Inlägg

Säkra bygglovet i god tid inför sommarens projekt

Ny altan, tillbyggnad på huset eller kanske ett garage? Nu är det hög tid att söka bygglov inför sommarens projekt. En del lagändringar har skett som är bra att veta om. Men framför allt är det viktigt att skicka in kompletta handlingar från början.

Många funderar just nu på sina sommarprojekt, vilket märks tydligt på samhällsbyggnadskontorets byggavdelning. Altanbyggen är särskilt på tapeten för tillfället och för dessa har nya, förenklade byggregler tagits fram. 

– Om altanen sträcker sig högst 1,8 meter över marknivån krävs inget bygglov. Avståndet till bostadshuset får vara max 3,6 meter och minsta avstånd till tomtgräns är 4,5 meter. Är altanen försedd med staket eller räcke mäts höjden upp till golvet, men om den är försedd med ett plank krävs alltid bygglov i de fall altanens och plankets höjd tillsammans överstiger 1,8 meter, förklarar byggnadsinspektör Peter Lorentzon och rekommenderar den som planerar ett altanbygge att läsa på kommunens hemsida om vilka regler som gäller. 

 

Fasadändringar av en- eller tvåbostadshus kräver oftast inget bygglov, men det finns undantag. Ett sådant kan till exempel vara att huset bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Och det är inte bara för gamla hus detta kan vara aktuellt – det kan även gälla för hus från 1960- och 70-talet. 

– När det gäller fasadändringar får vi in många frågor gällande målning av tegel. Det är något som vi inte är särskilt positiva till. Men för alla ansökningar om fasadändring är det viktigt att skicka med bilder på huset, då blir det lättare för oss att göra en bra bedömning, säger bygglovsarkitekt Kalin Genov. 

Så här års kommer det in mycket ansökningar till samhällsbyggnads-kontoret och trycket har ökat ytterligare på grund av pandemin. Bästa sättet att snabba på bygglovsprocessen är att skicka in kompletta handlingar från början. Därför rekommenderar samhällsbyggnadskontoret att ringa eller mejla för att räta ut eventuella frågetecken innan själva ansökan – det sparar tid för alla inblandade. Telefontiden är måndag–torsdag klockan 9.30-11.30 och numret är 0491-887 30. 

 

När det gäller just fasadändringar eller installation av solpaneler är det bra att mejla, eftersom det behövs ett foto på den nuvarande fasaden. Mejla till sbk@oskarshamn.se. 

– Mycket information finns också på vår hemsida, www.oskarshamn.se. Klicka dig vidare på fliken Bygglov, boende och miljö och välj Bygglov och övriga tillstånd. Där finns en broschyr som heter ”Planerar du att bygga?” med all information du behöver veta inför projekten, säger bygglovshandläggare Tilda Nilsson.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Bygglovsprocessen – steg för steg

1. Behöver du bygglov? Beror helt på
vad du ska göra och var du ska göra det. Läs mer på kommunens eller ­Boverkets hem­sida. Är du osäker – kontakta ­samhällsbyggnadskontoret. 

2. Beställ nybyggnadskarta. Behövs oftast vid en nybyggnad. Den använder du som underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Beställ hos kartavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. 

3. Lämna in din ansökan. Blanketter hittar du på www.oskarshamn.se. Bifoga kompletta handlingar på en gång så går beslutet om bygglov mycket fortare. 

4. Handläggningstid. Samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning av ansökan och ser om den stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen.
Enligt lag har du rätt att få besked inom tio veckor, från och med den dagen när ansökan är komplett. 

5. Bygglovsbeslut. Ett beviljat beslut innebär att din ansökan är godkänd, men du måste fortfarande invänta startbesked samt att beslutet publiceras i post- och inrikestidningar. 

6. Tekniskt samråd. Hålls för de flesta ­åtgärder där det behövs en kontroll­ansvarig. 

7. Startbesked. Behövs för att du ska få börja bygga. Dock får inte en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked getts, ­påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att bygglovs­beslutet har kungjorts i post- och inrikestidningar.

8. Utstakning. Sker alltid vid större ­nybyggnationer samt om byggnader ­placeras för nära tomtgräns. Utstakning är en markering av byggnaden eller ­anläggningen som görs på marken innan byggnadsarbetena påbörjas.

