Inlägg

Alla har rätt att ta sig fram

Samhällsbyggnadskontoret jobbar för tillgänglighet och delaktighet både på allmänna platser och i bostäder.
– Vårt mål är att uppnå full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Det säger Lena Börjesson, som jobbar som bostads­anpassningshandläggare på just samhällsbyggnads­kontoret i Oskarshamn. 

Bostadsanpassning handlar om att personer med bestående funktions­nedsättning ska ges möjlighet att kunna bo kvar i bostaden i så stor utsträckning som möjligt och få sitt liv att fungera. Det kan vara alltifrån utjämning av trösklar, till montage av en ramp för att kunna ta sig in och ut ur bostaden. 

Anpassa bostaden

– Alla vet inte om att man har möjlighet att ansöka om bostads­anpassningsbidrag från kommunen, för att anpassa eller komplettera fasta funktioner i sin permanentbostad vid en funktionsnedsättning. Bidrag kan beviljas för åtgärder oavsett om du bor i lägenhet eller i hus och oavsett ålder, ung som gammal. Det är behovet som är utgångspunkten, säger Lena Börjesson. 

Det behövs en skriftlig ansökan och ett intyg från en sakkunnig som styrker ditt behov av anpassningen du söker bidrag för. En sakkunnig kan exempelvis vara en arbetsterapeut från Rehabenheten som kommer hem till dig och intygar vilka problem din funktions­nedsättning ger dig i din bostad. Kontakta kommunens Servicecenter på telefonnummer 0491-880 00, så hjälper de dig att nå en arbetsterapeut. Där kan du även få veta mera om bostadsanpassning eller få blanketter till ansökan hemskickade. 

Äger du inte själv din bostad ­behöver du skaffa ett skriftligt med­givande från fastighets­ägaren för att få utföra bostads­anpassningen.

Rättighetslag

– Bostadsanpassningslagen är en rättighetslag, den är en del av funktionshinderpolitiken och lyder under Boverket. Personer med funktions­nedsättning ska ges möjlighet att kunna leva som alla andra i en egen bostad. Det handlar inte om ­normalt underhåll av bostaden utan om ­anpassningar av fasta funktioner som redan finns i bostaden, som att bredda befintliga dörrar, installera spisvakt till spisen eller att göra badrum tillgängliga med till exempel en dusch i stället för badkar, förklarar Lena Börjesson och fortsätter:

– Bostadsanpassningsbidrag ­beviljas till den enklaste och billigaste lösningen som löser funktionen och som fungerar fullt ut för sökanden. Sökanden ska vara delaktig i processen och sköta kontakter med ­hantverkare, men du kan få hjälp med det av bostads­anpassningshandläggaren om du inte klarar det själv. Då ­behövs en fullmakt för beställnings- och betalnings­uppdrag till handläggaren.

Tillgänglighet går som en röd tråd även på bygglovssidan på samhällsbyggnadskontoret. Alla bygglovs­ansökningar granskas utifrån bygg­lagstiftningen så att byggnationerna bland annat är tillgängliga. Det kan vara alltifrån att det är rätt öppnings­mått på badrumsdörren, till att markförhållandena kring bostäder är tillgängliga. 

Framtida behov

– Inför byggprojekt tänker många på vad behoven är just nu, men glömmer bort att de kommer ha andra behov till exempel när de blir äldre. Genom att bygga tillgängligt från ­början så ska ­bostadsanpassningen inte behövas på sikt, säger Frida Stenmark, bygglovshandläggare på samhällsbyggnads­kontoret.  

 

Dags att söka bygglov inför sommarens projekt

Det är hög tid att ansöka om bygglov för sommarens alla projekt. Tänk på att skicka in kompletta handlingar från början, då går det snabbare för alla, hälsar samhällsbyggnads­kontoret. Så här går det till – steg för steg. 

1. Läs på. Tänk igenom vad du ska bygga och ta reda på all fakta som behövs. Tips: surfa in på www.oskarshamn.se 

2. Var frågvis. Är det något du är osäker på – fråga innan du skickar in. Bygglovshandläggarna finns tillgängliga via telefontid måndag-torsdag klockan 9.30-11.30 på telefonnummer 0491-887 30 och mejl sbk@oskarshamn.se. Under sommaren kommer möjligheten att nå bygglovshandläggare och byggnadsinspektör vara begränsad.

3. Ansök. Skicka in din ansökan eller anmälan, gärna digitalt, med kompletta handlingar. Ritningar (oftast en plan-, fasad- och sektionsritning) och en uppdaterad situationsplan krävs. Handläggningen får ta max tio veckor från att en komplett ansökan kommit in, men blir kortare om du har ­kompletta handlingar från början.

4. Ärendet granskas. Eventuellt begärs komplettering i ärendet in.

