Inlägg

Slutspurt för utredning om LOV

Den stora utredningen är snart i mål och i december kommer kommunfullmäktige att ge sitt utlåtande. Om det blir ett jakande svar kommer LOV, Lagen om valfrihetssystem, att införas efter årsskiftet och öppna för privata utförare inom hemtjänsten.

Utredningen om LOV inleddes redan 2019 och projektledare Malin Beddesand på socialförvaltningen kom in i ett tidigt skede av det omfattande arbetet.

– Det har varit en ordentlig genomlysning av hela hemtjänstverksamheten. Syftet har varit att ta fram en tydlig modell för hur LOV ska kunna införas i kommunens hemtjänst med hög kvalitet, förklarar hon.

Uppdragets målgrupp

Målgruppen för uppdraget är personer med behov av hemtjänstinsatser i sitt ordinära boende. Genom valfrihetssystemet får även privata företag möjlighet att erbjuda dessa hemtjänstinsatser.

Den politiska målsättningen är att detta ska bidra till att sätta brukaren i centrum och ge de äldre större inflytande över vem som kommer hem till dem och utför de biståndsbeviljade insatserna. Likaså ska det medverka till att stimulera företagande.

LOV innebär att privata utförare kan erbjuda hemtjänst­insatser samtidigt som brukaren får större valfrihet.

Uppdelning och aktörer

– Vi har valt att dela upp hemtjänstinsatserna i servicetjänster och omvårdnadstjänster. Det innebär att den privata utföraren kan välja att ansöka om godkännande för antingen en av tjänsteformerna eller båda. De har också möjlighet att profilera sig inom olika områden och även erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i de biståndsbeviljade insatserna utan faktureras separat.

Malin Beddesand betonar att utredningen har medfört en mängd ställningstagande i olika frågor. Bland annat när det gäller den framtida ersättningen till både de kommunala och privata aktörerna.

– Vi har tagit fram förslag till ett helt nytt prestationsbaserat ersättningssystem. Ersättningen utgår bland annat från var tjänsterna utförs geografiskt med hänsyn till transportsträckor.

Samma betalning

De externa utförarna och kommunens egen hemtjänst får lika mycket betalt för likvärdiga tjänster, bortsett från momskompensation, och de ska även verka enligt samma villkor i övrigt, förklarar hon och tillägger att det inte är priset på tjänsterna som utförarna konkurrerar med.

– Det är i stället bemötandet, kvalitet och profilering som är avgörande i konkurrensen om brukare.

Malin Beddesand på socialförvaltningen är projektledare för LOV-utredningen i Oskarshamn.

Brukare och utförare

Brukaren har i sin tur möjlighet att när som helst kunna byta utförare av hemtjänst om de är missnöjda eller har andra skäl till att göra det. Brukaren kan också välja att ha olika utförare till de olika biståndsbedömda insatser som de har rätt till.

– Det kommer att ställas samma krav på kommunens hemtjänst som på privata aktörer när det gäller exempelvis utbildning beroende på vilka tjänster som ska utföras. Oavsett vem som utför tjänsterna är kommunen även i framtiden ytterst ansvarig för kvaliteten, betonar Malin Beddesand.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

LOV i Sverige

Av Sveriges 290 kommuner har i dagsläget 160 kommuner valt att införa LOV i olika stor utsträckning. Merparten av dessa har ­valfrihetssystemet inom just hemtjänsten. Bland när­kommunerna finns LOV i bland annat ­Mönsterås, ­Hultsfred, Kalmar och ­Västervik som också har ­bidragit med sina erfaren­heter till utredningen i Oskarshamn.

 

LOV-utredningen

Socialnämnden är ansvarig för arbetet som kallas för LOV-projektet. Projektet består av en politisk styrgrupp, en projektgrupp där även berörda fackförbund ingår samt flera olika arbetsgrupper. Arbetet leds av projektledare Malin Beddesand.

