Inlägg

Hjärtefrågor för S inför valet 2022

Tryggheten. Förskolan/skolan. Äldreomsorgen. Snart är det val och toppkandidaterna för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun vet vad de vill satsa på i nästa mandatperiod. 

 

Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ord­förande och nummer ett på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Andreas vurmar för tryggheten

Tryggheten är en av de viktigaste grundpelarna i samhället. Genom att jobba förebyggande ­hamnar färre ungdomar i kriminalitet. 

Andreas Erlandsson jobbade tidigare som produktionsledare på Scania och har varit kommunstyrelsens ord­förande sedan 2018. Han kommer ursprungligen från Högsby men bor i Oskarshamn med sin familj sedan flera år tillbaka. Den självklara hjärte­frågan för honom är trygghet. 

– Grunden för tryggheten är ett samhälle där välfärden, så som skolor och äldreomsorg, fungerar som den ska. Vi har jobbat med just trygghetsfrågor länge och det är något vi kommer att fortsätta med. Oskarshamns kommun ska vara tryggt att bo i, säger Andreas Erlandsson (S), kommun­styrelsens ordförande. 

Samma planhalva

Bland annat handlar det om att fånga upp de ungdomar som kan ­riskera att hamna i dåliga sammanhang, genom att ungdomscoacher (gamla ”fältarna”) är där ungdomarna är. 

– Är vi på deras planhalva har vi en chans att bryta rekryteringen till ­kriminella nätverk. Ofta är droger en väg in i den världen. Sen handlar det förstås om att ha ett nära samarbete med polisen och vaktbolag för att säkerställa tryggheten. Det är ett samarbete vi vill förtäta.

Socialdemokraterna i Oskarshamn vill också utöka antalet så kallade IOP-avtal, som betyder idéburet offentligt partnerskap. Det är överenskommelser mellan kommunen och ideella föreningar/organisationer som syftar till att uppnå allmännyttiga mål. 

– Kommunen samarbetar med civilsamhället helt enkelt. I stället för att bara ge bidrag, kommer vi gemensamt fram till vad pengarna ska leda till.

Exempelvis har kommunen ett IOP-avtal på 1,2 miljoner kronor till organisationen Hela människan i ­Oskarshamn, som jobbar för att sysselsätta människor som hamnat i missbruk och bryta deras utanförskap. 

– Samarbetet har lett till att flera personer med en utsatt ställning har fått möjlighet till trygga anställningar med enkla arbeten. Personerna har då fått en meningsfull sysselsättning i stället för att syssla med droger. ­Win-win för alla inblandade, säger han.

 

Anton Sejnehed, ordförande i bildningsnämnden och nummer tre på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Anton sätter barnen i främsta rummet

Alla barn ska få plats på en förskola eller skola inom rimligt avstånd från sitt hem. Det behöver även bli mindre barngrupper och fler lärare framöver. 

Anton Sejnehed från Oskarshamn har ett starkt samhällsengagemang och har varit politiskt aktiv i hela sitt liv. Han är ordförande i bildnings­nämnden och för Socialdemokraterna i Oskarshamn, samt ledamot i kommun­fullmäktige. I dag tjänstledig från sitt arbete som skattehandläggare. För honom är det allra viktigaste i sam­hället barnen.

– Utveckling av både skola och förskola är en hjärtefråga för mig. Vi behöver satsa på bägge delarna, säger Anton Sejnehed.

Bland annat tycker han att det är självklart att alla barn ska få en plats på förskola/skola inom ett rimligt ­avstånd från där de bor. Något som inte alltid är självklart i dag. 

– En del i detta är att ta nästa steg i att bygga en ny grundskola. Inriktningsbeslut på att bygga skolan är taget och platsen för detta, Länsmansängen, utreds för tillfället, säger Anton Sejnehed.

Växa ännu mer

Ambitionen är även att växa vad gäller förskolor. Nya Kristineängs förskola byggs just nu och det finns planer på att bygga ut förskolan i Rödsle samt se över och hitta en annan lösning för Dejegården. 

– Har vi tillräckligt med lokaler kan barngrupperna och klasserna ­minskas i storlek. Vi vill också satsa på att ha minst två lärare i varje klassrum för ettor och tvåor i de kommunala skolorna, det är vår ambition. Barnen behöver lära sig grunden från allra första start och alla ska få den hjälp de behöver för det, säger Anton Sejnehed. 