5. Ärendet prövas. Handläggaren prövar ditt ärende mot plan- och bygglagen och beviljar eventuellt bygglov.

6. Invänta startbesked! Det kanske ­viktigaste av allt är att invänta startbesked innan du börjar bygga samt att överklagande­tiden för bygglovet ska ha löpt ut, vilket tar minst 4 veckor från det att ­beslut om lov fattats. Annars kan det bli fråga om byggsanktionsavgifter. 

7. Byggnationen kan börja. Snart är ditt projekt verklighet!

Opålitliga gränskartor

Lita inte på de digitala kartorna som finns online över fastighetsgränser. Titta i stället efter de fysiska markeringarna i marken.
Det budskapet vill samhällsbyggnadskontoret skicka med till alla läsare.

Lantmäteriets databas är inte helt och hållet uppdaterad efter verkligheten, vilket gör att kartorna ganska ofta visar fel. Detta påverkar både kommunens hemsida och eniro.se, vars kartor baserar sig på Lantmäteriets kartor. Så därför går det inte heller att förlita sig på dessa hemsidor vad gäller fastighetsgränser, säger Ida Norling, kartchef på samhällsbyggnadskontoret.

Problem kan uppstå när grannar har olika uppfattningar om var fastighetsgränsen går mellan tomterna. Den ena grannen kollar upp det online och får uppfattningen att hans/hennes tomt exempelvis är större än vad den egentligen är. Vid närmare granskning visar kartan fel, ibland med flera meter. 

– Ta kontakt med oss så kan vi berätta om gränsen är osäker. Vi kan också komma ut till tomten och göra en gränsvisning, mot en timtaxa. Det händer dock att vi inte hittar några gränsmarkeringar och då går det inte att visa gränsen. Vill man ändå fastställa var gränsen går, kan Lantmäteriet göra en gränsbestämning (detta är dock ganska kostsamt). Det bästa är att komma överens med grannen var staketet ska stå alternativt placera staketet så att det finns marginaler. 

Löpande uppdateringar

Orsaken till de opålitliga kartorna är att Lantmäteriets databas är skapad med kartor från 1600-talet och framåt. Dåtidens kartor över fastighetsgränser är inte exakta och ibland svåra att tolka. Arbetet med att uppdatera kartorna pågår ständigt, men eftersom all mark och även vatten är indelat i fastigheter i Sverige, är det många fastigheter att gå igenom. 

För att få veta de exakta gränserna för din tomt, titta efter de fysiska fastighetsmarkeringarna i marken. Det kan vara till exempel dubb i sten, ett gammalt rör i mark, ett borrhål i berg eller en spik i asfalt. 

– Det finns mängder av olika typer av gränsmarkeringar. Järnrören är det vanligaste i villakvarter. Det är otroligt viktigt att inte plocka bort dessa och sätta tillbaka dem själv. Då ringer du Lantmäteriet så får de sätta tillbaka markeringarna. Det är enbart dem som får göra det, säger Ida Norling.

Markeringarna kan du som fastighetsägare hitta genom att logga in med mobilt bank-ID på Lantmäteriets hemsida under Min fastighet. Där finns en så kallad förrättningskarta inskannad och redo att skrivas ut. 

– Hittar du inte någon karta kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig. Ett annat tips är att prata med grannen, ibland har de större koll än vad du tror, säger Ida Norling. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Förkortningar i förrättningskartan för gränsmarkeringarna att hålla utkik efter: 

Db – Dubb i berg

Dg – Dubb i betonggjutning

Ds – Dubb i sten

Grg – Gammalt rör i betonggjutning

Grn – Gammal råsten

Grm – Gammalt rör i mark

Hb – Borrhål i berg

Hg – Borrhål i betonggjutning

Hs – Borrhål i sten 

Om – Omarkerad punkt

Rb – Rör i berg

Rg – Rör i betonggjutning

Rm – Rör i mark

Rn – Råsten

Rs – Rör i sten

Tp – Träpåle

Sa – Spik i asfalt

Sb – Spik i berg

Sg – Spik i betonggjutning

Ss – Spik i jordfast sten

St – Stolpe

Ansök om bygglov med kompletta handlingar

Nu är det hög tid att söka bygglov inför sommarens ­projekt. Tjänstemännen på samhällsbyggnadskontorets byggavdelning finns tillgängliga för att bistå med väg­ledning, tips och råd.
Deras främsta uppmaning är att alltid skicka in kompletta ­handlingar från början.

Du som ska bygga nytt eller bygga till behöver i de flesta fall ett bygglov från kommunen. Men det finns några populära regler, de så kallade attefallsåtgärderna, som medger byggande av komplementbyggnad om högst 30 kvadratmeter, högst två takkupor, eller tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov. Det krävs inte heller bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

– Däremot krävs anmälan till samhällsbyggnadskontoret och startbesked innan du påbörjar arbetet. Och attefallsreglerna gäller endast för den som har ett en- eller tvåbostadshus, förklarar byggnadsinspektör Linda Johansson. 

