Inlägg

Oskarshamns goda krafter länkas samman

En redan trygg kommun som kan bli ännu tryggare. Och därmed attraktivare att bo i. Det är målet för det brottsförebyggande arbete som samordnas av Oskarshamns kommun och som nu växer till att omfatta fler aktörer och områden än tidigare. 

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som ger kommunen skyldighet att samordna ett lokalt brottsförebyggande arbete. Ett arbete som Ungdoms­enheten redan är långt framme i. Tillsammans med olika aktörer, såsom ­Polisen, socialtjänsten, Hela ­människan och lokala näringsidkare och föreningar, verkar de för att göra Oskarshamns kommun till en ännu tryggare och mer attraktiv plats. 

– Vi förändrar vårt arbetssätt mot en mer systematisk samverkan, sam­tidigt som vi tar till oss av nya evidens­baserade arbetsformer. Genom att samarbeta närmare kan vi överträffa summan av varje enskild aktörs insats och uppnå ett resultat där ett plus ett är lika med tre. Ingen kan möta de här utmaningarna på egen hand, vi måste göra det tillsammans, konstaterar Ann-Sofie Lagercrantz som är enhetschef för Ungdomsenheten i Oskarshamns kommun. 

Stora fördelar

Det brottsförebyggande arbetet ­bedrivs framför allt genom tidiga ­insatser för ungdomar i bred sam­verkan med invånare och olika samhällsaktörer. Kommunpolis Petter Sandstedt ser stora fördelar med ett samhälle där fler tar ansvar.

– Polisen har begränsade resurser och kan inte vara överallt hela tiden. Vi gör det vi är bra på och bidrar med punktinsatser där det behövs. Men ett effektivt brottsförebyggande arbete kräver insatser från hela samhället, säger han och poängterar samtidigt att Oskarshamn är en trygg kommun att bo i.

– Det syns tydligt i våra trygghetsmätningar. Vi är lågt brottsbelastade, vilket bland annat har sin ­förklaring i kommunens låga arbetslöshet, välfungerande skolor och våra fyra fritidsgårdar. Därmed inte sagt att det inte finns problem. Men det viktiga är att vi hjälps åt och har en dialog där vi hittar sätt att hålla brottsligheten på en fortsatt låg nivå. 

Förebygga

För att ytterligare stärka samar­betet mellan olika aktörer har Oskarshamns kommun börjat arbeta enligt modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Detta gör det enklare att samla alla tillgängliga resurser och tydliggöra vem som gör vad. Ett av målen är att upptäcka ungdomar med norm­brytande beteende tidigare.

– Vi behöver se individer och sätta in rätt insats i rätt tid, det vill säga så tidigt som möjligt. För att göra det måste vi också veta hur vi kan hjälpa den unga på bäst sätt. Därför upp­rättar vi forum där mer information kan delas genom att lyfta sekretessen, efter medgivande från vårdnads­havare. Mycket handlar om att fånga upp signaler som kommer från skolan. De signalerna kan vi använda för att exempelvis ge stöd till föräldrar, ­besluta om anpassad skolgång eller möjliggöra meningsfulla fritids­aktiviteter, berättar Therese Fjärem som är ungdomsbehandlare och SSPF-koordinator på socialtjänsten.  

Trygg stadskärna

På agendan finns också en utökad samverkan och dialog med näringslivet. Något som Anna Gustafsson, säljchef på Coop Flanaden, ser mycket positivt på. 

– Vi ser till exempel att ­snatterierna ökar hos oss just nu. Och när vi upptäcker ungdomar som är på väg åt fel håll är det jättebra att vi har en ­kontakt som kan följa upp och komma till rätta med problemen, säger hon och får medhåll av Ann-Sofie Lagercrantz: 

– Vill vi ha en levande och trygg stadskärna behöver vi jobba för det. Och med det här arbetet, som överbryggar det ideella, det kommunala och det privata, har vi verktygen som behövs. Oskarshamn kommer att stå väl rustat för att möta kraven som finns i den nya lagstiftningen, vilket blir avgörande för framtiden. En trygg kommun är en attraktiv kommun. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid)

Ett brotts- och drogförebyggande arbete som utgår från samverkan kring grupper och individer. Arbetet bygger på en fast struktur och dagordning, återkommande möten och gemensamma åtagandeplaner. Syftet är att förhindra och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng och/eller inleder missbruk. Målet är att ung­domarna ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Källa: Socialstyrelsen

Miljösatsning för framtiden

För två år sen blev Oskarshamns kommun färdig med saneringen av den kraftigt förorenade hamnbassängen i Oskarshamn. En av de största källorna till dessa föroreningar är den gamla kopparverkstomten. Nu har saneringen av Verkstaden 18 inletts och den beräknas vara färdig under mitten av 2024.