 

Anita Hultgren, vice ordförande i social­nämnden och nummer två på Social­demokraternas lista till kommunfullmäktige.

Anita brinner för äldreomsorgen

Låt undersköterskorna få göra det som de är utbildade till. Och erbjud konkurrenskraftiga löner, individuell schemaläggning och chans till vidareutveckling.

Pensionären Anita Hultgren (S) från Kristdala har jobbat som undersköterska i över 30 år och vidareutbildade sig till specialistunder­sköterska för äldre, på Nova i Oskarshamn. Nu vill hon ­påverka arbetsmiljön för under­sköterskor och ­engagerar sig som vice ordförande i socialnämnden samt ledamot i kommun­fullmäktige.

– Dagens under­sköterskor sliter hårt och många känner att det är svårt att räcka till. För att de äldre ska få bästa vården möjligt, behöver vi utveckla arbetssätten för dem som jobbar inom äldre­omsorgen. En under­sköterska ska bara behöva göra undersköterske­uppgifter i största ­möjliga mån, inte städa eller laga/handla mat. Vi kan ta in någon annan för det, säger Anita Hultgren.

Satsa på vidareutbildning

Mycket handlar ­också om att ta vara på ­individens kunskap och färdigheter. Upp­muntra till vidareutbildning inom yrket. På så sätt kan under­sköterskan vidga sin kompetens och känna sig både tryggare och säkrare i sin yrkesroll. 

För att göra jobbet i äldreomsorgen mer attraktivt handlar det även om att erbjuda konkurrens­kraftiga löner. 

– Undersköterskor är en ­prioriterad målgrupp vad gäller löner. Vi vill också ha individuella scheman och ta bort ­delade turer för dem som inte önskar det. Gärna även sätta ­schema för ­längre ­perioder så att under­sköterskorna får en chans att planera sin fritid, säger Anita Hultgren. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Valet till kommunfullmäktige

Den 11 september är det dags för det ­allmänna valet för mandatperioden 2022–2026. För att du ska kunna påverka utvecklingen lokalt och nationellt är det viktigt att du använder din rätt att rösta. ­Politikernas uppdrag är att representera invånarna. Totalt finns 49 mandat i Oskarshamns kommun fördelade över alla partier, där Social­demokraterna har flest med 17 mandat. 

 

Vallöften

Här är några av de löften som ­Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun går till val på
i september:

Hela kommunen ska utvecklas. Utvecklingspengar till flera orter och tätorter i kommunen

Alla som kan jobba ska jobba

Ny arena för ishockey och andra evenemang

Välfärden är inte till salu

Mindre barngrupper i förskolan

 En bättre arbetsmiljö för ­kommunens medarbetare

Minst två lärare i varje klass för elever i årskurs 1 och 2

Fyra nya år för framtiden

Fortsatt utveckling av Oskarshamn, välfärden och trygghetsfrågor. Det är ledorden för Social­demokraternas väg framåt efter valet i september. 

Vi strävar fortfarande efter vårt mål – 30 000 invånare år 2030. Det gör att vi fortsätter vårt arbete att göra Oskarshamn till ännu mer attraktiv kommun att flytta till, med exempelvis planläggning för både privata bostäder och industrimark. Vi har nyligen antagit detaljplanen för det nya industriområdet söder om Kvastmossen på cirka 150 hektar och arbetar för nya etableringar, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

I januari kom det efterlängtade beslutet om att regeringen tillåter slutförvaret för använt kärnbränsle i Östhammar och den inkapslingsanläggning i Oskarshamn som behövs för att hantera det använda kärnbränslet. Ett beslut som kommer att innebära fler jobb till Oskarshamn framöver. 

– Det var en oerhörd lättnad och något som vi jobbat för länge. Samtidigt är vi inne i etapp två vad gäller mervärdesavtalet. Detta ger oss stora möjligheter att göra hela kommunen mer attraktiv och trygga kompetensförsörjningen framåt, säger Andreas Erlandsson.

Andreas Erlandsson, kommun­styrelsens ordförande.