Kortare handläggning

Den förenklade processen gör att attefallsåtgärder har kortare handläggningstid än bygglov. De flesta åtgärder är också billigare än motsvarande bygglovsansökan. 

– En annan fördel med attefallsreglerna är att de tillåter byggande även om du redan uppnått den byggrätt som finns i detaljplanen. En attefallsbyggnad kan dessutom uppföras på prickad mark, framhåller Linda Johansson. 

Den lagstadgade handläggningstiden för bygglov är tio veckor. Väntetiden varierar dock från ärende till ärende, ofta beroende på om remissinstanser som till exempel Länsmuseet eller Trafikverket behöver vara med och tycka till. 

– Exempel på vanliga sommarprojekt är att byta fönster, tak och kulör på sitt bostadshus. Sådana fasadändringar kan vara bygglovspliktiga. När det gäller fasadändringar så uppskattar vi om man mailar oss ett foto, för att vi snabbare bedömning om åtgärden är bygglovspliktig, förklarar bygglovshandläggare Frida Stenmark

Spara tid

Bästa sättet att snabba på sitt ärende är att skicka in kompletta handlingar från början. Därför rekommenderar samhällsbyggnadskontoret att ringa eller mejla för att räta ut eventuella frågetecken innan själva ansökan eller anmälan – det sparar tid för alla inblandade.

– Ibland kan det vara snårigt med alla regler, men då finns vi här för att vägleda kommuninvånarna. Är man osäker på något får man gärna höra av sig till oss, betonar Frida Stenmark. 

Inventerar lokaler

Utöver att vara bygglovshandläggare är Frida Stenmark också tillgänglighetskonsulent. Sedan i -höstas leder hon arbetet med att inventera cirka 120 publika lokaler i Oskarshamns centrum. Hittills har ett 20-tal butiker och restauranger granskats. 

– Jag tittar på hur förutsättningarna ser ut på respektive plats och har sedan en dialog med fastighetsägaren och verksamhetsutövaren om vilka åtgärder som kan behövas. Det kan exempelvis handla om tunga dörrar, höga trösklar eller bristande skyltning. Fastighetsägaren, eller i vissa fall verksamhetsutövaren, är skyldig att avhjälpa enkla hinder och det är oerhört viktigt att vi gör den här inventeringen för att säkra allas möjlighet att delta i det offentliga rummet, säger Frida Stenmark.

Dessa regler gäller retroaktivt, det spelar alltså ingen roll om byggnaden är gammal eller ny om enkelt avhjälpta hinder påträffas. Frida Stenmark framhåller att god tillgänglighet är ett enkelt sätt för näringsidkare att bredda sin kundkrets. 

– När det gäller framkomlighet är det kanske framför allt rullstolsburna som många tänker på. Men föräldern med barnvagnen eller personen med ”dramaten” har också nytta av att till exempel nivåskillnader är avhjälpta med ramp eller att tunga dörrar är försedda med dörrautomatik. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Så här kontaktar du samhälls­byggnadskontoret:

E-post: sbk@oskarshamn.se

Tel bygglovshandläggare: 0491-887 30

(telefontid mån–tors 09.30–11.30)

Tel byggnadsinspektör: 0491-880 00
(anmälningsärenden)

 

Den nya broschyren ”När du ska bygga” finns att hämta på Servicecenter och är full av matnyttiga tips. Broschyren finns även i digital form på
www.oskarshamn.se.

Bygglovsprocessen – steg för steg

1. Behöver du bygglov? Det beror på vad det är du vill göra och var du ska göra det. Känner du dig osäker på om du behöver ansöka om bygglov är du välkommen att ta kontakt med byggavdelningen.

2. Beställ nybyggnadskarta. Ska du göra en nybyggnad krävs det oftast att du har en nybyggnadskarta som du kan beställa på kartavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Nybyggnadskartan visar detaljplanens bestämmelser som exempelvis hur högt du får bygga samt hur mycket. 

3. Lämna in din ansökan. Blanketter hittar du på www.oskarshamn.se. Var noggrann när du fyller i ansökan så att den är komplett, då blir handläggningstiden kortare. Det är också viktigt att du tillsammans med din ansökan bifogar ritningar. 

4. Handläggningstid. När ansökan är komplett gör samhällsbyggnadskontoret en ­bedömning för att se om den stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Enligt lag har du rätt att få besked inom tio veckor med undantag för de mer komplicerade ärendena, där du får besked inom 20 veckor. 

