Inlägg

Oskarshamns goda krafter länkas samman

En redan trygg kommun som kan bli ännu tryggare. Och därmed attraktivare att bo i. Det är målet för det brottsförebyggande arbete som samordnas av Oskarshamns kommun och som nu växer till att omfatta fler aktörer och områden än tidigare. 

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som ger kommunen skyldighet att samordna ett lokalt brottsförebyggande arbete. Ett arbete som Ungdoms­enheten redan är långt framme i. Tillsammans med olika aktörer, såsom ­Polisen, socialtjänsten, Hela ­människan och lokala näringsidkare och föreningar, verkar de för att göra Oskarshamns kommun till en ännu tryggare och mer attraktiv plats. 

– Vi förändrar vårt arbetssätt mot en mer systematisk samverkan, sam­tidigt som vi tar till oss av nya evidens­baserade arbetsformer. Genom att samarbeta närmare kan vi överträffa summan av varje enskild aktörs insats och uppnå ett resultat där ett plus ett är lika med tre. Ingen kan möta de här utmaningarna på egen hand, vi måste göra det tillsammans, konstaterar Ann-Sofie Lagercrantz som är enhetschef för Ungdomsenheten i Oskarshamns kommun. 

Stora fördelar

Det brottsförebyggande arbetet ­bedrivs framför allt genom tidiga ­insatser för ungdomar i bred sam­verkan med invånare och olika samhällsaktörer. Kommunpolis Petter Sandstedt ser stora fördelar med ett samhälle där fler tar ansvar.

– Polisen har begränsade resurser och kan inte vara överallt hela tiden. Vi gör det vi är bra på och bidrar med punktinsatser där det behövs. Men ett effektivt brottsförebyggande arbete kräver insatser från hela samhället, säger han och poängterar samtidigt att Oskarshamn är en trygg kommun att bo i.

– Det syns tydligt i våra trygghetsmätningar. Vi är lågt brottsbelastade, vilket bland annat har sin ­förklaring i kommunens låga arbetslöshet, välfungerande skolor och våra fyra fritidsgårdar. Därmed inte sagt att det inte finns problem. Men det viktiga är att vi hjälps åt och har en dialog där vi hittar sätt att hålla brottsligheten på en fortsatt låg nivå. 

Förebygga

För att ytterligare stärka samar­betet mellan olika aktörer har Oskarshamns kommun börjat arbeta enligt modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Detta gör det enklare att samla alla tillgängliga resurser och tydliggöra vem som gör vad. Ett av målen är att upptäcka ungdomar med norm­brytande beteende tidigare.

– Vi behöver se individer och sätta in rätt insats i rätt tid, det vill säga så tidigt som möjligt. För att göra det måste vi också veta hur vi kan hjälpa den unga på bäst sätt. Därför upp­rättar vi forum där mer information kan delas genom att lyfta sekretessen, efter medgivande från vårdnads­havare. Mycket handlar om att fånga upp signaler som kommer från skolan. De signalerna kan vi använda för att exempelvis ge stöd till föräldrar, ­besluta om anpassad skolgång eller möjliggöra meningsfulla fritids­aktiviteter, berättar Therese Fjärem som är ungdomsbehandlare och SSPF-koordinator på socialtjänsten.  

Trygg stadskärna

På agendan finns också en utökad samverkan och dialog med näringslivet. Något som Anna Gustafsson, säljchef på Coop Flanaden, ser mycket positivt på. 