Tryggare samhälle

De kommande fyra åren präglas också av ett proaktivt arbete för invånarnas trygghet. Att tidigt fånga upp skolelever som hamnat i svårigheter, fler vuxna på stan och satsningar på föreningslivet som erbjuder fritidsaktiviteter för barn och unga, är några av punkterna. 

– Det är viktigt för oss att ge föreningslivet förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. På så sätt skapas både stora mervärden och en stark sammanhållning. Både attraktiva jobb och en meningsfull fritid är viktiga. 

Välfärden är prioriterad av Socialdemokraterna framåt och då framför allt skolan. 

– Kommunen som arbetsgivare ska erbjuda schyssta arbetsvillkor med bra lön och rätt förutsättningar för arbetstagarna. Det är ett måste i en kommun som Oskarshamn, som har ett så starkt näringsliv. Invånarna ska trivas att bo här och det är genom att vi arbetar tillsammans med näringsliv och föreningsliv som vi kan nå visionen med 30 000 invånare, fortsätter Andreas Erlandsson.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Anton Sejnehed, Anita Hultgren och Andreas ­Erlandsson.

Offensiva satsningar lyfter kommunen

Halvtid i pågående mandatperiod. Och merparten av partiets 27 lokala vallöften är redan påbörjade eller uppfyllda. Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun går på offensiven.

Ordförande Anton Sejnehed berättar att arbetet inleddes direkt efter valet 2018 med sikte på att så snabbt som möjligt göra verklighet av partiets löften och planer.

– Fyra år går fort och mycket av det vi vill genomföra tar lång tid. Därför satte vi igång direkt och har redan påbörjat eller infriat 24 av våra totalt 27 vallöften, konstaterar han stolt med instämmande nickar från kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson och Anita Hultgren, S-gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden.

Tillväxt

Socialdemokraternas visioner kring fortsatt tillväxt av kommunen handlar inte minst om att bidra till ett ökat bostadsbyggande, tillskapande av flera arbetstillfällen och en rad ytterligare satsningar för att öka kommuninvånarnas trygghet och möjligheter att utvecklas på hemmaplan.

– Den pågående omdaningen av norra kajen i inre hamnen är ett konkret exempel. Här byggs nya bostäder samtidigt som det även skapas platser och möjligheter för spontanidrott och umgänge. Det har verkligen blivit en levande stadsdel där människor både kan leva och trivas, framhåller Andreas Erlandsson.

– Vi har också gjort satsningar för att skapa mötesplatser för spontanidrott i Figeholm och Kristdala genom att bygga nya utegym, samt att vi fortsätter arbetet med att fler platser såsom cykelvägar och lekplatser ska få belysning på kvällstid, säger Anita Hultgren. 

Befolkningsökning

Sedan oktober 2018 har totalt 210 nya bostäder, såväl enbostadshus som hyres- och bostadsrätter blivit inflyttningsklara i Oskarshamns kommun. En utveckling som det kommunala bostadsbolaget Byggebos satsning med Gripen varit ytterst delaktiga i. Under samma period har befolkningen i kommunen ökat med 275 personer till totalt 27 216 personer (30/6 2020).

– Det är av högsta vikt att ha en hög beredskap med färdiga detaljplaner för både ny industrimark och bostäder, säger Anita Hultgren.

Detaljplaner

Under den pågående mandat-perioden har arbetet fortsatt med detaljplan och planering för ny industrimark och logistikcenter längs med E 22 samt i anslutning till Kvastmossen. Det handlar om industrimark på 110 000 kvadrat-meter respektive 605 000 kvadratmeter samt en ny dragning av väg 37/47 som planeras att ansluta till södra trafikplatsen vid E 22an. Inom de närmsta åren beräknas även detaljplaner för bostadsbyggande intill Östersjövägen och i Rödsle vara klara.

– Vi kommer fortsätta att arbeta offensivt för att uppfylla våra löften till väljarna. Det ligger i allas intresse att Oskarshamns kommun utvecklas på ett positivt sätt och tillsammans ska vi hjälpas åt att nå dit, betonar trion som företräder Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Exempel på infriade S-vallöften

Utbildningar på ­hemmaplan

Förskollärarutbildning och lärare åk 4-6 startar hösten 2020. Även YH-utbildningar via kommunens högskolecentrum Nova är på gång.