5. Bygglovsbeslut. Ett beviljat bygglov innebär att din ansökan är godkänd. Var noga med att inte påbörja ditt arbete förrän du tilldelats ett startbesked. En lovpliktig åtgärd får inte, trots att ett startbesked getts, påbörjas tidigast fyra veckor efter det att bygglovsbeslutet har kungjorts i post- och inrikestidningar. 

6. Tekniskt samråd. Ska hållas för de flesta åtgärder där det behövs en kontrollansvarig. 

7. Startbesked. För att få påbörja ditt byggprojekt krävs ett startbesked. Vid enklare ärenden där det inte krävs något tekniskt samråd kommer startbeskedet samtidigt som ditt bygglov. 

8. Utstakning. I samband med startbesked tas det även beslut om det behövs ­utstakning. En utstakning gör man innan själva byggarbetet påbörjas och innebär att läget av en ­byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt bygglovsbeslutet. 

9. Arbetsplatsbesök. Byggnadsinspektören kontrollerar bland annat att kontrollplanen
och bygglovet följs. 

10. Slutsamråd. När ditt byggprojekt nästan är klart ska du i god tid meddela din kontrollansvarige detta så att ett möte kan bokas in med byggnadsinspektören. På slutsamrådet ska byggherren redovisa att bygglovet har följts och att kontroller enligt kontrollplanen har utförts.  

11. Slutbesked. När alla förutsättningar är uppfyllda får du ett slutbesked av byggnadsinspektören. Tänk på att byggnaden eller åtgärden inte får nyttjas innan du har fått slutbeskedet. 

Från broschyren ”När du ska bygga” som återfinns på www.oskarshamn.se.

Säkra bygglovet i god tid inför sommarens projekt

Ny altan, tillbyggnad på huset eller kanske ett garage? Nu är det hög tid att söka bygglov inför sommarens projekt. En del lagändringar har skett som är bra att veta om. Men framför allt är det viktigt att skicka in kompletta handlingar från början.

Många funderar just nu på sina sommarprojekt, vilket märks tydligt på samhällsbyggnadskontorets byggavdelning. Altanbyggen är särskilt på tapeten för tillfället och för dessa har nya, förenklade byggregler tagits fram. 

– Om altanen sträcker sig högst 1,8 meter över marknivån krävs inget bygglov. Avståndet till bostadshuset får vara max 3,6 meter och minsta avstånd till tomtgräns är 4,5 meter. Är altanen försedd med staket eller räcke mäts höjden upp till golvet, men om den är försedd med ett plank krävs alltid bygglov i de fall altanens och plankets höjd tillsammans överstiger 1,8 meter, förklarar byggnadsinspektör Peter Lorentzon och rekommenderar den som planerar ett altanbygge att läsa på kommunens hemsida om vilka regler som gäller. 

 

Fasadändringar av en- eller tvåbostadshus kräver oftast inget bygglov, men det finns undantag. Ett sådant kan till exempel vara att huset bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Och det är inte bara för gamla hus detta kan vara aktuellt – det kan även gälla för hus från 1960- och 70-talet. 

– När det gäller fasadändringar får vi in många frågor gällande målning av tegel. Det är något som vi inte är särskilt positiva till. Men för alla ansökningar om fasadändring är det viktigt att skicka med bilder på huset, då blir det lättare för oss att göra en bra bedömning, säger bygglovsarkitekt Kalin Genov. 

Så här års kommer det in mycket ansökningar till samhällsbyggnads-kontoret och trycket har ökat ytterligare på grund av pandemin. Bästa sättet att snabba på bygglovsprocessen är att skicka in kompletta handlingar från början. Därför rekommenderar samhällsbyggnadskontoret att ringa eller mejla för att räta ut eventuella frågetecken innan själva ansökan – det sparar tid för alla inblandade. Telefontiden är måndag–torsdag klockan 9.30-11.30 och numret är 0491-887 30. 

 

När det gäller just fasadändringar eller installation av solpaneler är det bra att mejla, eftersom det behövs ett foto på den nuvarande fasaden. Mejla till sbk@oskarshamn.se. 

– Mycket information finns också på vår hemsida, www.oskarshamn.se. Klicka dig vidare på fliken Bygglov, boende och miljö och välj Bygglov och övriga tillstånd. Där finns en broschyr som heter ”Planerar du att bygga?” med all information du behöver veta inför projekten, säger bygglovshandläggare Tilda Nilsson.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Bygglovsprocessen – steg för steg

1. Behöver du bygglov? Beror helt på
vad du ska göra och var du ska göra det. Läs mer på kommunens eller ­Boverkets hem­sida. Är du osäker – kontakta ­samhällsbyggnadskontoret. 

2. Beställ nybyggnadskarta. Behövs oftast vid en nybyggnad. Den använder du som underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Beställ hos kartavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. 