I september behandlas utredningen av ­socialnämnden och den 6 december beslutar kommunfullmäktige om LOV ska införas i kommunen under 2022.

 

Info och anbudsförfarande

Om LOV införs i kommunen kommer det att finnas mer information om vad det ­innebär på www.oskarshamn.se.

Här och på den nationella portalen, ­
www.valfrihetswebben.se, kommer även att finnas anbudsformulär.

Detta formulär ska intresserade utförare fylla i och skicka in till kommunen för bedömning. I för­frågningsunderlaget anges även de krav som tilltänkta utförare ska uppfylla.

 

Berörda brukare

Oskarshamns kommun har för närvarande 886 personer med pågående insatser av hemtjänsten, varav cirka 300 med enbart trygghetslarm.

I förslaget ligger larm­tjänsten kvar hos kommunen så dessa brukare är inte aktuella för valfrihets­systemet i dagsläget. Det blir de endast om de beviljas andra insatser utöver larmet i framtiden. Det innebär att cirka 580 brukare i dag är berörda av LOV.

Anton Sejnehed, Anita Hultgren och Andreas ­Erlandsson.

Offensiva satsningar lyfter kommunen

Halvtid i pågående mandatperiod. Och merparten av partiets 27 lokala vallöften är redan påbörjade eller uppfyllda. Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun går på offensiven.

Ordförande Anton Sejnehed berättar att arbetet inleddes direkt efter valet 2018 med sikte på att så snabbt som möjligt göra verklighet av partiets löften och planer.

– Fyra år går fort och mycket av det vi vill genomföra tar lång tid. Därför satte vi igång direkt och har redan påbörjat eller infriat 24 av våra totalt 27 vallöften, konstaterar han stolt med instämmande nickar från kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson och Anita Hultgren, S-gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden.

Tillväxt

Socialdemokraternas visioner kring fortsatt tillväxt av kommunen handlar inte minst om att bidra till ett ökat bostadsbyggande, tillskapande av flera arbetstillfällen och en rad ytterligare satsningar för att öka kommuninvånarnas trygghet och möjligheter att utvecklas på hemmaplan.

– Den pågående omdaningen av norra kajen i inre hamnen är ett konkret exempel. Här byggs nya bostäder samtidigt som det även skapas platser och möjligheter för spontanidrott och umgänge. Det har verkligen blivit en levande stadsdel där människor både kan leva och trivas, framhåller Andreas Erlandsson.

– Vi har också gjort satsningar för att skapa mötesplatser för spontanidrott i Figeholm och Kristdala genom att bygga nya utegym, samt att vi fortsätter arbetet med att fler platser såsom cykelvägar och lekplatser ska få belysning på kvällstid, säger Anita Hultgren. 

Befolkningsökning

Sedan oktober 2018 har totalt 210 nya bostäder, såväl enbostadshus som hyres- och bostadsrätter blivit inflyttningsklara i Oskarshamns kommun. En utveckling som det kommunala bostadsbolaget Byggebos satsning med Gripen varit ytterst delaktiga i. Under samma period har befolkningen i kommunen ökat med 275 personer till totalt 27 216 personer (30/6 2020).

– Det är av högsta vikt att ha en hög beredskap med färdiga detaljplaner för både ny industrimark och bostäder, säger Anita Hultgren.

Detaljplaner

Under den pågående mandat-perioden har arbetet fortsatt med detaljplan och planering för ny industrimark och logistikcenter längs med E 22 samt i anslutning till Kvastmossen. Det handlar om industrimark på 110 000 kvadrat-meter respektive 605 000 kvadratmeter samt en ny dragning av väg 37/47 som planeras att ansluta till södra trafikplatsen vid E 22an. Inom de närmsta åren beräknas även detaljplaner för bostadsbyggande intill Östersjövägen och i Rödsle vara klara.