Beställarombud Rolf Persson från Oskarshamns kommun berättar att det inte finns några bestämda planer för det närmare sex hektar stora området med strandlinje mot forna Månskensviken och utsikt över hamninloppet. 

– Det återstår mycket provtagningar efter saneringen innan vi har en färdig slutrapport och kan gå vidare. Saneringen görs med bidrag från Naturvårdsverket och har som främsta syfte att hindra tungmetaller och dioxiner att lakas ut i hamnbassängen, förklarar han.

Cirka 100 000 kubikmeter massor på kopparverkstomten ska saneras för deponi eller återvinning. Berg och större stenar blir kross som används vid återfyllningen.

Påbörjat arbete 

Saneringen inleddes under hösten 2022 med Peab som entreprenör. Hittills har den gamla laboratoriebyggnaden på området rivits och de första massorna börjat schaktas bort för återvinning eller deponi.

– Det handlar om totalt cirka 100  000 kubikmeter som ska schaktas bort. Merparten kommer att köras till Storskogen för deponi på samma ställe som de förorenade massorna från hamnsaneringen. Bergmassor och större stenar kommer att krossas och återanvändas för att fylla ut området, berättar platschef Henrik Malmström från Peab. 

Schaktningen kommer att göras ner till grundvattennivå och i samband med återfyllningen kommer det även att läggas ett tätskikt av bentonit för att motverka ytterligare urlakning av eventuella föroreningar längre ner i marken. Mot strandlinjen kommer det att anläggas ett vertikalt filter med grövre stenkross som erosionsskydd.

– När arbetet är färdigt och de förorenade massorna är borta kommer det att göras regelbundna provtagningar under ett par år för att säkerställa att saneringen har lyckats. Sedan återstår att sammanställa en slutrapport till Naturvårdsverket innan projektet är avslutat. 

Rolf Persson förklarar att kopparverkets verksamhet har medfört stora mängder föroreningar i marken.

– Att sanera Verkstaden 18 är ett viktigt steg för kommunens satsningar på att åtgärda gamla miljösynder i Oskarshamn, säger han. 

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Goda råd är inte dyra

Effektivisering, solceller och nya värmekällor är ett ­brännande ämne. Oberoende och kostnadsfri hjälp finns att få från Oskarshamns kommun och flera andra myndigheter. 

Just nu råder det vild jakt på energibovar inför vintern och telefonen går varm hos energi- och klimatrådgivare Heléne Fransson på samhällsbyggnadskontoret. 

– Jag har kö, vilket är första gången. Hittills i år har jag redan fått lika många samtal som under hela förra året. Men målet är förstås att hjälpa alla som hör av sig och skulle det vara upptaget hos mig får man gärna lämna sitt telefonnummer via mejl så ringer jag upp, säger Heléne Fransson, som ger oberoende och kostnadsfria råd kring bland annat värmesystem, solceller, elavtal och hur man sparar energi. 

– Mitt jobb är att se till förutsättningarna för det enskilda hushållet eller företaget och belysa för- och nackdelar med olika lösningar på bästa sätt. Många är till exempel intresserade av att byta till timpris, men för att det ska löna sig gäller det att kunna styra sin förbrukning till den tiden på dygnet då elen är billig, förklarar hon. 

Heléne Fransson gör även hembesök, i mån av tid, där huset gås igenom med syfte att spara energi. Med tanke på mängden samtal som kommer in just nu vill hon dock slå ett slag för den stora mängden matnyttig information som finns att ta del av på egen hand. 

– Energimyndighetens hemsida är toppen för både företag och privatpersoner. Och jag rekommenderar även att studera elräkningen lite extra och hålla koll på förbrukningen via elnätsbolagens ”Mina sidor”. 

Kraftig ökning

Högtryck råder även hos byggnadsinspektör Matz Johansson. Tillsammans med kollegan Linda Johansson hanterar han anmälningar gällande nya eller ändrade eldstäder. 

– Vi har sett en kraftig ökning av antalet ärenden efter semestern. Tidigare kom det in cirka 5–10 stycken per månad. Nu har vi ett snitt på 20 ansökningar i veckan, berättar han och konstaterar att det stora intresset hänger ihop med att fler försöker hitta sätt att spara el.

– Men man ska vara medveten om att de flesta kaminer som sätts in endast är ämnade för trivseleldning. Och när man beställer kamin är det viktigt att be om en prestandadeklaration. Den ska skickas in med anmälan tillsammans med planritning – i fall med befintlig skorsten – eller med planritning och fasadritning – i fall med ny skorsten, förklarar Matz. 

