Inlägg

Vägledande plan för framtiden

Ett styrdokument för kommunens mark­ och vattenanvändning. Under början av nästa år beräknas Översiktsplan 2050 vara antagen och klar.

Sedan den nuvarande översiktsplanen fastställdes 2003 har mycket hänt. Den ständigt pågående infrastrukturutvecklingen och klimatförändringar kräver en relevant vägledning för kommunens beslut kring bebyggelse samt mark- och vattenanvändning.
– Det är dags för en ny översiktsplan som tydligt visar hur vi ska möta utvecklingen i framtiden. Den nya planen sträcker sig fram till 2050, säger planarkitekt Ingmarie Söderblom som varit involverad i arbetet sedan hon tillträdde sin tjänst för tre år sedan.
Under förra vintern var förslaget till ny översiktsplan ute på samråd. Det resulterade i totalt 77 yttrande från olika myndigheter och privatpersoner.
Dessa yttranden har nu tagits i beaktande och under hösten förväntas kommunstyrelsen godkänna den reviderade översiktsplanen som sedan åter ställs ut för granskning med möjlighet till ytterligare synpunkter.
– Förhoppningen är att kommunfullmäktige ska anta den nya översiktsplanen under första kvartalet 2019, säger Ingmarie Söderblom som kommer att jobba vidare med nya strategiska dokument.

Ny mark för industrietableringar

Nu sätts spaden i marken för helt ny industrimark längs E22 vid Oskarshamns södra infart.

Sedan Kvastmossen blev fulltecknad har det varit brist på industrimark i Oskarshamn. Nu är detaljplanen klar för Östra Storskogen vid E22.
– Det är ett industriområde på totalt 90 000 kvadratmeter. Markarbeten startar i höst och första etappen beräknas vara klar till våren, berättar planchef Regina Laine.
Detaljplanearbetet har även inletts för den nya kombiterminalen intill Kvastmossen. Detta område omfattar totalt en 900 000 kvadratmeter stor yta.
– Det kommer att bli ett transportnav för omlastning mellan järnväg och lastbil, lagring och liknande. Den stora ytan skapar möjligheter för framtiden, konstaterar Regina Laine.

Text och foto: Mikael Bergkvist