– Vi anser att det är oerhört viktigt att människor ska kunna bo kvar på sin hemort och samtidigt kunna vidareutbilda sig.

Beredskap för nyetableringar

Under senare tid har flera nya företags­etableringar inletts och genomförts i kommunen. Bland annat Biltema, Malkars, Njudungs Bil och Hammarstedts Kyl & Inneklimat.

– Det visar vikten av att ligga långt framme och ha tillgängliga detaljplaner. Det gäller ­såväl planer och tillstånd för ­industri- och företagsmark som planer för bostadsbyggande.

Flexibel och utbyggd förskola

Behovet av ytterligare förskolor ökar i takt med att Oskarshamns kommun växer. 2017 invigdes nya Siden­svansens förskola och sedan dess har förskolan i Påskallavik byggts ut och planer finns kring utbyggnad av fler förskolor. 

– Förutom att förskolorna har anpassats efter de växande barngrupperna har familjer som har barn i ­förskolan 15 timmar per vecka ­numera större val­frihet kring vilka tider ­barnen ska vara där.

Äldreomsorg utan köer

Ingen ska behöva vänta mer än tre månader innan boende erbjuds. Ombyggnationen av Solbacka samt det nya äldreboendet i ­tidigare Hotell Ett har medfört flera nya boenden.

– För att nå bästa resultat har såväl pensionärs­organisationer som medarbetare fått vara med och påverka hur framtidens äldreboende ska se ut.

Ett starkt föreningsliv

Under det senaste året har det lokala föreningslivet fått ett extra tillskott på totalt fyra miljoner kronor. Det bidrar till att skapa ytterligare aktiviteter där människor kan mötas.

– För oss är det viktigt att föreningslivet ska kunna erbjuda aktiviteter med både bredd och spets inom alla olika områden och som riktar sig till alla våra kommuninvånare. 

Med jämställdhet som drivkraft

Jämställdhetsfrågor var en av de viktigaste orsakerna till att hon började engagera sig politiskt som 14-åring.
Numera är Laila Naraghi riksdagsledamot för socialdemokraterna och har – sin ålder till trots – redan en gedigen karriär i bagaget.
Att jobba mot orättvisor och ojämställdhet är fortfarande hennes främsta drivkraft.

Tre dagar i veckan jobbar Laila Naraghi i riksdagen i Stockholm och de övriga fyra dagarna är hon i Oskarshamn med omnejd för att främst jobba med frågor som rör länet.