Snabb process

Blanketten som gäller heter ”Anmälan, ej bygglovspliktiga åtgärder” och tar max fyra veckor för kommunen att behandla.  

– Kompletta handlingar gör hela skillnaden. Därför gör man bäst i att läsa på hemsidan eller kontakta oss innan man skickar in sin anmälan. På så sätt kan så många som möjligt få sitt startbesked så snabbt som möjligt.

Text & Foto: Jonas Axelsson

 

Fakta

Hemsidor att besöka

• ”Bygga, bo, miljö” på oskarshamn.se 

• Husguiden och Solelportalen på energimyndigheten.se 

• Oberoende prisjämförelse på elpriskollen.se

• Kostnadsfri vägledning på ­energimarknadsbyran.se

Smart cykelsatsning med många fördelar

Bättre för miljön, plånboken och hälsan. Till hösten får kommunens tillsvidareanställda möjlighet att skaffa en cykel med bruttolöneavdrag, en så kallad förmånscykel. 

Som stor arbetsgivare har kommunen ett ansvar i att bidra till en miljövänlig och hälsosam livsstil. Genom detta hoppas vi att klimatpåverkan minskas och att fler gör det hälsosamma valet att ta cykeln, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

– Det handlar om en mängd olika typer av cyklar. Vanliga cyklar, racercyklar, mountainbikes, elcyklar och lådelcyklar finns att välja på. Alla varianter finns i olika prisklasser. Just lådelcyklar är perfekt för hämtning och lämning av barn på förskolan, säger kommunens HR-generalister Malin Lundgren och Josephine Berg som haft hand om upphandlingen av cyklarna.

Gynnar miljön

Under två veckor i september kan alla fast anställda medarbetare i kommunen göra sin beställning och teckna avtal för en förmånscykel. Samma månad kommer företaget Greenbenefits, som vann upphandlingen, till Oskarshamn för att visa cyklarna som finns att välja på. Då erbjuds också möjligheten att provcykla de olika varianterna. 

– Vi satsar på detta för att öka cyklandet och på så sätt gynna en bättre hälsa och miljö. Den som väljer cykeln i stället för bilen sparar också pengar på bränsle. Även cykeln har ett förmånligt pris som är billigare än i butik, säger Malin Lundgren.

Beslutet om förmånscyklar är politiskt taget och faktum är att satsningen inte kostar något för Oskarshamns kommun, förutom arbetstiden för administrationen av löneavdraget. En förmånscykel innebär att en medarbetare hyr en cykel under 36 månader och betalar via ett bruttolöneavdrag. Därefter kan medarbetaren köpa ut cykeln för det då rådande marknadsvärdet eller återlämna den till leverantören. 

Tidigare har förmånscyklar beskattats för hela förmånen, men från den 1 januari 2022 finns en skattelättnad som gör att personen i fråga bara beskattas för den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår. 

– Det finns alla möjligheter att cykla till ganska mycket i vår stad och kommun. Jag hoppas att många medarbetare tar chansen att göra en insats för både hälsa och miljö, säger Josephine Berg.

Malin Lundgren (till höger) planerar att skaffa en förmåns­cykel och cykla till jobbet från Figeholm. Josephine Berg bor i ­Oskarshamn och cyklar redan till jobbet så ofta hon kan.

Cykla från Figeholm

Malin Lundgren och Josephine Berg ser redan ett stort intresse bland medarbetarna.

– Satsningen ligger helt rätt i tiden. Många har väntat på detta och vill beställa en cykel på en gång. Det blir ett beställningsfönster nu i september och även ett till våren, säger Malin Lundgren som själv tänker beställa en elcykel och cykla till jobbet från Figeholm framöver. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Hjärtefrågor för S inför valet 2022

Tryggheten. Förskolan/skolan. Äldreomsorgen. Snart är det val och toppkandidaterna för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun vet vad de vill satsa på i nästa mandatperiod. 

 

Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ord­förande och nummer ett på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Andreas vurmar för tryggheten

Tryggheten är en av de viktigaste grundpelarna i samhället. Genom att jobba förebyggande ­hamnar färre ungdomar i kriminalitet. 

Andreas Erlandsson jobbade tidigare som produktionsledare på Scania och har varit kommunstyrelsens ord­förande sedan 2018. Han kommer ursprungligen från Högsby men bor i Oskarshamn med sin familj sedan flera år tillbaka. Den självklara hjärte­frågan för honom är trygghet. 

– Grunden för tryggheten är ett samhälle där välfärden, så som skolor och äldreomsorg, fungerar som den ska. Vi har jobbat med just trygghetsfrågor länge och det är något vi kommer att fortsätta med. Oskarshamns kommun ska vara tryggt att bo i, säger Andreas Erlandsson (S), kommun­styrelsens ordförande. 