9. Arbetsplatsbesök. Byggnadsinspektören kontrollerar att kontrollplanen och bygg­lovet följs. 

10. Slutsamråd. När projektet börjar bli färdigt ska ett slutsamråd hållas med byggnads­inspektören och du som bygger, för att visa att bygglovet följts och att ­kontroller utförts enligt kontrollplanen.

11. Slutbesked. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas förrän du fått slut­besked. Detta fås när alla förutsättningar
är uppfyllda. 

Från broschyren ”Planerar du att bygga?” som återfinns på www.oskarshamn.se. 

Planarkitekterna Sarah Hassib och Mikael Strömberg.

Efterlängtade tomter på gång

Närhet till både stan och havet. Det planerade bostads­området längs med Östersjö­vägen ­fångar det allra bästa med Oskarshamn. 

Det är med tillförsikt i blicken som kommunens planarkitekter Sarah Hassib och Mikael Strömberg presenterar planerna för nya bostadsområden i Oskarshamns kommun. 

– Nu har vi äntligen kommit i gång ordentligt med bostadsplaner. Först ut är det nya området längs med Östersjövägen som har varit ute på samråd. Planen kommer förhoppningsvis att vara klar under våren 2021, berättar Sarah Hassib. 

Förslaget innehåller totalt 25 tomter i storleken 1 000–1 200 kvadratmeter. Därmed finns det gott om plats för att bygga både enplanshus och garage om man så önskar. 

– Avsikten är att det ska bli villatomter men planen är flexibel och tillåter både radhus och villor. Med den föreslagna högsta nockhöjden ska det även vara möjligt att bygga tvåvåningshus, berättar Mikael Strömberg. 

Detaljplan Östersjövägen.

Klara 2022

När planen blivit godkänd och vunnit laga kraft dröjer det cirka ett år innan tomterna är färdigställda och byggklara. Delar av skogen ska avverkas, berg ska sprängas bort och marken ska fyllas ut för att tomterna ska bli jämna och fina. Befintliga gångstigar i området kommer att ändras något, men inte tas bort. Och paintballbanan kommer att tilldelas en annan plats i kommunen. 

Sarah Hassib räknar med att tomterna vid Östersjövägen kommer ut till försäljning under våren 2022.

– Vi tror och hoppas det. Och då kommer tomterna att erbjudas till dem som har anmält sig till den kommunala tomtkön. Den som köper en tomt här kommer att kunna bygga sig ett riktigt bra boende, nära till både stan och havet, konstaterar hon. 

Detaljplan Rödsle.

Tomter i Rödsle

Cirka ett år längre bort i planavdelningens pipeline finns detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Rödsle. Om planarbetet flyter på räknar Mikael Strömberg med att tomterna i området, cirka 20 stycken till antalet, ska vara färdiga och ute till försäljning sommaren 2023.

– Målet är att göra stora tomter för att frambringa en mer lantlig miljö. Samtidigt skapar vi förutsättningar för en utbyggnad av Långelids förskola eftersom vi ser att det finns ett behov av det, berättar han. 

Saltvik och Dragskär

Utöver Östersjövägen och Rödsle finns det ytterligare två områden att hålla koll på för den som är på jakt efter en tomt i Oskarshamns kommun. I Saltvik har en ny detaljplan som möjliggör cirka 45 nya tomter nyligen vunnit laga kraft. Och i Dragskär har en naturinventering påbörjats för att undersöka förutsättningarna för 20 nya tomter. Båda dessa planuppdrag har gjorts på fastighetsägarens initiativ och tomterna kommer att säljas privat. 

En lista över lediga kommunala tomter finns på kommunens hemsida oskarshamn.se. Där finns även en blankett för att anmäla sig till den kommunala tomtkön.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Bli en klok konsument

Den 29 juli hade mänskligheten gjort av med årets budget av förnybara resurser. Bara i Sverige lever vi som att det fanns fyra jordklot. 
– Det är hög tid att konsumera mindre och klokare. Inte minst för våra barn och barnbarns skull.

Det säger Heléne Fransson, klimat­- och energirådgivare på samhällsbyggnadskontoret, som jobbar med att tipsa kommuninvånarna och företagen kring hur konsumtionen kan minska.
– Vi behöver förändra oss. Så är det. Vi behöver bli klokare konsumenter, säger hon.