3. Lämna in din ansökan. Blanketter hittar du på www.oskarshamn.se. Bifoga kompletta handlingar på en gång så går beslutet om bygglov mycket fortare. 

4. Handläggningstid. Samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning av ansökan och ser om den stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.
Enligt lag har du rätt att få besked inom tio veckor, från och med den dagen när ansökan är komplett. 

5. Bygglovsbeslut. Ett beviljat beslut innebär att din ansökan är godkänd, men du måste fortfarande invänta startbesked samt att beslutet publiceras i post- och inrikestidningar. 

6. Tekniskt samråd. Hålls för de flesta ­åtgärder där det behövs en kontroll­ansvarig. 

7. Startbesked. Behövs för att du ska få börja bygga. Dock får inte en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked getts, ­påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att bygglovs­beslutet har kungjorts i post- och inrikestidningar.

8. Utstakning. Sker alltid vid större ­nybyggnationer samt om byggnader ­placeras för nära tomtgräns. Utstakning är en markering av byggnaden eller ­anläggningen som görs på marken innan byggnadsarbetena påbörjas.

9. Arbetsplatsbesök. Byggnadsinspektören kontrollerar att kontrollplanen och bygg­lovet följs. 

10. Slutsamråd. När projektet börjar bli färdigt ska ett slutsamråd hållas med byggnads­inspektören och du som bygger, för att visa att bygglovet följts och att ­kontroller utförts enligt kontrollplanen.

11. Slutbesked. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas förrän du fått slut­besked. Detta fås när alla förutsättningar
är uppfyllda. 

Från broschyren ”Planerar du att bygga?” som återfinns på www.oskarshamn.se. 

Planarkitekterna Sarah Hassib och Mikael Strömberg.

Efterlängtade tomter på gång

Närhet till både stan och havet. Det planerade bostads­området längs med Östersjö­vägen ­fångar det allra bästa med Oskarshamn. 

Det är med tillförsikt i blicken som kommunens planarkitekter Sarah Hassib och Mikael Strömberg presenterar planerna för nya bostadsområden i Oskarshamns kommun. 

– Nu har vi äntligen kommit i gång ordentligt med bostadsplaner. Först ut är det nya området längs med Östersjövägen som har varit ute på samråd. Planen kommer förhoppningsvis att vara klar under våren 2021, berättar Sarah Hassib. 

Förslaget innehåller totalt 25 tomter i storleken 1 000–1 200 kvadratmeter. Därmed finns det gott om plats för att bygga både enplanshus och garage om man så önskar. 

– Avsikten är att det ska bli villatomter men planen är flexibel och tillåter både radhus och villor. Med den föreslagna högsta nockhöjden ska det även vara möjligt att bygga tvåvåningshus, berättar Mikael Strömberg. 

Detaljplan Östersjövägen.

Klara 2022

När planen blivit godkänd och vunnit laga kraft dröjer det cirka ett år innan tomterna är färdigställda och byggklara. Delar av skogen ska avverkas, berg ska sprängas bort och marken ska fyllas ut för att tomterna ska bli jämna och fina. Befintliga gångstigar i området kommer att ändras något, men inte tas bort. Och paintballbanan kommer att tilldelas en annan plats i kommunen. 

Sarah Hassib räknar med att tomterna vid Östersjövägen kommer ut till försäljning under våren 2022.

– Vi tror och hoppas det. Och då kommer tomterna att erbjudas till dem som har anmält sig till den kommunala tomtkön. Den som köper en tomt här kommer att kunna bygga sig ett riktigt bra boende, nära till både stan och havet, konstaterar hon. 

Detaljplan Rödsle.

Tomter i Rödsle

Cirka ett år längre bort i planavdelningens pipeline finns detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Rödsle. Om planarbetet flyter på räknar Mikael Strömberg med att tomterna i området, cirka 20 stycken till antalet, ska vara färdiga och ute till försäljning sommaren 2023.

– Målet är att göra stora tomter för att frambringa en mer lantlig miljö. Samtidigt skapar vi förutsättningar för en utbyggnad av Långelids förskola eftersom vi ser att det finns ett behov av det, berättar han. 

Saltvik och Dragskär

Utöver Östersjövägen och Rödsle finns det ytterligare två områden att hålla koll på för den som är på jakt efter en tomt i Oskarshamns kommun. I Saltvik har en ny detaljplan som möjliggör cirka 45 nya tomter nyligen vunnit laga kraft. Och i Dragskär har en naturinventering påbörjats för att undersöka förutsättningarna för 20 nya tomter. Båda dessa planuppdrag har gjorts på fastighetsägarens initiativ och tomterna kommer att säljas privat. 