Samma planhalva

Bland annat handlar det om att fånga upp de ungdomar som kan ­riskera att hamna i dåliga sammanhang, genom att ungdomscoacher (gamla ”fältarna”) är där ungdomarna är. 

– Är vi på deras planhalva har vi en chans att bryta rekryteringen till ­kriminella nätverk. Ofta är droger en väg in i den världen. Sen handlar det förstås om att ha ett nära samarbete med polisen och vaktbolag för att säkerställa tryggheten. Det är ett samarbete vi vill förtäta.

Socialdemokraterna i Oskarshamn vill också utöka antalet så kallade IOP-avtal, som betyder idéburet offentligt partnerskap. Det är överenskommelser mellan kommunen och ideella föreningar/organisationer som syftar till att uppnå allmännyttiga mål. 

– Kommunen samarbetar med civilsamhället helt enkelt. I stället för att bara ge bidrag, kommer vi gemensamt fram till vad pengarna ska leda till.

Exempelvis har kommunen ett IOP-avtal på 1,2 miljoner kronor till organisationen Hela människan i ­Oskarshamn, som jobbar för att sysselsätta människor som hamnat i missbruk och bryta deras utanförskap. 

– Samarbetet har lett till att flera personer med en utsatt ställning har fått möjlighet till trygga anställningar med enkla arbeten. Personerna har då fått en meningsfull sysselsättning i stället för att syssla med droger. ­Win-win för alla inblandade, säger han.

 

Anton Sejnehed, ordförande i bildningsnämnden och nummer tre på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Anton sätter barnen i främsta rummet

Alla barn ska få plats på en förskola eller skola inom rimligt avstånd från sitt hem. Det behöver även bli mindre barngrupper och fler lärare framöver. 

Anton Sejnehed från Oskarshamn har ett starkt samhällsengagemang och har varit politiskt aktiv i hela sitt liv. Han är ordförande i bildnings­nämnden och för Socialdemokraterna i Oskarshamn, samt ledamot i kommun­fullmäktige. I dag tjänstledig från sitt arbete som skattehandläggare. För honom är det allra viktigaste i sam­hället barnen.

– Utveckling av både skola och förskola är en hjärtefråga för mig. Vi behöver satsa på bägge delarna, säger Anton Sejnehed.

Bland annat tycker han att det är självklart att alla barn ska få en plats på förskola/skola inom ett rimligt ­avstånd från där de bor. Något som inte alltid är självklart i dag. 

– En del i detta är att ta nästa steg i att bygga en ny grundskola. Inriktningsbeslut på att bygga skolan är taget och platsen för detta, Länsmansängen, utreds för tillfället, säger Anton Sejnehed.

Växa ännu mer

Ambitionen är även att växa vad gäller förskolor. Nya Kristineängs förskola byggs just nu och det finns planer på att bygga ut förskolan i Rödsle samt se över och hitta en annan lösning för Dejegården. 

– Har vi tillräckligt med lokaler kan barngrupperna och klasserna ­minskas i storlek. Vi vill också satsa på att ha minst två lärare i varje klassrum för ettor och tvåor i de kommunala skolorna, det är vår ambition. Barnen behöver lära sig grunden från allra första start och alla ska få den hjälp de behöver för det, säger Anton Sejnehed. 

 

Anita Hultgren, vice ordförande i social­nämnden och nummer två på Social­demokraternas lista till kommunfullmäktige.

Anita brinner för äldreomsorgen

Låt undersköterskorna få göra det som de är utbildade till. Och erbjud konkurrenskraftiga löner, individuell schemaläggning och chans till vidareutveckling.

Pensionären Anita Hultgren (S) från Kristdala har jobbat som undersköterska i över 30 år och vidareutbildade sig till specialistunder­sköterska för äldre, på Nova i Oskarshamn. Nu vill hon ­påverka arbetsmiljön för under­sköterskor och ­engagerar sig som vice ordförande i socialnämnden samt ledamot i kommun­fullmäktige.

– Dagens under­sköterskor sliter hårt och många känner att det är svårt att räcka till. För att de äldre ska få bästa vården möjligt, behöver vi utveckla arbetssätten för dem som jobbar inom äldre­omsorgen. En under­sköterska ska bara behöva göra undersköterske­uppgifter i största ­möjliga mån, inte städa eller laga/handla mat. Vi kan ta in någon annan för det, säger Anita Hultgren.

Satsa på vidareutbildning

Mycket handlar ­också om att ta vara på ­individens kunskap och färdigheter. Upp­muntra till vidareutbildning inom yrket. På så sätt kan under­sköterskan vidga sin kompetens och känna sig både tryggare och säkrare i sin yrkesroll. 