Den symboliska dagen ”Earth Overshoot Day” inföll rekordtidigt i år, redan i juli månad. Det ger en tydlig indikation på att mänskligheten lever över sina tillgångar. På 1970­talets början inföll dagen i december och har sedan, år för år, flyttats bakåt.
– Lite läskigt faktiskt. Det går inte längre att tänka att det löser sig av sig självt, alla måste börja fundera och ändra på sina konsumtionsvanor. Alla kan inte göra allt – men alla kan göra något.

Här kommer några råd som är bra att ta till sig:

• Välj schysst producerade produkter såsom Fairtrade-­märkta eller ekologiska produkter, med omtanke om både människa och miljö.

• Öka mängden grönsaker och välj gärna svenskt eller lokalproducerat.

• Handla lokalt. E­handelns trans­porter är en stor miljöbov. Dessutom bidrar du till att de lokala butikerna får finnas kvar.

• Satsa på kvalitet istället för kvantitet. Köp varor som håller längre, så handlar du mer sällan och sparar dessutom pengar.

• Impulshandla mindre. När du impulshandlar köper du oftast mer än vad du planerat för.

• Reparera och laga i stället för att köpa nytt!

• Handla second hand.

• Förändra ditt beteende i små steg. Förändring sker inte över natt och en långsam förändring är oftast det som håller i längden.

För ytterligare tips, ta gärna kontakt med Heléne Fransson – det är helt gratis. Hon nås på 0491-­887 88 eller helene.fransson@oskarshamn.se.

Text & foto Kristin Wennerström

Rekordsnabb handläggningstid

Ett sammansvetsat gäng och ännu bättre rutiner har gjort att bygglovshandläggarna är snabbare än någonsin. Men det finns ändå fördelar med att söka bygglov inför sommarens renoveringar – redan nu.

– Det är lika bra att ha det gjort tidigt. Istället för att du ska behöva stressa med det sen när byggnationen ska hoppa igång. Man måste ju invänta start­besked efter beviljandet av bygglov också, annars blir det fråga om byggsanktionsavgifter, säger Kristina Erlandsson, miljö­- och byggchef på samhällsbyggnadskontoret, och näm­ner att de har som mest att göra strax före sommaren.
Ibland är det svårt att veta när det behövs bygglov eller anmälan. Det bästa är att kontakta en bygglovshand­läggare för att få veta vad som gäller för just din byggnation. Måndag till torsdag mellan klockan 9.30 och 11.30 finns handläggarna tillgängliga via gruppnumret 0491­-887 30.

Kristina Erlandsson och Ida Norling på samhällsbyggnadskontoret berättar att handläggningstiden både för bygglov och kartärenden generellt sett är mycket kort.

– Införandet av gruppnumret för tre år sedan blev en jättebra åtgärd. Kommuninvånarna får alltid tag på oss och vi får arbetsro för ärendena resten av tiden, säger Kristina Erlandsson.
Detta i kombination med att de fem handläggarna arbetat tillsammans ett längre tag och blivit mer samman­svetsade, har handläggningstiden förkortats än mera.
– Det finns en förutfattad mening att det tar lång tid att söka bygglov. Men så är det faktiskt inte. Förra året handlades 73 procent av bygglovs­ansökningarna inom fem veckor och 98 procent inom de lagstadgade tio veckorna. Något vi förstås är väldigt stolta över.
Imponerande siffror, med tanke på att handläggningstiden för ett kom­plett bygglovsärende åren dessförinnan låg på redan höga 90­-95 procent inom tio veckor. Även handläggningstiden för kartärenden på samhällsbyggnads­kontorets kartavdelning är kort. För att göra en bygglovsansökan komplett behövs nämligen ofta en karta över fastigheten. Antingen ett kartutdrag eller en nybyggnadskarta.
En nyhet för i år är att det finns ett mellanting; en bygglovskarta.
– Det behövdes ett mellanting som inte var lika kostsamt eller krävde lika mycket kontroller som en nybyggnads­karta. Därför har vi nu lanserat bygglovskarta. Det kan behövas vid exempelvis en byggnation av ett inglasat uterum. Vi gör en fältkontroll, mäter in byggnaden och levererar kartan inom tio arbetsdagar. Sedan kan du söka bygglov med övriga hand­lingar, säger kartchefen Ida Norling.