En lista över lediga kommunala tomter finns på kommunens hemsida oskarshamn.se. Där finns även en blankett för att anmäla sig till den kommunala tomtkön.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Bli en klok konsument

Den 29 juli hade mänskligheten gjort av med årets budget av förnybara resurser. Bara i Sverige lever vi som att det fanns fyra jordklot. 
– Det är hög tid att konsumera mindre och klokare. Inte minst för våra barn och barnbarns skull.

Det säger Heléne Fransson, klimat­- och energirådgivare på samhällsbyggnadskontoret, som jobbar med att tipsa kommuninvånarna och företagen kring hur konsumtionen kan minska.
– Vi behöver förändra oss. Så är det. Vi behöver bli klokare konsumenter, säger hon.

Den symboliska dagen ”Earth Overshoot Day” inföll rekordtidigt i år, redan i juli månad. Det ger en tydlig indikation på att mänskligheten lever över sina tillgångar. På 1970­talets början inföll dagen i december och har sedan, år för år, flyttats bakåt.
– Lite läskigt faktiskt. Det går inte längre att tänka att det löser sig av sig självt, alla måste börja fundera och ändra på sina konsumtionsvanor. Alla kan inte göra allt – men alla kan göra något.

Här kommer några råd som är bra att ta till sig:

• Välj schysst producerade produkter såsom Fairtrade-­märkta eller ekologiska produkter, med omtanke om både människa och miljö.

• Öka mängden grönsaker och välj gärna svenskt eller lokalproducerat.

• Handla lokalt. E­handelns trans­porter är en stor miljöbov. Dessutom bidrar du till att de lokala butikerna får finnas kvar.

• Satsa på kvalitet istället för kvantitet. Köp varor som håller längre, så handlar du mer sällan och sparar dessutom pengar.

• Impulshandla mindre. När du impulshandlar köper du oftast mer än vad du planerat för.

• Reparera och laga i stället för att köpa nytt!

• Handla second hand.

• Förändra ditt beteende i små steg. Förändring sker inte över natt och en långsam förändring är oftast det som håller i längden.

För ytterligare tips, ta gärna kontakt med Heléne Fransson – det är helt gratis. Hon nås på 0491-­887 88 eller helene.fransson@oskarshamn.se.

Text & foto Kristin Wennerström

Rekordsnabb handläggningstid

Ett sammansvetsat gäng och ännu bättre rutiner har gjort att bygglovshandläggarna är snabbare än någonsin. Men det finns ändå fördelar med att söka bygglov inför sommarens renoveringar – redan nu.

– Det är lika bra att ha det gjort tidigt. Istället för att du ska behöva stressa med det sen när byggnationen ska hoppa igång. Man måste ju invänta start­besked efter beviljandet av bygglov också, annars blir det fråga om byggsanktionsavgifter, säger Kristina Erlandsson, miljö­- och byggchef på samhällsbyggnadskontoret, och näm­ner att de har som mest att göra strax före sommaren.
Ibland är det svårt att veta när det behövs bygglov eller anmälan. Det bästa är att kontakta en bygglovshand­läggare för att få veta vad som gäller för just din byggnation. Måndag till torsdag mellan klockan 9.30 och 11.30 finns handläggarna tillgängliga via gruppnumret 0491­-887 30.

Kristina Erlandsson och Ida Norling på samhällsbyggnadskontoret berättar att handläggningstiden både för bygglov och kartärenden generellt sett är mycket kort.

– Införandet av gruppnumret för tre år sedan blev en jättebra åtgärd. Kommuninvånarna får alltid tag på oss och vi får arbetsro för ärendena resten av tiden, säger Kristina Erlandsson.
Detta i kombination med att de fem handläggarna arbetat tillsammans ett längre tag och blivit mer samman­svetsade, har handläggningstiden förkortats än mera.
– Det finns en förutfattad mening att det tar lång tid att söka bygglov. Men så är det faktiskt inte. Förra året handlades 73 procent av bygglovs­ansökningarna inom fem veckor och 98 procent inom de lagstadgade tio veckorna. Något vi förstås är väldigt stolta över.
Imponerande siffror, med tanke på att handläggningstiden för ett kom­plett bygglovsärende åren dessförinnan låg på redan höga 90­-95 procent inom tio veckor. Även handläggningstiden för kartärenden på samhällsbyggnads­kontorets kartavdelning är kort. För att göra en bygglovsansökan komplett behövs nämligen ofta en karta över fastigheten. Antingen ett kartutdrag eller en nybyggnadskarta.
En nyhet för i år är att det finns ett mellanting; en bygglovskarta.
– Det behövdes ett mellanting som inte var lika kostsamt eller krävde lika mycket kontroller som en nybyggnads­karta. Därför har vi nu lanserat bygglovskarta. Det kan behövas vid exempelvis en byggnation av ett inglasat uterum. Vi gör en fältkontroll, mäter in byggnaden och levererar kartan inom tio arbetsdagar. Sedan kan du söka bygglov med övriga hand­lingar, säger kartchefen Ida Norling.