För att göra jobbet i äldreomsorgen mer attraktivt handlar det även om att erbjuda konkurrens­kraftiga löner. 

– Undersköterskor är en ­prioriterad målgrupp vad gäller löner. Vi vill också ha individuella scheman och ta bort ­delade turer för dem som inte önskar det. Gärna även sätta ­schema för ­längre ­perioder så att under­sköterskorna får en chans att planera sin fritid, säger Anita Hultgren. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Valet till kommunfullmäktige

Den 11 september är det dags för det ­allmänna valet för mandatperioden 2022–2026. För att du ska kunna påverka utvecklingen lokalt och nationellt är det viktigt att du använder din rätt att rösta. ­Politikernas uppdrag är att representera invånarna. Totalt finns 49 mandat i Oskarshamns kommun fördelade över alla partier, där Social­demokraterna har flest med 17 mandat. 

 

Vallöften

Här är några av de löften som ­Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun går till val på
i september:

Hela kommunen ska utvecklas. Utvecklingspengar till flera orter och tätorter i kommunen

Alla som kan jobba ska jobba

Ny arena för ishockey och andra evenemang

Välfärden är inte till salu

Mindre barngrupper i förskolan

 En bättre arbetsmiljö för ­kommunens medarbetare

Minst två lärare i varje klass för elever i årskurs 1 och 2

Påtaglig Lodge-effekt

Rak. Påläst. Handlingskraftig. Och dessutom utrustad med en extrem näringslivserfarenhet. Det mesta tyder på att Moderaternas Lucas Lodge även i framtiden kan titulera sig ­kommunalråd.

Det är nästan exakt ett år sedan 38-åringen kastades in i den lokalpolitiska hetluften. Anledningen var att kommunalrådet Ingela Ottosson ville trappa ned på sina politiska uppdrag. Trots att Lucas Lodge var tämligen anonym på listan inför förra valet var moderatgruppen rörande överens om att han var rätt person för att gå i spetsen för den blå politiken. Med facit i hand ett smart drag. Lucas Lodge har redan satt avtryck i kommunpolitiken. Moderatvindarna i Oskarshamns kommun har alltså tilltagit.

– Om så är fallet är det givetvis mycket tillfredställande. Och ambitionen är förstås att göra ett bättre val än för fyra år sedan, säger han.

Lodge är noga med att understryka att det inte handlat om någon enmans-show. Att hela moderatgruppens medlemmar har jobbat på bra, var och en på sitt håll.

– Att jag kom in så snabbt i kommunalrådsrollen har jag mycket att tacka Ingela Ottosson för. Hennes hjälp var ovärderlig.

Hockey har hög prioritet hos familjen.

Ingen novis

Han var dock inte på något sätt politisk novis när han tillträdde kommunalrådsposten. I tio år, de senaste sex som ordförande, har han drivit på den moderata gruppen.

– Föreningsarbete i all ära men när chansen att påverka politiskt funderade jag inte särskilt länge.

Som kommunalråd är en av hans främsta uppgifter att öka kommunpolitikernas förståelse för näringslivet och vice versa. Ingen är bättre skickad. 38-åringens näringslivserfarenhet är mäktig. Lucas Lodge är så långt ifrån en politikerbroiler det går att komma.

Service som ledstjärna på Kråkan i fyra år. Ledningssystem och kvalité på Teq Engineering. Egen företagare i flyttbranschen. Lägg därtill erfarenhet från industri, bilförsäljning och Arbetsförmedlingen. Inte heller att förglömma högskolepoäng i bland annat organisation, ledarskap och juridik.

– Jag har plockat med de bästa bitarna från varje bransch. Den kunskapen är inte tung att bära…bara lite synd att jag inte kan dela den med flera.

Du är sprungen ur Be-Ge-sfären. Hade det inte varit naturligare med ett chefsjobb inom koncernen?

– Inte aktuellt just nu. Jag har valt att gå min egen väg. Fast inga dörrar är stängda.

Föräldrar väljer man inte. Fast det är ju lätt att fastna i begreppet ”född med silversked i mun” när det gäller dig?

– Titta på vad jag har gjort fram till för ett år sedan. Mer krokig väg än gräddfil.

Be-Ge-företagen har över tid gått riktigt bra. Får du inte del av utdelningarna?

– Inte en krona av den enkla anledningen att jag inte har några aktier. Mamma, hennes syskon och deras kusin och hans far står för aktieinnehavet. Störst vinst är att jag under min uppväxt i en företagarfamilj hela tiden fick lära mig nya saker om och kring företag och företagande, vid frukost, lunch, middag…tja mest hela tiden. 