FAKTA KOMPLETT BYGGLOVSÄRENDE
För att minska handläggningstiden än mera, ha ett komplett bygglovsärende från början. Bland annat behövs en teknisk beskrivning, en situationsplan och olika ritningar. Besök www.oskarshamn.se för att läsa mera eller se detaljplanen för din fastighet. Ibland behövs inte bygglov, utan det räcker med en anmälan och vissa ritningar. Så som vid Attefallshus eller en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter. Dock krävs startbesked för att få påbörja byggnationen, både vid bygglov och anmälan. Kontakta bygglovsavdelningen om du har frågor om din byggnation eller vilka kartor som behövs.

Text & foto: Kristin Wennerström

Slutrökt på lekplatser

Från och med i sommar är det olagligt att röka på bland annat uteserveringar, busshållplatser och lekplatser. Dessutom behövs det tillstånd för att sälja tobak.

Detta står klart efter att riksdagen alldeles nyligen röstade igenom den nya tobakslagstiftningen.
– Det blir ett utökat rökningsförbud på vissa allmänna platser. Även ingångar till verksamheter blir rökfria, säger Sofie Sandelius, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamn.
– Det räcker alltså inte att rökare går utanför lokalen och röker, de måste gå iväg en bit från exempelvis uteserveringen. Detta för att gäster inte ska behöva passera eller sitta i rök. Bryts detta har restaurangägaren rätt att avvisa gäster, fortsätter hon.
Förbudet gäller inte bara cigaretter utan även andra tobaksprodukter som behöver hettas upp för att inhaleras samt E-cigaretter och rökning av örtprodukter.
– Det är klart att det blir en omställning i början. Men det var det när rökning förbjöds inne på restauranger också, nu är det en självklarhet, säger kollegan Linda Dynestad, även hon miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.
Den nya lagen innebär också att alla försäljningsställen av tobaksprodukter måste ansöka om tillstånd av kommunen för att få sälja. Tidigare räckte det med en anmälan.
– Det blir samma tillvägagångssätt som för servering av alkohol. En prövning om personlig tillämpning görs av oss handläggare, bland annat skickar vi en remiss till polismyndigheten för att se om personen finns i belastningsregistret. Dessutom gör vi en ekonomisk granskning, säger Sofie Sandelius.
Den nya lagen, som syftar till att minska användningen av tobak, börjar gälla 1 juli 2019.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

RÖKFÖRBUDET
Från och med 1 juli blir det förbjudet att röka på:

  • Områden utomhus avsedda för väntande resenärer i kollektivtrafiken
  • Inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsverksamhet
  • Lekplatser för allmänheten
  • Vid alla entréer till rökfria lokaler samt andra utrymmen som allmänheten har tillträde till

Ny livsmedelslag med hårdare straff

Vid årsskiftet skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Det resulterade i att kommunen nu är skyldig att besluta om sanktionsavgift för den som inte registrerat sin verksamhet inom försäljning eller servering av livsmedel. Detta gäller även vid ägarbyte.
– Det spelar ingen roll om det skett uppsåtligen eller inte. Vi måste ändå ta en avgift, säger Linda Dynestad, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamn.
Berörda av lagändringen är exempelvis de som driver restauranger, livsmedelsbutiker, kiosker, skolkök, grossistlager och bagerier. En livsmedelsanläggning ska registreras senast 14 dagar innan att verksamheten har startat. Syftet är att kontrollera att livsmedelsföretagare följer gällande regler och på så vis ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till rättvis konkurrens.
Ta kontakt med samhällsbyggnadskontoret om du är osäker på att din firma behöver registreras.