– Vi kommer fortsätta att arbeta offensivt för att uppfylla våra löften till väljarna. Det ligger i allas intresse att Oskarshamns kommun utvecklas på ett positivt sätt och tillsammans ska vi hjälpas åt att nå dit, betonar trion som företräder Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Exempel på infriade S-vallöften

Utbildningar på ­hemmaplan

Förskollärarutbildning och lärare åk 4-6 startar hösten 2020. Även YH-utbildningar via kommunens högskolecentrum Nova är på gång.

– Vi anser att det är oerhört viktigt att människor ska kunna bo kvar på sin hemort och samtidigt kunna vidareutbilda sig.

Beredskap för nyetableringar

Under senare tid har flera nya företags­etableringar inletts och genomförts i kommunen. Bland annat Biltema, Malkars, Njudungs Bil och Hammarstedts Kyl & Inneklimat.

– Det visar vikten av att ligga långt framme och ha tillgängliga detaljplaner. Det gäller ­såväl planer och tillstånd för ­industri- och företagsmark som planer för bostadsbyggande.

Flexibel och utbyggd förskola

Behovet av ytterligare förskolor ökar i takt med att Oskarshamns kommun växer. 2017 invigdes nya Siden­svansens förskola och sedan dess har förskolan i Påskallavik byggts ut och planer finns kring utbyggnad av fler förskolor. 

– Förutom att förskolorna har anpassats efter de växande barngrupperna har familjer som har barn i ­förskolan 15 timmar per vecka ­numera större val­frihet kring vilka tider ­barnen ska vara där.

Äldreomsorg utan köer

Ingen ska behöva vänta mer än tre månader innan boende erbjuds. Ombyggnationen av Solbacka samt det nya äldreboendet i ­tidigare Hotell Ett har medfört flera nya boenden.

– För att nå bästa resultat har såväl pensionärs­organisationer som medarbetare fått vara med och påverka hur framtidens äldreboende ska se ut.

Ett starkt föreningsliv

Under det senaste året har det lokala föreningslivet fått ett extra tillskott på totalt fyra miljoner kronor. Det bidrar till att skapa ytterligare aktiviteter där människor kan mötas.

– För oss är det viktigt att föreningslivet ska kunna erbjuda aktiviteter med både bredd och spets inom alla olika områden och som riktar sig till alla våra kommuninvånare. 

Yvonne kämpar för jämställdheten

För 100 år sedan fick även kvinnorna rätten att rösta i riksdagsval.
– Kampen för jämställdhet är lika viktig nu som då, säger Yvonne Bergvall (S), den första och enda kvinnliga ordföranden i både kommunfullmäktige och tekniska nämnden i Oskarshamn.

Den 8 mars är Internationella kvinnodagen. I år är det också 100 år sedan allmän och lika rösträtt för riksdagsval infördes. Stadsmagasinet träffade en av Oskarshamns många starka kvinnor, Yvonne Bergvall. Hon blev nyligen omvald till ordförande för kommunfullmäktige – den enda kvinnan som haft den maktpositionen i Oskarshamn.