– Vi ser till exempel att ­snatterierna ökar hos oss just nu. Och när vi upptäcker ungdomar som är på väg åt fel håll är det jättebra att vi har en ­kontakt som kan följa upp och komma till rätta med problemen, säger hon och får medhåll av Ann-Sofie Lagercrantz: 

– Vill vi ha en levande och trygg stadskärna behöver vi jobba för det. Och med det här arbetet, som överbryggar det ideella, det kommunala och det privata, har vi verktygen som behövs. Oskarshamn kommer att stå väl rustat för att möta kraven som finns i den nya lagstiftningen, vilket blir avgörande för framtiden. En trygg kommun är en attraktiv kommun. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid)

Ett brotts- och drogförebyggande arbete som utgår från samverkan kring grupper och individer. Arbetet bygger på en fast struktur och dagordning, återkommande möten och gemensamma åtagandeplaner. Syftet är att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att ung­domarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Källa: Socialstyrelsen

Ett tryggare Oskarshamn för ungdomar

En trygg punkt som lotsar ungdomar på rätt väg. Sofie Ellström och ­Felicia Lind är kommunens nya ­ungdomscoacher.
– Vi kommer att vara där ungdomarna finns, så som centrum, skolor och fritidsgårdar.

Satsningen är en del av den nya ungdomsenheten, som kommer att ligga direkt under fritidskontoret och bildningsförvaltningen. 

– Vi samlar fritidsgårdsverksamheten, föräldrastödet, ungdomsinflytandet och det brottsförebyggande arbetet med ungdomscoacher i en och samma enhet. Oskarshamns kommun satsar verkligen på ungdomarna och satsningen är ordentligt genomtänkt, säger Ann-Sofie Lagercrantz, nyanställd enhetschef för ungdomsenheten. 

Tryggheten är en av de viktigaste grundpelarna i samhället. Genom att jobba förebyggande med ungdomscoacher är tanken att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i dåliga sammanhang.

– Oskarshamns kommun ska vara tryggt att bo i. Är vi på ungdomarnas planhalva har vi en chans att bryta rekryteringen till kriminella nätverk. Ofta är droger en väg in i den världen, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Göra skillnad

Satsningen på ungdomscoacher handlar också om att bryta utanförskap och motverka psykisk ohälsa. Sofie Ellström och Felicia Lind är väl rustade för uppgiften. Sofie är utbildad kriminolog och Felicia socionom. 

– Vi kompletterar varandra på ett bra sätt och är riktigt taggade på att komma i gång. Planen är att jobba utifrån var behovet finns och göra skillnad på varje arbetspass. Vi kommer att vara där ungdomarna finns, så som centrum, skolor och fritidsgårdar, säger Sofie Ellström, 27 år. 

Ann-Sofie Lagercrantz har hand om den nya ungdomsenheten, där bland annat ungdomscoacherna ingår.

Förebyggande

Ungdomscoacherna ersätter de gamla ”fältarna”, som var anställda under socialtjänsten. I och med att detta nu tillhör ungdomsenheten ser också uppdraget något annorlunda ut. 

– Vi kan jobba mer uppsökande och förebyggande. Skapa relationer så att ungdomarna ser oss som en trygg punkt. Kanske lotsa dem vidare till olika fritidsaktiviteter/föreningar eller finnas som ett extra stöd om de har bekymmer. Ibland är det vi som tar kontakt, ibland ungdomarna. Det gäller att läsa av situationen och hitta en balans, säger Felicia Lind, 24 år. 

Att jobba mer strategiskt med brottsförebyggande frågor genom en förändring i miljön där -ungdomarna vistas, är något som Ann-Sofie -Lagercrantz tror mycket på.

– Jag har jobbat med brottsförebyggande frågor i Kalmar kommun i 20 år och även inom Kriminalvården i 20 år. Oskarshamns kommun har ett angreppssätt på de här frågorna som tilltalar mig mycket. Att ha Felicia och Sofie är en enormt stor resurs och tillsammans kan vi bygga upp något som ger stora vinster både på individnivå och för samhället i stort, säger hon. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Ungdomsenheten

Startades i maj och tillhör fritidskontoret.
I ungdomsenheten ingår fritidsgårdsverksamheten, föräldrastödet, ungdomsinflytandet och det brottsförebyggande arbetet med ungdomscoacher. Ungdomscoacherna började i september. Då startade ungdomsenheten även tematiska dialogträffar i samband med föräldramöten i förskolan och grundskolan. Träffarna handlar om tryggt föräldraskap och konflikthantering.