Inventering för miljöns bästa

Grönt, gult eller rött! För att underlätta kommunens inventering av enskilda avlopp och dessutom slippa inspektionsavgift uppmanas berörda fastighetsägare att göra en egen bedömning.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det enskilda avloppet uppfyller de lagar och regler som finns. De flesta enskilda avlopp är gamla och många fastighetsägare är medvetna om att deras avlopp är bristfälliga.
– Tyvärr är detta inte något som åtgärdas i större utsträckning och därför inleddes inventeringen av alla enskilda avlopp 2015. Till grund för inventeringen ligger bland annat det nationella miljömålet med syfte att stoppa övergödningen av vattendrag, sjöar och slutligen Östersjön, säger miljö-­ och hälsoskyddsinspektör Mac Nilsson.
Tillsammans med kollegan Emma Marcusson ska de inventera cirka 200 enskilda avlopp per år. Enligt VA-­planen finns totalt närmare 4 000 enskilda avlopp i kommunen.
– Inventeringen kommer att pågå fram till 2030. Då ska alla enskilda avlopp vara inventerade och godkända. Turordning bestäms av en geografisk prioriteringskarta där särskilt utsatta områden ligger först, förklarar de.
För att både underlätta och slippa inspektionsavgift uppmanas berörda fastighetsägare i samband med inven­ teringen att själva göra en kontroll av sitt avlopp och lämna in uppgifter. Enligt ett utskickat frågeformulär ska avloppets beskaffenhet rangordnas i ett antal punkter i grönt, gult eller rött beroende på om det anses godkänt eller inte.
–Kan fastighetsägaren lämna tyd­liga uppgifter om sitt avlopp som gör att vi inte behöver göra inspektion på plats så tar vi inte någon avgift. Avlopp som är mer än 15 år gamla inspekterar vi alltid på plats. Har ägaren uppgett att avloppet är ”grönt” och det stämmer tar vi inte ut någon avgift i dessa fall heller, säger Mac Nilsson.
I de mest utsatta områdena, framför allt längs kusten, pågår en utbyggnad av det kommunala VA-­nätet. I de fall där det inte är aktuellt med kommu­nalt VA och där fastighetsägaren har ett underkänt enskilt avlopp ska detta åtgärdas.
– Det finns flera olika lösningar för godkända avlopp. Vi är inte konsulter, men är behjälpliga med information om vilka krav som ställs, råd om olika lösningar, hänvisningar och tips för de som är osäkra kring åtgärder för sitt enskilda avlopp, förklarar Mac Nilsson och Emma Marcusson.

Text & foto: Mikael Bergkvist

KONTROLLPUNKTER FÖR ENSKILDA AVLOPP:

• Slamavskiljaren (storlek, utformning, skick och funktion)
• Eventuella efterföljande brunnar (rensbrunn, pumpbrunn och fördelningsbrunn)
• Eventuella efterföljande reningssteg (typ, storlek, placering och funktion)
• Luftnings- och inspektionsrör
• Utsläppspunkt (om det finns någon sådan)
• Om tillstånd finns för anläggningen

Arbetsgången för avloppsinventering
1. Inventeringsområde väljs ut utifrån kommunens VA-plan
2. Information om inventeringen skickas ut, tillsammans med frågeformulär och checklista
3. Vid behov görs kontroll på plats
4. Bedömning av det enskilda avloppet skickas ut
5. Beslut om utsläppsförbud fattas om underkänt avlopp inte åtgärdas på eget initiativ

Nya gatunamn engagerar

Namngivning av nya torg och gator är något som engagerar många kommuninvånare.
Alla fastigheter måste ha en adress – men den är inte permanent.

I samband med Coops utbyggnad för­svann ett stycke av Hantverksgatans nordligaste del mot Köpmangatan. Av naturliga skäl fick den nya gatstum­pen namnet Biogränd samtidigt som vägen på andra sidan Coop införlivades med den befintliga Slottsgatan.
– Totalt berördes ett 30-­tal boende av de nya gatunamnen och adresserna. I vissa fall kan en sådan här adress­ ändring vara lite känslig. Men här var det ingen som hade några synpunkter, berättar kartchef Ida Norling och kart­tekniker Eva Nääf på Oskarshamns kommun.
Det är fritt fram för allmänheten att komma in med förslag till torg­- och gatunamn i samband med att nya bostadsområden och stadsdelar växer fram. Detsamma gäller även vid namnändringar av befintliga gator och torg. Förslagen beaktas av gatunamns­beredningen innan kommunstyrelsen tar det slutgiltiga beslutet. Samhälls­byggnadskontoret ansvarar sedan för att alla fastigheterna på de aktuella gatorna får en adress.
En av de nyaste gatorna i Oskars­hamn som har namngivits är Lauras Väg mellan Jungnergatan och Faner­gatan vid Bomansområdet. Den är upp­kallad efter en av Oskarshamns första borgmästare Bertrand Lindgrens fru, Laura Lindgren, som levde 1858–1932.
– De var dessutom det första paret som gifte sig i Oskarshamns kyrka. Det är även lite speciellt att det är en kvinna. Det vanligaste är annars att betydande män får gator eller torg uppkallade efter sig, konstaterar Ida Norling och tillägger att kommunen har som regel att aldrig namnge gator eller torg efter levande personer.
Ett exempel på namnändring är en mindre del av Kummelvägen i Döder­hult som numera heter Hedströms väg.
– Den är uppkallad efter Gösta och Karin Hedström som testamenterade drygt 30 miljoner kronor till de äldre i kommunen. Det var Hedströms dona­tionsfond som ville uppmärksamma dem, berättar Ida Norling och Eva Nääf.