Den här mandatperioden har Socialdemokraterna och Moderaterna regerat tillsammans. Jobbig resa?

– Inte speciellt. Sunt förnuft och Oskarshamns bästa har varit bra ledstjärnor. Men naturligtvis innebär samregerande att det blir frågan om kompromisser.

Samarbetet med kommunalrådskollegan Andreas Erlandsson?

– Jag har mycket stor respekt för honom. Han är mycket kunnig. Dessutom har det varit lärorikt att jobba i majoritet. Det är ett annat arbetssätt att sitta i opposition och argumentera för sina förslag utan att ta helhetsansvar.

Kan du tänka dig ett fortsatt samarbete?

– Dörrarna är öppna. Jag kan tänka mig att samarbeta med vettiga personer, som prioriterar sunt förnuft och Oskarshamns bästa.

Text: Mikael Petersson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Lucas Lodge

Ålder: 38

Familj: Sambo och två barn

Bor: Har villa i Amerika…Mysingsö

Husdjur: Hamstern Puck

Fritidsintressen: Båtliv och jakt

Ser på tv: Politiska debatter

Läser/lyssnar på: Just nu Håkan Nesser

 

Fem snabba

Skattehöjningen under ditt debutår som kommunalråd?

– Tragisk men den blev en frukt av en folk­omröstning. En ekonomi i balans är nödvändig.

Sänkt skatt under nästa mandatperiod?

– En ambition men vi går in i en tuff tid.

Hur viktig är IK Oskarshamn för platsen Oskarshamn?

– Klubbens marknadsvärde är högt. Just nu är klubben platsen Oskarshamns främsta adelsmärke. Det finns en hel del politiker som borde ta detta faktum till sig.

Arenabygget?

– Det är oerhört viktigt att vi får till stånd en byggstart så fort som möjligt. En ny arena ger goda signaler och ger platsen Oskarshamn ett lyft.

Hjärtefråga under den kommande ­mandatperioden?

– Integration. Just nu finns det 240 hushåll som inte är egenförsörjande. Genom riktade insatser ska den siffran i varje fall halveras. Språktest och utdrag ur belastningsregister måste bli ett krav vid nyanställning inom den kommunala omsorgen.

Säkrar årets sommarbad

De ser till att stranden är städad, livräddningsutrustningen ­komplett och att vattnet är badvänligt. Men också en hel del annat. Personalen på fritidskontoret gör sitt yttersta för att möjliggöra de härliga sommarbaden vid alla 16 kommunala badplatser.

Det finns verkligen gott om badmöjligheter i Oskarshamns kommun – från Mörtfors i norr till Nötö, Påskallavik i söder. Alla badplatser som klassas som kommunala kräver också mycket skötsel för att de ska hålla en bra standard.

Det är där fritidskontoret kommer in.

– Vi har ett högt säkerhetstänk och ser kontinuerligt över livräddningsutrustningen, där kontrollen registreras av oss i ett digitalt egenkontrollprogram. Det ska kännas tryggt och säkert att bada. Därför har vi dykare som kollar av botten efter skräp inför varje säsong. Det kan vara alltifrån cyklar och kundvagnar till glasskärvor och grenar, berättar anläggningschefen Olof Eriksson.

Magnus Viklund ­dyker till bad­platsernas botten ­inför badsäsongen för att se till att det inte ligger något skräp där som kan skada någon. Mac Nilsson testar ­kvaliteten på badvattnet med ett flertal vattenprover under säsongen.

Testar regelbundet

Kvaliteten på badvattnet testas med ett flertal vattenprover under säsongen. Dessa går att ta del av via hemsidan www.havochvatten.se. I Oskarshamns kommun håller samtliga badvatten vid de kommunala badplatserna högsta kvalitet; tre stjärnor. 

– Det är jättekul förstås. Våra genuina, idylliska badplatser uppskattas av många. Särskilt barnfamiljer, säger fritidschefen Daniel Stenberg. 

Fritidskontoret samarbetar med olika tillsynsföreningar på badplatserna för att kunna utföra sedvanlig städning av stränder och vattenbryn minst en gång i veckan, tätare under högsäsong. Även latrin och sopkärl töms. 

– Vi åker ut tidig morgon och sen kväll för att hålla allt fräscht och snyggt. Något vi gärna skickar med läsarna att ta med alla saker du tog med, hem igen. Och parkera på avsedda parkeringsplatser så att du inte står i vägen för våra fordon och räddningsfordon. Är det fullt på parkeringen är det oftast fullt även på badplatsen, säger Olof Eriksson. 

