhällsplanering och agerar som arbetsgivare, säger han.
För såväl Peter Wretlund som övriga politiker, tjänstemän och medarbetare i Oskarshamns kommun handlar det om att involvera och lyfta fram håll­barhetsfrågorna i både det politiska arbetet och i verksamhetsutveckling och budgetarbete. Kommundirektör Rolf Persson betonar att Oskarshamns medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner och delaktighet i en rad olika forskningsprojekt, som exem­pelvis Hållbar kommun­ och region­ utveckling i regi av Blekinge Tekniska Högskola, också har bidragit till att sätta kommunens hållbarhetsarbete i fokus under senare år.
– Det visar att det finns en vilja och ambition inom kommunen. Det vikti­gaste är att utveckla ett systematiskt arbetssätt och bra samarbetsformer, också tillsammans med aktörer inom näringsliv, forskning och civilsamhälle, säger han.
– Det här är inte ett förändringsarbete som en kommun kan klara av på egen hand. Andra exempel är samarbetet med SMHI där Oskarshamn deltar i ett utvecklingsarbete för att bättre kunna möta klimatförändringar.
Kommunens hållbarhetsarbete omfattar hela verksamheten och kan handla om allt från att minska an­vändningen av fossila bränslen, etiska och klimatsmarta investeringar till jämställdhet och digitalisering.
För planchef Regina Laine på samhällsbyggnadskontoret är håll­barhetsfrågorna ständigt närvarande i det dagliga arbetet. I utvecklingen av staden är det grundläggande att ta hänsyn till såväl sociala som ekonomis­ka och ekologiska aspekter.
– Vår utgångspunkt är i första hand att förtäta staden och bygga nya bostadsområden i anslutning till befintlig kollektivtrafik för att minska transporter och behovet av bil, säger hon och betonar samtidigt att kommu­nens ambition att öka antalet invånare till 30 000 till år 2030 inte ska ske på bekostnad av klimat och miljö.
– Vi ska kunna växa samtidigt som vi använder resurssnåla lösningar för uppvärmning, avfall, vattenförbruk­ning och även skapa ”gröna korridorer” för att underlätta för djur och växter. Samtidigt ska vi skapa trygga miljöer som inbjuder till rörelse och lek.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

SVERIGES EKOKOMMUNER
Sedan våren 2015 ingår Oskarshamn i Sveriges ekokommuner. Föreningen har ett 100-tal medlemskommuner som har som mål att arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Kommunerna samarbetar kring flera frågor och driver gemensamma projekt.
Oskarshamn har en aktiv Ekokommunstyrgrupp som består av politiker från flera partier och som driver frågor inom klimat och miljö samt föreslår investeringar. 1 miljon kronor har till exempel satsats på att kemikaliebanta förskolan.
– Många frågor berör flera nämnder, och genom samverkan kan vi hitta sätt att arbeta för ett ekosystem i balans och för en hållbar ekonomisk och social utveckling i vår kommun, säger Eva-Marie Hansson (M) som är en av politikerna i Ekokommunstyrgruppen.

Laddar för festival i hårdrockens tecken

Till vardags styr och ställer hon över samhällsbyggnadskontorets verksamhet med allt vad det innebär.
En vecka om året byter Lena Saksi skepnad. Då drar hon på sig hårdrocksstassen, styr kosan mot Sweden Rock Festival och släpper loss till sina favoritartister.

Varje sommar åker Lena Saksi till Norje utanför Sölvesborg för en vecka i hårdrockens tecken. Här släpper hon det vanliga vardagslivet och njuter av hård rock.