FAKTA KOMPLETT BYGGLOVSÄRENDE
För att minska handläggningstiden än mera, ha ett komplett bygglovsärende från början. Bland annat behövs en teknisk beskrivning, en situationsplan och olika ritningar. Besök www.oskarshamn.se för att läsa mera eller se detaljplanen för din fastighet. Ibland behövs inte bygglov, utan det räcker med en anmälan och vissa ritningar. Så som vid Attefallshus eller en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter. Dock krävs startbesked för att få påbörja byggnationen, både vid bygglov och anmälan. Kontakta bygglovsavdelningen om du har frågor om din byggnation eller vilka kartor som behövs.

Text & foto: Kristin Wennerström

Slutrökt på lekplatser

Från och med i sommar är det olagligt att röka på bland annat uteserveringar, busshållplatser och lekplatser. Dessutom behövs det tillstånd för att sälja tobak.

Detta står klart efter att riksdagen alldeles nyligen röstade igenom den nya tobakslagstiftningen.
– Det blir ett utökat rökningsförbud på vissa allmänna platser. Även ingångar till verksamheter blir rökfria, säger Sofie Sandelius, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamn.
– Det räcker alltså inte att rökare går utanför lokalen och röker, de måste gå iväg en bit från exempelvis uteserveringen. Detta för att gäster inte ska behöva passera eller sitta i rök. Bryts detta har restaurangägaren rätt att avvisa gäster, fortsätter hon.
Förbudet gäller inte bara cigaretter utan även andra tobaksprodukter som behöver hettas upp för att inhaleras samt E-cigaretter och rökning av örtprodukter.
– Det är klart att det blir en omställning i början. Men det var det när rökning förbjöds inne på restauranger också, nu är det en självklarhet, säger kollegan Linda Dynestad, även hon miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.
Den nya lagen innebär också att alla försäljningsställen av tobaksprodukter måste ansöka om tillstånd av kommunen för att få sälja. Tidigare räckte det med en anmälan.
– Det blir samma tillvägagångssätt som för servering av alkohol. En prövning om personlig tillämpning görs av oss handläggare, bland annat skickar vi en remiss till polismyndigheten för att se om personen finns i belastningsregistret. Dessutom gör vi en ekonomisk granskning, säger Sofie Sandelius.
Den nya lagen, som syftar till att minska användningen av tobak, börjar gälla 1 juli 2019.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

RÖKFÖRBUDET
Från och med 1 juli blir det förbjudet att röka på:

  • Områden utomhus avsedda för väntande resenärer i kollektivtrafiken
  • Inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsverksamhet
  • Lekplatser för allmänheten
  • Vid alla entréer till rökfria lokaler samt andra utrymmen som allmänheten har tillträde till

Ny livsmedelslag med hårdare straff

Vid årsskiftet skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Det resulterade i att kommunen nu är skyldig att besluta om sanktionsavgift för den som inte registrerat sin verksamhet inom försäljning eller servering av livsmedel. Detta gäller även vid ägarbyte.
– Det spelar ingen roll om det skett uppsåtligen eller inte. Vi måste ändå ta en avgift, säger Linda Dynestad, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamn.
Berörda av lagändringen är exempelvis de som driver restauranger, livsmedelsbutiker, kiosker, skolkök, grossistlager och bagerier. En livsmedelsanläggning ska registreras senast 14 dagar innan att verksamheten har startat. Syftet är att kontrollera att livsmedelsföretagare följer gällande regler och på så vis ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till rättvis konkurrens.
Ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret om du är osäker på att din firma behöver registreras.