Fritidskontoret strävar efter att alla badplatser ska hålla samma standard och inom en femårsperiod kommer nya, ”egenförsörjande” toaletter med sluten tank och solceller installeras på samtliga ställen. Läs mer om vad fritidskontoret satsat på genom tiderna på de 16 olika badplatserna, på nästa uppslag.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Fyra nya år för framtiden

Fortsatt utveckling av Oskarshamn, välfärden och trygghetsfrågor. Det är ledorden för Social­demokraternas väg framåt efter valet i september. 

Vi strävar fortfarande efter vårt mål – 30 000 invånare år 2030. Det gör att vi fortsätter vårt arbete att göra Oskarshamn till ännu mer attraktiv kommun att flytta till, med exempelvis planläggning för både privata bostäder och industrimark. Vi har nyligen antagit detaljplanen för det nya industriområdet söder om Kvastmossen på cirka 150 hektar och arbetar för nya etableringar, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

I januari kom det efterlängtade beslutet om att regeringen tillåter slutförvaret för använt kärnbränsle i Östhammar och den inkapslingsanläggning i Oskarshamn som behövs för att hantera det använda kärnbränslet. Ett beslut som kommer att innebära fler jobb till Oskarshamn framöver. 

– Det var en oerhörd lättnad och något som vi jobbat för länge. Samtidigt är vi inne i etapp två vad gäller mervärdesavtalet. Detta ger oss stora möjligheter att göra hela kommunen mer attraktiv och trygga kompetensförsörjningen framåt, säger Andreas Erlandsson.

Andreas Erlandsson, kommun­styrelsens ordförande.

Tryggare samhälle

De kommande fyra åren präglas också av ett proaktivt arbete för invånarnas trygghet. Att tidigt fånga upp skolelever som hamnat i svårigheter, fler vuxna på stan och satsningar på föreningslivet som erbjuder fritidsaktiviteter för barn och unga, är några av punkterna. 

– Det är viktigt för oss att ge föreningslivet förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. På så sätt skapas både stora mervärden och en stark sammanhållning. Både attraktiva jobb och en meningsfull fritid är viktiga. 

Välfärden är prioriterad av Socialdemokraterna framåt och då framför allt skolan. 

– Kommunen som arbetsgivare ska erbjuda schyssta arbetsvillkor med bra lön och rätt förutsättningar för arbetstagarna. Det är ett måste i en kommun som Oskarshamn, som har ett så starkt näringsliv. Invånarna ska trivas att bo här och det är genom att vi arbetar tillsammans med näringsliv och föreningsliv som vi kan nå visionen med 30 000 invånare, fortsätter Andreas Erlandsson.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Glädjande spadtag för nya Kristineäng

En toppmodern förskola på två våningar, med sex avdelningar och plats för 120 barn. Glädjen var stor när det första spadtaget togs för nya ­Kristineängs förskola i Kristineberg.
– Det känns otroligt spännande, säger förskolläraren Beatrice Klingvall.

Redan i augusti nästa år ska den nya förskolan vara inflyttningsredo. Barnen på gamla Kristineängs förskola alldeles intill, kommer att följa byggnationen på nära håll. 

Två av dem, Collin Grahn och Melanie Elkassem Karlsson, fick vara med om att ta det allra första spadtaget den 14 mars när byggnationen satte i gång.

– För oss är det viktigt att involvera barnen under hela resan. Därför har de också fått vara med och påverka hur den nya förskolan ska se ut, tillsammans med pedagogerna. Det känns fantastiskt roligt att byggnationen äntligen har börjat, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) och får medhåll från tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S):

– Detta är verkligen ett roligt uppdrag, som andas framtidstro. Med ännu fler barn kommer vi närmare vårt mål på 30 000 invånare år 2030. Barnen är vår framtid, så är det bara, säger hon.

”Det känns som en fantastisk dag när
vi ­äntligen tagit det första spadtaget”,
säger ­Ulrika Mellblom, verksamhetschef
för ­förskolan i Oskarshamns kommun.

150 barn

Det är Skanska som bygger nya Kristineängs förskola som när den är färdig kommer att rymma totalt 150 barn och åtta avdelningar, inklusive den gamla byggnaden. Förskolan sticker ut från mängden i Oskarshamns kommun – det blir den första med två våningar.

– Det är nytt för oss. Men det är också en bra och effektiv modell på förskola som fungerar utmärkt i andra städer. De yngre barnen huserar på plan ett och i den gamla byggnaden, medan de äldre barnen är på plan två, säger Anton Sejnehed.

Sarah Brkic, Collin Grahn, Melanie Elkassem ­Karlsson och Annabelle Grandin Svärdh tog en sväng i kompisgungan.