Med en blick mot hamnen konstaterar Lena Saksi att hon troligen har Oskarshamns bästa utsikt från sitt kontor. Sedan drygt ett år tillbaka är hon chef över samhällsbyggnadskontoret med cirka 45 medarbetare och ansvar över allt från bygglov och detaljplaner till livsmedelskontroll och tillsyn över miljö- och hälsopåverkande verksamheter.
– Jag är utbildad arkitekt och har tidigare drivit eget arkitektkontor i 19 år. Under en period var jag även anställd på Boverket i Karlskrona som expert på plan- och bygglagen och innan jag kom hit var jag samhällsbyggnadschef i Gnosjö, berättar hon.
Att det blev Oskarshamn, som Lena tidigare i stort sett bara var bekant med genom färjorna till Gotland, berodde huvudsakligen på att det händer mycket i kommunen.
– Jag ville tillbaka till klimatzon 1 och sökte mig egentligen mot Blekinge. Men när den här tjänsten kom ut och jag läste på om Oskarshamn s. kändes det helt rätt. Det här är en kommun som vågar satsa.
Hon har redan hunnit rota sig ordentligt med hus i Fnyket och hon stortrivs både med jobbet och stan.
– Det är himla roligt att det händer så mycket på jobbet hela tiden. Jag skulle aldrig kunna jobba med något som bara går på rutin, konstaterar hon.
Även om hon inte gillar att saker går på rutin finns det en årlig happening som Lena Saksi absolut inte missar: Sweden Rock Festival – den anrika hårdrocksfestivalen som varje sommar arrangeras strax utanför Sölvesborg i Blekinge och bjuder på en imponerande uppställning av kända artister från hela världen.
– Sweden Rock är ett måste. Det var till och med ett krav jag hade när jag anställdes att jag skulle få vara ledig just den veckan när festivalen hålls, förklarar hon engagerat.
Hittills har det blivit 15 festivaler på raken och Lena har inga planer på att bryta den sviten. Tvärtom. Sedan 2012 har hon en liten stuga på sex minuters gångavstånd från södra ingången.
– Jag köpte den faktiskt för att slippa campa och kunna samla mina vänner under festivalveckan. Men jag trivs så bra att jag nyttjar den flitigt även under resten av året.
Hon beskriver Sweden Rock som något av en bubbla, en skarp kontrast till det vanliga vardagslivet, där hon njuter av musiken, umgås med andra hårdrocksfantaster och tar dagen som den kommer.
– Att ligga under ett träd och titta på himlen, höra musiken på avstånd och dricka en öl är ren njutning. Likaså att stå nästan längst fram i publiken och släppa loss till riktigt tung och hård rock med ett bra band.
Musikintresset har hon haft sedan barnsben. I tonåren lyssnade hon mycket på Black Sabbath och olika typer av punkmusik. När barnen föddes i början av 1990-talet var det, av naturliga skäl, främst lite mjukare tongångar som snurrade på stereon innan hon sedan återupptäckte hårdrocken igen.
– Det ska vara musik med mycket kraft och power. Jag gillar framför allt snabba och rytmiska trummor. Och även growlsång.
Till vardags klär sig Lena gärna i svart. När det är festivaldags går hon steget längre och adderar även nitar och läder samt smink och hårspray för att få den rätta hårdrockslooken.
– Det kan förvisso se lite farligt ut. Jag har faktiskt varit med om att människor har korsat gatan när de mött mig i min hårdrocksutstyrsel. Men det finns inga snällare människor än hårdrockare. Man känner sig alltid trygg på Sweden Rock, konstaterar samhällsbyggnadschefen som ligger i startgroparna för ytterligare en festival i hårdrockens tecken.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

LENA SAKSI
ÅLDER: 59 år
FAMILJ: Singel med två döttrar; Kim 25 år och Nicki 23 år
BOR: Hus i Fnyket
GÖR: Samhällsbyggnadschef på Oskarshamns kommun
PÅ FRITIDEN: Musik, bilar, resor, poker och pyssla i trädgården!