Inventering för miljöns bästa

Grönt, gult eller rött! För att underlätta kommunens inventering av enskilda avlopp och dessutom slippa inspektionsavgift uppmanas berörda fastighetsägare att göra en egen bedömning.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det enskilda avloppet uppfyller de lagar och regler som finns. De flesta enskilda avlopp är gamla och många fastighetsägare är medvetna om att deras avlopp är bristfälliga.
– Tyvärr är detta inte något som åtgärdas i större utsträckning och därför inleddes inventeringen av alla enskilda avlopp 2015. Till grund för inventeringen ligger bland annat det nationella miljömålet med syfte att stoppa övergödningen av vattendrag, sjöar och slutligen Östersjön, säger miljö-­ och hälsoskyddsinspektör Mac Nilsson.
Tillsammans med kollegan Emma Marcusson ska de inventera cirka 200 enskilda avlopp per år. Enligt VA-­planen finns totalt närmare 4 000 enskilda avlopp i kommunen.
– Inventeringen kommer att pågå fram till 2030. Då ska alla enskilda avlopp vara inventerade och godkända. Turordning bestäms av en geografisk prioriteringskarta där särskilt utsatta områden ligger först, förklarar de.
För att både underlätta och slippa inspektionsavgift uppmanas berörda fastighetsägare i samband med inven­ teringen att själva göra en kontroll av sitt avlopp och lämna in uppgifter. Enligt ett utskickat frågeformulär ska avloppets beskaffenhet rangordnas i ett antal punkter i grönt, gult eller rött beroende på om det anses godkänt eller inte.
–Kan fastighetsägaren lämna tyd­liga uppgifter om sitt avlopp som gör att vi inte behöver göra inspektion på plats så tar vi inte någon avgift. Avlopp som är mer än 15 år gamla inspekterar vi alltid på plats. Har ägaren uppgett att avloppet är ”grönt” och det stämmer tar vi inte ut någon avgift i dessa fall heller, säger Mac Nilsson.
I de mest utsatta områdena, framför allt längs kusten, pågår en utbyggnad av det kommunala VA-­nätet. I de fall där det inte är aktuellt med kommu­nalt VA och där fastighetsägaren har ett underkänt enskilt avlopp ska detta åtgärdas.
– Det finns flera olika lösningar för godkända avlopp. Vi är inte konsulter, men är behjälpliga med information om vilka krav som ställs, råd om olika lösningar, hänvisningar och tips för de som är osäkra kring åtgärder för sitt enskilda avlopp, förklarar Mac Nilsson och Emma Marcusson.

Text & foto: Mikael Bergkvist

KONTROLLPUNKTER FÖR ENSKILDA AVLOPP:

• Slamavskiljaren (storlek, utformning, skick och funktion)
• Eventuella efterföljande brunnar (rensbrunn, pumpbrunn och fördelningsbrunn)
• Eventuella efterföljande reningssteg (typ, storlek, placering och funktion)
• Luftnings- och inspektionsrör
• Utsläppspunkt (om det finns någon sådan)
• Om tillstånd finns för anläggningen

Arbetsgången för avloppsinventering
1. Inventeringsområde väljs ut utifrån kommunens VA-plan
2. Information om inventeringen skickas ut, tillsammans med frågeformulär och checklista
3. Vid behov görs kontroll på plats
4. Bedömning av det enskilda avloppet skickas ut
5. Beslut om utsläppsförbud fattas om underkänt avlopp inte åtgärdas på eget initiativ

Nya gatunamn engagerar

Namngivning av nya torg och gator är något som engagerar många kommuninvånare.
Alla fastigheter måste ha en adress – men den är inte permanent.

I samband med Coops utbyggnad för­svann ett stycke av Hantverksgatans nordligaste del mot Köpmangatan. Av naturliga skäl fick den nya gatstum­pen namnet Biogränd samtidigt som vägen på andra sidan Coop införlivades med den befintliga Slottsgatan.
– Totalt berördes ett 30-­tal boende av de nya gatunamnen och adresserna. I vissa fall kan en sådan här adress­ ändring vara lite känslig. Men här var det ingen som hade några synpunkter, berättar kartchef Ida Norling och kart­tekniker Eva Nääf på Oskarshamns kommun.
Det är fritt fram för allmänheten att komma in med förslag till torg­- och gatunamn i samband med att nya bostadsområden och stadsdelar växer fram. Detsamma gäller även vid namnändringar av befintliga gator och torg. Förslagen beaktas av gatunamns­beredningen innan kommunstyrelsen tar det slutgiltiga beslutet. Samhälls­byggnadskontoret ansvarar sedan för att alla fastigheterna på de aktuella gatorna får en adress.
En av de nyaste gatorna i Oskars­hamn som har namngivits är Lauras Väg mellan Jungnergatan och Faner­gatan vid Bomansområdet. Den är upp­kallad efter en av Oskarshamns första borgmästare Bertrand Lindgrens fru, Laura Lindgren, som levde 1858–1932.
– De var dessutom det första paret som gifte sig i Oskarshamns kyrka. Det är även lite speciellt att det är en kvinna. Det vanligaste är annars att betydande män får gator eller torg uppkallade efter sig, konstaterar Ida Norling och tillägger att kommunen har som regel att aldrig namnge gator eller torg efter levande personer.
Ett exempel på namnändring är en mindre del av Kummelvägen i Döder­hult som numera heter Hedströms väg.
– Den är uppkallad efter Gösta och Karin Hedström som testamenterade drygt 30 miljoner kronor till de äldre i kommunen. Det var Hedströms dona­tionsfond som ville uppmärksamma dem, berättar Ida Norling och Eva Nääf.

Text och foto: Mikael Bergkvist