Hon har fortfarande tydliga minnen av de dagliga cykelturerna från hemmet i Norrtorn till Valhallaskolan med håret fladdrande i vinden. En känsla hon troligen aldrig fått uppleva om hennes mamma inte tagit beslutet att lämna Iran med sina två små döttrar när Laila bara var ett halvår gammal.
– Även om jag kände mig lyckligt lottad som fick växa upp här var jag tidigt medveten om de orättvisor som ändå fanns – att förväntningarna på killar och tjejer ofta var olika. Samtidigt var det mycket rasism under 90-talet och det fick mig att vilja förändra, berättar hon.
Laila betonar att hon inte kommer från något politiskt hem. Hennes engagemang började med att hon beställde hem material från de olika partierna för att läsa in sig på vad de stod för och vad de ville.
– Jag fastnade ganska snabbt för socialdemokraterna. Alla människors lika värde stämde väl överens med mina tankar. Dessutom kändes det inte så långt från ord till handling.
Något Laila själv gav prov på under sin tid i SSU då hon bland annat var med och organiserade välbesökta demonstrationer mot rasism, flera internationella projekt och även drev frågan om en fritidsgård i centrum. Ryktet om den unga driftiga politikern från Oskarshamn spred sig snabbt och vid sidan om studier i Kalmar och så småningom Uppsala, Sankt Petersburg och Stockholm fick Laila både fler politiska uppdrag och anställningar.
– 2004 yttade jag till Stockholm och började jobba som brevsvarare hos Berit Andnor, berättar hon.
Hennes CV har sedan dess fyllts på med bland annat arbete som ombudsman vid socialdemokratiska partistyrelsens expedition, analytiker vid nationellt centrum för krishanteringsstudier – Crismart, fem år som pressansvarig åt generalsekreterare Jens Orback vid Olof Palmes Internationella Center samt ett flertal olika uppdrag både lokalt och nationellt inom socialdemokraterna. Samtidigt studerade Laila även vid Försvarshögskolan och tog examen i statsvetenskap, inriktning internationell samverkan och krishantering.
– I början av 2014 flyttade jag hem till Oskarshamn igen efter att ha varit borta under tio år. Jag hamnade på riksdagslistan och då tycker jag att man ska bo i den del av landet som man representerar.
Laila fick även uppdrag som ordförande i bildningsnämnden och framhåller den närhet som finns mellan medborgare och beslutsfattare på en mindre ort. Sejouren i Oskarshamn blev dock kort då hon hamnade utanför riksdagen efter valet.
– I samma veva fick jag erbjudande om att bli sakkunnig och politisk rådgivare till utrikesminister Margot Wallström. Ett riktigt drömjobb som jag knappast kunde tacka nej till, framhåller hon leende.
Under två år befann sig Laila, bokstavligt talat, i den politiska hetluften med bland annat kontinuerliga resor i regeringsplanet till olika platser över hela världen. Med sin något brokiga bakgrund med morfar från Österrike, pappa från Iran och mamma född i Indien, har också internationella frågor legat henne varmt om hjärtat ända sedan hon inledde sin politiska bana.
– Att jobba med utrikespolitik och även få möjlighet att besöka en mängd platser runt om i världen på detta sätt var otroligt intressant.
I samband med att Håkan Juholt lämnade riksdagen 2016 för att bli ambassadör på Island fick Laila möjlighet att ta hans plats och blev då ordinarie ledamot i konstitutionsutskottet. Det innebar i sin tur att hon åter satte ned bopålarna i Oskarshamn tillsammans med sambon Peter.
– Även om det är stor skillnad mot mitt uppdrag som sakkunnig känns det väldigt kul att vara i Oskarshamn igen. Tre dagar i veckan jobbar jag i riksdagen i Stockholm och de övriga fyra dagarna är jag i Oskarshamn med omnejd för att främst jobba med frågor som rör länet.
Arbetsdagarna på hemmaplan är fulltecknade med besök hos företag, föreningar och olika organisationer. Att träffa människor öga mot öga och diskutera aktuella ämnen är en uppgift hon rankar högt i sitt uppdrag.
– Jag älskar att vara ute på exempelvis marknader och ha direktkontakt med medborgarna och väljarna – både unga och gamla. På dagordningen just nu finns frågor kring bland annat möjlighet för ungdomar att ta körkort på gymnasiet och bostadstillägg för pensionärer. Att träffa de människor detta berör ger viktiga insikter, förklarar hon.
Laila Naraghi har varit en offentlig person sedan tonåren, även om det är först nu hon själv börjar inse detta då personer vill ta selfies och ha autografer. Att vara förebild innebär också ett stort ansvar som hon är väl medveten om.
– Min mamma och andra yrkesarbetande kvinnor har varit stora förbilder för mig. Det vill jag fortsätta att förvalta – både som kvinna och förtroendevald politiker. Jämställdhet har inte alltid varit något självklart i Sverige.
– Det är resultat av en kamp och det är viktigt att hela tiden fortsätta stå upp för det man tror på för att kunna göra skillnad!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm

LAILA NARAGHI
ÅLDER: 35 år
BOR: Lägenhet i centrala Oskarshamn
FAMILJ: Sambo Peter, mamma Anna-Lena och hennes sambo Göte samt syster med familj i Uppsala
GÖR: Socialdemokratisk riksdagsledamot i konstitutionsutskottet
FRITIDEN: Vara i naturen, läsa och titta på film samt fixa med växter – särskilt citrusträden jag har planterat!

DÄRFÖR FIRAR LAILA NARAGHI INTERNATIONELLA KVINNODAGEN:
– Jämställdhet är viktigt – det handlar i grund och botten om rättvisa.
– Ett passande tillfälle att sätta sig in i hur andra har det och hur ojämställdhet påverkar både barn och vuxna.
– Det är frågor som inte bara bör uppmärk- sammas 8 mars – utan varje dag!

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen.
Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.