LENAS BÄSTA KONSERTER
Hardcore Superstar (2015)
– På skiva är de sådär. På scenen är de något helt annat med ett otroligt bra ös och en riktigt häftig show.
Leningrad Cowboys (2013)
– Annorlunda band med speciella frisyrer och kläder. Fick hela publiken att sjunga allsång till ”Those were the days”.
Motörhead (2012)
– Efter att ha hört och sett Motörhead framföra ”Ace of Spades” kunde jag egentligen ha åkt hem. Det blir inte bättre än så!
Sweet (2013)
– Arrangörerna hade inte räknat med så stor publik. Området framför tredje största scenen var mer än knökfullt. En riktig höjdare.

 

 

Ta hand om din tomt

Trädgårdseldning, biltvätt på den egna fastigheten och häckar som skymmer trafiken – vad gäller egentligen? Samhällsbyggnadskontoret reder ut begreppen.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Maria Swebilius, Anna Göthberg och Karin Bernefalk.

Alla fastighetsägare har en skyldighet att själv se efter sin tomt och hålla den i vårdat skick, detta enligt plan- och bygglagen.
Under vår, sommar och höst kan det bli mycket trädgårdsavfall i form av kvistar, löv och ris. Detta får eldas på den egna fastigheten under april och oktober månad. Storskogens avfallsanläggning finns tillgängligt alla dagar i veckan och ska vara förstavalet.
– Här gäller mycket eget sunt förnuft. Se till att det inte ligger lättantändligt material i närheten, var långt ifrån huset och elda under kontrollerade former. Det är också viktigt att ta hänsyn till grannarna på grund av röken. Ha gärna en vattenslang i närheten, tipsar Anna Göthberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Att hålla tomten i vårdat skick innebär också en skyldighet att buskar och träd inte påverkar sikten för trafiken. Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.
– För den som har utfart mot gatan får häcken inte vara högre än 80 centimeter minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Samma höjd gäller om du har en hörntomt, men då minst tio meter åt vardera hållet i en sikttriangel, säger Maria Swebilius, även hon miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.
Biltvätt på den egna fastigheten får ske om bilen inte står på en hårdgjord yta. Med andra ord, står bilen på grus eller gräs är det okej. Men då endast enklare tvätt utan avfettning.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Smarta tips till husägaren

Sluta lägg onödigt mycket pengar på elräkningen och gör skillnad för miljön på samma gång! Samhällsbyggnadskontoret har många klimatsmarta tips för husägare. Samtidigt är det viktigt att hålla koll på det hälsofarliga radonet, något som du med samhällsbyggnadskontorets hjälp lätt kan undersöka själv.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören Marie Lindström och energi- och klimatrådgivaren Heléne Fransson på samhällsbyggnadskontoret berättar om betydelsen av att mäta radonhalten i sitt hus och även att se över sin uppvärmning för att spara energi. Att installera solceller har blivit väldigt populärt i Oskarshamns kommun.