Det var i slutet av första världs­kriget, den 24 maj 1919, som riksdagen beslutade om att införa allmän och lika röst­rätt. 1921 var första riksdagsvalet när både män och kvinnor kunde gå till valurnorna.
En stor seger för alla kvinnor som förenats i kampen för sina politiska rättigheter.
– Alla, oavsett kön, har rätt att påverka sin vardag. En självklarhet i dag, men sanningen är den att vi fort­farande kämpar för ett jämlikt sam­hälle. Kvinnors rätt att utvecklas på samma villkor som män, säger Yvonne Bergvall, som i oktober blev omvald till ordförandeposten för kommun­ fullmäktige i Oskarshamn.
– Genom mitt politiska engagemang vill jag vara en inspiration för andra kvinnor. Att få dem att känna att de också kan vara med och påverka, precis som jag. Det finns alldeles för få kvinnliga förebilder för tjejerna som
är på väg att växa upp. Därför är det jätteviktigt, både för mina döttrars skull och ur ett samhällsperspektiv, att jag engagerar mig.
Yvonne Bergvall blev fullmäktige­ordförande första gången 2001. En titel hon behöll till 2010, då hon istället blev ordförande i tekniska nämnden. Nu är hon bägge delarna.
– De politiska frågorna är och har varit en stor del av mitt och mina döttrars liv. Allt från kvinnlig röst­ rätt till där vi befinner oss i dag. Våra diskussioner har alltid utgått från allas lika värde och målet att bli ett jämställt samhälle.
Hur har ditt politiska engagemang påverkat dig som person?
– Väldigt mycket. Så trygg i mig själv och det tror jag på har jag aldrig varit. Var en ganska tillbaka­dragen tjej när jag växte upp, tog inte mycket plats.
Det har verkligen förändrats.
Hur kom det sig att du började engagera dig?
– Det var när jag fick mitt andra barn Olivia. På den tiden fanns inte 15­timmarsveckorna för det första barnet och min dotter Frida älskade att gå på förskolan. Skrev till social­nämnden, fick avslag, överklagade
och vann. Det var en otrolig lättnad när Frida fick gå på förskolan igen.
Då märkte jag vad det går att åstad­komma om jag bara ville.
Du blev i höstas omvald till fullmäktige efter åtta år. Hur känns det att åter igen vara ordförande?
– Det är ett otroligt roligt uppdrag, samtidigt som det är skrämmande.
Jag kommer ihåg mitt första år som ordförande 2001. Hade en stor klump
i magen av nervositet varje gång. Det finns ingen politisk instans som är så publik som fullmäktige. Media är med, alla ser en. Gör jag ett misstag vet alla.
Hur är det att vara ordförande även i tekniska nämnden?
– Jag bryter ju ny mark där med, ingen kvinna har haft den posten heller. Möter ofta fördomen att jag inte borde kunna tekniska frågor som avlopp och vägar.
Möter du någonsin andra utmaningar i dina politiska roller bara på grund av att du är kvinna?
– Jag upplever att vissa kan kalla mig vad som helst av ren respekt­löshet. Skälls­- och könsord. Saker som de inte skulle säga till en man. Har varit med om det flera gånger, ibland öppet på stan. Det verkar vara väldigt svårt att skilja på sak och person.
Vill du berätta om något sådant tillfälle?
– Mötte tre män på Flanaden en gång som kallade mig ett könsord när jag gick förbi. Jag vände mig om och sa: Jag heter Yvonne. Sen vände jag på klacken och gick.
– En annan gång blev jag totalt utskälld av en främmande person för diskussionen om vingnöten vid järn­vägsstationen. Då var jag på väg till Aidis med mina två barnbarn för att äta pannkakor. De blev så ledsna av mannens uppförande att vi fick gå hem i stället. Otroligt respektlöst både mot mig, som mormor, och mina barnbarn.
Men du känner ändå att det är värt det?
– Möjligheten att kunna påverka gör mig stark. Något mina döttrar stöttar mig i. Faktum är att vi stått på full­mäktigelistan alla tre. Vi har allihop en drivkraft i att vilja ha ett samhälle som både är respektfullt och jämställt. Ett samhälle där alla får växa upp på lika villkor. Om inte för min egen skull – utan för mina barnbarn.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

YVONNE BERGVALL
Ålder: 61 år
Bor: Lägenhet i Kristineberg
Familj: Två döttrar, två barnbarn, en hund och en katt
Jobbar som: Utbildningsledare på Smartworks, ordförande i kommun- fullmäktige och tekniska nämnden i Oskarshamn samt ledamot i kommun- styrelsen
Gör på fritiden: Läser mycket böcker, just nu Mikael Persbrandts biografi
Beskriver sig själv som: Målmedveten, engagerad och omtänksam