Inspirerande miljö

Beatrice Klingvall, förskollärare på Kristineängs förskola, välkomnar kommunens satsning på en stor förskola.

– Det behövs fler förskoleplatser i Kristineberg och i Oskarshamn överlag. Alla förskolor i Kristinebergsområdet har också fått vara delaktiga i utformningen av den nya förskolan. Tillgänglighet och säkerhet har varit ledorden, men även att miljön ska vara inspirerande för barnen. Det ska vara roligt att komma till förskolan, säger hon.

Nya Kristineängs förskola kommer också att ha solpaneler på taket samt eget tillagningskök. Det blir även en stor bollplan och flertalet kreativa zoner utomhus. Närmast byggnaden finns plats för sand- och vattenlek, lekhus och vila. Lite längre bort finns chans till mer vidlyftiga lekar och aktiviteter som kan kräva vuxenhjälp, så som bygglek, gungor, klätterlek och balanslek. Allra längst bort kan mer självständiga barn leka själva. Här är zonerna av en mer vild karaktär med större lekbuskage och nära naturen. Bollspel, kojbyggen, hinderbanor och cykelslinga finns i området.

Förskolläraren Beatrice Klingvall är väldigt nöjd med att både pedagoger och barn fått vara med i utformningen av nya Kristineängs förskola.

En ny parkering för personal och för lämning och hämtning av barn anläggs söder om förskoleområdet, utmed Östersjövägen.

– Det kommer bli en jättefin förskola med flera bra ytor. Det känns otroligt bra att vi har utvecklat den tillsammans med barnen, vi jobbar mycket med att lyfta fram deras röster i samhället på olika sätt. Vår ambition med den nya förskolan är också att vi så småningom kan minska storleken på barngrupperna, berättar Ulrika Mellblom, verksamhetschef för förskolan i Oskarshamns kommun. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

 

Vill göra kulturen tillgänglig för alla

Med en bred och brokig bakgrund och ett stort intresse för allt från konst till musik är tidigare bibliotekschefen Marcus Persson redo för sin nya roll som kulturchef. 

Vad fick dig att anta utmaningen som ny kulturchef i Oskarshamns kommun?

– Främst beror det på att kulturen har en så viktig roll att spela både för Oskarshamn och för oskarshamnaren. Jag upplever att Oskarshamn befinner sig i en härlig framåtrörelse och att få bidra till den utifrån kulturens värden känns väldigt ­stimulerande. Sen är det ju förbaskat kul också! 

Vilka planer har du kring den framtida utvecklingen av kulturen i Oskarshamn?

– På ett över­gripande plan att kulturen blir en naturlig och tydlig del av Oskarshamn. Att kulturen finns tillgänglig för alla och att den finns med i alla de sammanhang som den behöver finnas med i. Vi ska till exempel se till att kulturen är en integrerad del av skolan och vården, att den finns med i stadsplaneringen när vi fortsätter att bygga ut Oskarshamn och att våra kulturföreningar får de rätta förutsättningarna. 

Hur ser din bakgrund ut och vilken nytta har du av tidigare erfarenheter i din nya roll?

– Jag vill tro att jag har med mig en rätt bred erfarenhet in i det här uppdraget. Jag har jobbat i den privata näringen, drivit eget företag och nu senast jobbat i offentlig sektor som biblioteks­chef. Inte minst så har jag haft förmånen att få lära känna massor av inspirerande och duktiga människor. Och det sista där, det är nog det jag har med mig mest.

Vad kan kommuninvånarna ­f­örvänta sig av vårens kultur­utbud när restriktionerna är borta?

– Massor! Vi kommer bland mycket annat att köra Sommartorget med Busiga tisdag och Blå torsdag, Musikpicknick på Källströmsgården i Påskallavik och Kör- och Bluescaféer i Kulturhuset. Håll som vanligt också utkik efter Kulturbussen som nu är ute på vägarna igen. 

 Vilka typer av kultur/olika kulturformer ­uppskattar du mest utanför jobbet?

– Det beror på tillfället. Jag älskar lika mycket att tillsammans med ungarna häpna över en läcker fasadmålning som att trängas framför livemusik eller se en kärlekskomedi på bio med min sambo Hanna. Eller förresten, kanske inte just en kärlekskomedi…   

Fakta

Namn: Marcus Persson
Ålder: 42
Bor: Hus i Stångehamn
Familj: Sambo Hanna samt barnen Gillis, 7, och Hedvig, 4 år
Gör: Ny kulturchef från 1 mars
Fritidsintressen:
Har man förmånen att få jobba med kultur så suddas oundvikligen gränsen mellan arbete och fritid ut. Och det gillar jag. Men helst spenderar jag min fria tid tillsammans med familj och vänner.