– Det går att spara energi på en massa olika sätt. Den billigaste kilowattimmen är ju den man inte använder, säger Heléne Fransson, kommunens energi- och klimatrådgivare.
Först och främst gäller det att se över uppvärmningen. Har du rätt uppvärmningssystem för ditt hus och dina behov?
– Alla har olika förutsättningar och olika ekonomi. Jag kan tipsa om för- och nackdelar med alla system. Som energi- och klimatrådgivare är jag helt oberoende och mina råd är kostnadsfria. Ring mig gärna på 0491-887 88 eller mejla mig, helene.fransson@ oskarshamn.se.
Finns det något system som är extra efterfrågat?
– Fler och fler är intresserade av att installera solceller på sitt hus. Installationskostnaden har också sjunkit med 80 procent de senaste tio åren. Solceller genererar elektricitet direkt från solen, vilket i sig är väldigt häftigt. Förutom det statliga ROT-bidraget finns även ett investeringsbidrag från länsstyrelsen att söka. Säljer man dessutom överskottselen till elnätet går det att göra skatteavdrag på deklarationen, säger Heléne Fransson.
Ett annat sätt att spara energi är att täta fönster och dörrar så att värmen inte smiter ut/kylan inte kommer in. Men detta måste göras med måtta – ventilation är nämligen A och O bland annat när det gäller radon.
För mycket radon är som bekant farligt för hälsan och kan bland annat orsaka lungcancer. De flesta människor får den största stråldosen av radon hemma i bostaden.
– Just i Oskarshamns kommun är radon från marken väldigt vanligt. Det kan också finnas i byggnader som byggts med blåbetong, säger Marie Lindström, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.
Det bästa sättet för att veta om det finns radon i din bostad är att mäta radonhalten. Strålningen upptäcks nämligen inte med våra sinnen eftersom den radioaktiva ädelgasen är både lukt- och färgfri.
– Du beställer enkelt ett mätpaket från oss. Mätpaketet innehåller två spårfilmsdosor och instruktioner hur du hänger upp dem. En dosa per boendeplan, dock alltid minst 2 dosor i varje bostad. Mätningen sker under minst två månader under eldningssäsong. För bostäder som ännu inte mätts på detta sätt och är byggda före 1981, är paketet gratis. I annat fall bekostar fastighetsägaren detta till ett självkostnadspris på cirka 330 kronor, säger Marie Lindström och nämner att kostnaden ökar om fler än två dosor behövs.
Resultaten skickas både till berörd fastighetsägare och till samhällsbyggnadskontoret, där de förs in i ett register. De största delarna av marken i Oskarshamns kommun klassas som normalriskområden, men centralorten och Götemarsområdet är högriskområden. Risken för en hög radonhalt varierar dock från hus till hus och kan inte uteslutas utan mätning. För råd om åtgärder, kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

SMARTA ENERGITIPS

  • Se över husets uppvärmningssystem
  • Täta fönster och dörrar med måtta
  • Byt ut lamporna till LED-lampor
  • Diska inte i rinnande vatten
  • Använd lock på kastrullen, då sparar du 30 procents energi
  • Duscha kortare tid
  • Tvätta och diska fulla maskiner
  • Sänk inomhustemperaturen (en grad = fem procents lägre energiförbrukning)

Kollar miljöfarliga avlopp

För tredje året i rad kan kommuninvånare med enskilda avlopp få ett besök av miljö- och hälsoskyddsinspektören. Men det går att undvika genom att kontrollera avloppet själv.

Samhällsbyggnadskontoret fortsätter sin omfattande inventering av enskilda avlopp runt om i kommunen. På bilden syns miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Tobias Bäckstrand och Mac Nilsson.

De flesta avlopp som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet, är från 1960-talet och behöver kollas över. Detta för att det finns risk att kväve och fosfor läcker ut i vattendrag och förorenar grundvattnet – vilket i sig är ett miljöbrott.
Sedan två år tillbaka har kommunen genomfört en större avloppsinventering där Mac Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret, åker ut till utvalda avlopp för inspektion.
Nu är det dags igen.
– Vi ska inventera alla enskilda avlopp hos privatpersoner i kommunen och hinner kolla strax över 200 avlopp per år. Det handlar om trekammarbrunnar utan reningssteg och de flesta ligger på landsbygden, säger Mac Nilsson.
Det är fastighetsägarens eget ansvar att se till att det enskilda avloppet uppfyller de lagar och regler som finns. Detta följs tyvärr inte i någon större utsträckning, vilket gav upphov till inventeringen.
– För att slippa ett besök från oss, och därmed också inspektionsavgiften, kan fastighetsägaren göra en egen bedömning via en särskild checklista. Där kan man lätt se om avloppet behöver åtgärdas. Hör vi ingenting från fastighetsägaren eller bedömer att uppgifterna är bristfälliga, görs en inventering på plats och en avgift tas ut, säger Mac Nilsson.
Checklistan ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?” finns att hitta på www.oskarshamn.se/avloppsinventering.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Albert Chalmers