Text och foto: Mikael Bergkvist

Livsmedelsnjutning utan risk

En glass i solskenet eller en sallad på uteserveringen sätter onekligen guldkant på vardagen. Samhälls­byggnadskontorets kontroll av livsmedelsverksamheter bidrar till att göra njutningen så riskfri som möjligt.

Glasskaféer och liknande tillfälliga serveringar hör våren och sommaren till. För såväl dessa som alla övriga verksamheter som hanterar livsmedel finns en rad regler att förhålla sig till.
– Vi gör kontinuerlig tillsyn av alla livsmedelsverksamheter i kommunen. Hur ofta beror på vilken typ av verk­ samhet det handlar om. Hantering av rått kött föranleder givetvis tätare kontroller än försäljning av kakor, förklarar miljö-­ och hälsoskydds­ inspektör Tobias Bäckstrand som tillsammans med sin kollega Sofie Sandelius ansvarar för kontrollerna.
Det är även de två miljö-­ och hälso­skyddsinspektörerna som bistår med matnyttiga tips och råd till de som är på gång att bli livsmedelsföretagare.
– Är man det minsta osäker på vad som gäller så är det enklast att kontakta oss först. Efter att verk­samheten har blivit registrerad åker vi ut och tittar på rutiner, hygien och en rad andra punkter som måste uppfyllas enligt livsmedelslagstiftningen, säger Sofie Sandelius.
Via en interaktiv karta på kommunens hemsida finns alltid aktuell information om livsmedelskontroller tillgänglig.
– Så fort vi har varit ute och gjort kontroller så läggs resultatet ut. Genom att klicka på efterfrågad restaurang eller annan livsmedelsverksamhet på kartan får man direkt fram den senaste informationen efter vår tillsyn, förkla­rar Tobias och Sofie.
De uppmanar även kommuninvå­narna att kontakta dem vid misstänkt matförgiftning eller andra uppmärk­sammade konstigheter kring livs­ medelshantering.
– Ju snabbare desto bättre. Då kan vi inleda en utredning och förhopp­ningsvis förhindra att fler drabbas. De allra flesta som hanterar livsmedel är väldigt duktiga. På grund av okunskap kan det dessvärre bli lite fel och det vill vi gärna rätta till, framhåller de.

Text och Foto: Mikael Bergkvist

LIVSMEDEL
I Oskarshamns kommun finns cirka 220 registrerade livsmedelsverksamheter som på olika sätt hanterar livsmedel. Allt från restauranger, butiker, skolor, dricks- vattenproducenter och andra verksamhetstyper.
På www.oskarshamn.se finns mera information kring vilka regler som gäller för livsmedelshantering samt interaktiva kartor med utförda livsmedelskontroller.

Så förenklar du bygglovet

Byggsäsongen står för dörren och det är hög tid att söka bygglov för sommarens projekt. Samhällsbyggnadskontoret bistår med tips och goda råd för en så snabb och enkel process som möjligt.

Reglerna kring bygglov och anmälan och även vad som krävs i ansökan kan tyckas både krångliga och komplicerade för den oinvigde.
– Är man osäker kring något är det bästa att kontakta oss. Vi har telefontid måndagar till torsdagar då det alltid finns handläggare, och även bygglovsarkitekt vid behov, tillgängliga som svarar på frågor. Oavsett vad det gäller är det alltid bättre att kolla en gång extra än inte alls om man är det minsta osäker. Det sparar tid för alla, framhåller bygglovshandläggare Frida Stenmark och Sara Wiberg.
Tillsammans med kollegorna på samhällsbyggnadskontorets bygglovsavdelning hanterar de cirka 500 bygglovsärenden varje år. Den genomsnittliga hanteringstiden från registrering till godkänt bygglov är ungefär fem veckor.
– Då krävs det dock att handlingarna som lämnas är kompletta. Vanligtvis bör den underskrivna ansökan innehålla plan- och fasadritningar samt kartutdrag och, vid större projekt, även en uppdaterad nybyggnadskarta, förklarar miljö- och byggchef Kristina Erlandsson och tillägger samtidigt att hanteringstiden för bygglovsärenden kan vara längre under högsäsong.
– Det är alltid bra att vara ute i tid.
Till de mest förekommande byggprojekten under vår och sommar hör inglasade uterum, utbyggnader, staket och takbyten. Vad som är bygglovspliktigt är beroende av bland annat byggnadens ålder och bevarandevärde och om den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Att ”bara” byta fönster kan i vissa fall kräva bygglov.
– Gör man en väsentlig förändring av fastigheten krävs alltid bygglov. För att veta var gränsen för detta går är det alltid säkrast att kontakta oss först, betonar byggnadsinspektörer Leif Strandh och Örjan Möller.

Text och foto: Mikael Bergkvist

BYGGLOV
Bygglov krävs vanligtvis när du ska:
• bygga en ny byggnad eller anläggning
• flytta en befintlig byggnad
• göra en tillbyggnad
• ändra användningssätt av en byggnad
• ändra en byggnads utseende t.ex. vid insättning eller borttagning av fönster och dörrar samt vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
• glasa in en altan
• uppföra murar eller plank
• anlägga en parkering (undantag för en- och tvåbostadshus)
• Mer information om bygglov och innehåll i ansökan finns på: www.oskarshamn.se
• Bygglovsfunktionen har semesterstängt vecka 29 och 30

Håller kommunkartor ajour

Deras uppgift är att hålla kommunens kartor uppdaterade med aktuell information.
Carina Axelsson och Jonathan Westerin jobbar som mätningsingenjörer på samhällsbyggnadskontorets kartavdelning.

Carina Axelsson och Jonathan Westerin.

Totalstation och GPS hör till Carina och Jonathans viktigaste arbetsredskap vid mätning och utsättning av bland annat nya vägar, ledningar och tomtgränser.
– Vår huvudsakliga uppgift är att underhålla kommunens kartdatabas och vi är ute och gör mätningar inför, under och efter byggnationer och andra ingrepp som förändrar våra kartor på olika sätt, förklarar de.
Deras arbete omfattar allt från planering och mätning till beräkning och redovisning. I detta arbete har de kontakt med såväl privatpersoner som olika företag och myndigheter.
– Det kan handla om att göra kartutdrag till bygglov eller nybyggnadskartor, hjälpa Lantmäteriet vid fastighetsbildningar, husutstakning inför byggstart eller gränsvisning mellan två fastigheter, berättar Carina.
Under hösten och vintern har hon och Jonathan samt kollegan Johan Andersson i högsta grad varit involverade i den nya VA-anslutningen till Saltvik via Kolberga och Mockebo.
– Det är ett arbete vi gör på uppdrag av tekniska kontoret där vi mäter in och markerar på kartan var ledningar och anslutningar ligger i marken för framtida grävningar och underhållsarbete. Likaså har vi gjort mätningar och utsättningar för arbetet med den fortsatta VA-ledningen ut till Dragskär genom skogen från Saltvik, berättar de.
Oavsett väder och vind tillbringas en stor del av arbetsdagarna utomhus med mätredskapen i högsta hugg. Trots att Carina pendlar från Kalmar till jobbet och Jonathan är relativt nyinflyttad har de troligen sett mer av Oskarshamn än de flesta kommuninvånare.
– Att vi arbetar över hela kommunen – från Påskallavik i söder till Klintemåla i norr – är en av fördelarna med det här jobbet. Det finns otroligt många vackra miljöer att upptäcka i Oskarshamn, framhåller Jonathan Westerin med nickande bifall från Carina Axelsson.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist